ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നു

പൊതുസഞ്ചയകൃതികളുടെ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് – വിദേശസർവ്വകലാശാലകളുടെ സഹായഹസ്തം

പഴയ മലയാളപുസ്തകങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകൾ തേടിയുള്ള അന്വേഷണമാണ് പല വളരെ പഴയ മലയാളപുസ്തകങ്ങളുടെയും ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകൾ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറികളിൽ നിന്ന്  കണ്ടെടുത്ത് അത് വിക്കിമീഡിയ കോമൺസിലും, ആർക്കൈവ്.ഓർഗിലൂടെയും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത്  അത് ബ്ലൊഗിലൂടെ (https://shijualex.in/) എല്ലാവരുമായും പങ്ക് വെച്ചത്. ഈ വിധത്തിൽ വിവിധ വിദേശ സർവ്വകലാശാലകളുടെ സഹായത്തോടെ 1840കൾക്ക് മുൻപ് അച്ചടിച്ച മിക്ക മലയാളപുസ്ത്കങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടി. 1840നു മുൻപ് അച്ചടിച്ചതിൽ 1811-ൽ അച്ചടിച്ച റമ്പാൻ ബൈബിൾ 1824-ൽ അച്ചടിച്ച ചെറുപൈതങ്ങൾ എന്നീ പുസ്തകങ്ങളുടെ സ്കാനുകൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇനി കിട്ടാനുള്ളത്. വിദേശസർവ്വകലാശാലകളിൽ നിന്ന് ആ പുസ്തകങ്ങളുടേയും ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുന്നു.

ഇതുവരെ കിട്ടിയ സ്കാനുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തണം. ഈ സ്കാനുകളിൽ എല്ലാം (ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേർ വളരെ പരിശ്രമിച്ച് സ്കാൻ ചെയ്തെടുത്ത സംക്ഷേപവെദാർത്ഥം ഒഴിച്ച്) തന്നെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും  വിദേശസർവ്വകലാശാലയിലെ ഡിജിറ്റൽ ലൈബറികളിൽ (പ്രത്യേകിച്ച് ജർമ്മനിയിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ ലൈബറികളിൽ നിന്ന്) നിന്നാണ് ലഭിച്ചത്.

1840നു മുൻപ് അച്ചടിച്ച മിക്ക പുസ്തകങ്ങളും അതിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകളും കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിലും മലയാളപൊതുസഞ്ചയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നർക്ക് ഇതു കിട്ടാൻ വിദേശരാജ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കണം എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് ഈ സാദ്ധ്യതകൾ കൂടുതൽ നന്നായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയത്. പഴയ മലയാള കൃതികളെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കെ.എം. ഗോവിയുടെ “ആദിമുദ്രണം കേരളത്തിലും മലയാളത്തിലും” എന്ന പുസ്തകവും ഡോ: സ്‌കറിയ സക്കറിയയുടെ വിവിധ പുസ്തകങ്ങളും സഹായകരമായി തീർന്നു.

ഗുണ്ടർട്ട് കൃതികളുടെ ശേഖരം ജർമ്മനിയിലെ ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിൽ

ഗോവിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും സ്കറിയ സ്ക്കറിയയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും ജർമ്മനിയിലെ ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിൽ ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഴയ മലയാളപുസ്തകങ്ങളുടെ ചെറിയൊരു ശെഖരം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഈ പത്ര വാർത്തയിലും
(http://www.hindu.com/mp/2005/02/03/stories/2005020301950100.htm) ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത കാണാം.

ഈ  സവിശേഷ ശേഖരത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്തത്  ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയുടെ നിലവിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ ശേഖരത്തിൽ ഈ സംഗതികൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുകയായിരുന്നു. എങ്കിലും നിരാശ ആയിരുന്നു ഫലം.

വിക്കിമീഡിയ ജർമ്മനിയുടെ സഹായഹസ്തം

തുടർന്ന് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാല ലൈബ്രറിയിൽ ഉള്ള ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരം സ്കാൻ ചെയ്ത് ഡിജിറ്റൽ കോപ്പികൾ ലഭ്യമാക്കാൻ സഹായിക്കാമോ എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ച് വിക്കിമീഡിയ ജർമ്മനിയുമായി (Wikimedia Deutschland) ബന്ധപ്പെട്ടു. അർണ്ണൊസ് പാതിരി മുതൽ (അതിനു മുൻപും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം) ജർമ്മൻകാർ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ വിധത്തിൽ മലയാളഭാഷയെ വിവിധ തരത്തിൽ  സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സഹായഹസ്തം വിക്കിമീഡിയ ജർമ്മനിയുടെ രൂപത്തിൽ എക്സ്റ്റെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് തുടർന്ന് കണ്ടത്. എതൊക്കെ പുസ്തകം ആണ് സ്കാൻ ചെയ്ത് തരേണ്ടത് എന്ന ലിസ്റ്റ് തന്നാൽ സ്കാൻ ചെയ്ത് ഡിജിറ്റൽ കോപ്പികൾ ലഭ്യമാക്കാം എന്ന് വിക്കിമീഡിയ ജർമ്മനി അറിയിച്ചു. കെ.എം. ഗൊവിയുടെ ലിസ്റ്റും ഡോ: സ്കറിയ സ്ക്കറിയയുടെ ലിസ്റ്റും ആധാരമാക്കി എട്ടോളം പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് അവർക്ക് കൊടുത്തു. ആ ലിസ്റ്റ് വിക്കിമീഡിയ ജർമ്മനി, ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അയച്ചു കൊടുത്ത് പദ്ധതിയെ മുൻപോട്ട് നീക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ എന്തൊകെയോ കാരണങ്ങളാൽ ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്ന് വിക്കിമീഡിയ ജർമ്മനിക്ക് മറുപടി കിട്ടിയില്ല. ഒരു മറുപടിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ദീർഘകാലം കാത്തു. പക്ഷെ കാര്യങ്ങൾ മുൻപോട്ട് പോയില്ല. ഈ സംഭവം 2013 മാർച്ച്-ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ ആണ് നടക്കുന്നത്.

ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാല അധികൃതരുമായി നടത്തിയ ഇടപെടൽ

വിക്കിമീഡിയ ജർമ്മനി വഴി നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾ വിജയിക്കാഞ്ഞതിനെ ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാല അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് നടന്ന സംഭവങ്ങൾ സർവ്വകലാശാല ലൈബ്രറിയിലെ ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകൾ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ബൃഹദ്പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തി.  അതായത്, ജർമ്മനിയിലെ ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറിയിൽ ഉള്ള ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന Gundert legacy – a digitization  project of the University of Tuebingen എന്ന സവിശേഷ പദ്ധതിക്ക് ജർമ്മനിയിലെ ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാല തുടക്കമിടുന്നു. അതിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ.

ഹൈക്കെ മോസർ സഹായത്തിനെത്തുന്നു

വിക്കിമീഡിയ ജർമ്മനി വഴി കാര്യങ്ങൾ നടക്കാഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റ് വഴികൾക്കായി തിരഞ്ഞു. ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിൽ ഒരു ഇൻഡോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ പ്രസ്തുത ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഉള്ള ഹൈക്കെ മോസർ എന്ന പ്രഫസർക്ക് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാല ലൈബ്രറിയിൽ ഉള്ള ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരം സ്കാൻ ചെയ്ത് തരാൻ സഹായിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ച് ഒരു മെയിൽ അയച്ചു. (ഹൈക്കെ മോസർ ജർമ്മൻകാരി ആണെങ്കിലും കേരളവും മലയാളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു
വ്യക്തിയാണെന്ന് മനസ്സിലായത് പിനീടാണ്. ഉദാ: ഹൈക്കെ മോസറിനെ പറ്റിയുള്ള ഈ പത്ര വാർത്ത കാണുക   (http://www.hindu.com/thehindu/fr/2010/10/22/stories/2010102250550400.htm)

ഹൈക്കെ മോസർ

ഹൈക്കെ മോസറിനു എഴുതിയ കത്തിൽ, മലയാളത്തിന്റെ രാജ്യം കേരളമാണെങ്കിലും, കേരളത്തിനകത്തു നിന്ന് പൊതുസഞ്ചയത്തിലുള്ള മലയാളകൃതികളുടെ സ്കാനുകളുടെ ലഭിക്കാനുള്ള പ്രയാസം കൂടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഒപ്പം ഇതു വരെ നമുക്ക് ലഭിച്ച
പൊതുസഞ്ചയത്തിലുള്ള മലയാളകൃതികളുടെ സ്കാനുകൾ (https://shijualex.in/list-of-malayalam-public-domain-books/)  എല്ലാം തന്നെ ഏതെങ്കിലും വിദേശസർവ്വകലാശാലയുടെ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് (പ്രത്യേകിച്ച് ജർമ്മനിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറികളിൽ നിന്ന്) ലഭിച്ചതാണെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു. അതിനാൽ കേരളത്തിനകത്തു നിന്ന് ഇക്കാര്യത്തിൽ പിന്തുണ വളരെ കുറവായതിനാൽ പൊതുസഞ്ചയത്തിലുള്ള മലയാളകൃതികളുടെ സ്കാനുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാല ലൈബ്രറി മലയാള പൊതുസഞ്ചയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം എന്നും അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

എന്റെ കത്ത് കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ ഹൈക്കെ മോസർ വളരെ സന്തൊഷത്തോടെ ഈ കാര്യം  ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാല ലൈബ്രറിയനുമായും മറ്റും സംസാരിക്കാം എന്ന് സമ്മതിച്ചു. ഹൈക്കെ മോസറിനു മലയാളവുമായും കേരളവുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമാണ് അവർ ഇതിനു ഇത്രയും താല്പര്യമെടുത്തതെന്ന് തോന്നുന്നു.

Gabriele Zellerന്റെ സഹായങ്ങൾ

ഹൈക്കെ പിന്നീട് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാല ലൈബ്രറിയിലെ റിസർച്ച് ഡയറക്ടറായ  Gabriele Zeller മായി ബന്ധപ്പെടുകയും ഇക്കാര്യം സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു.

Gabriele Zeller

നമ്മുടെ അഭ്യർത്ഥന പരിശോധിച്ച Gabriele zeller ക്ക് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിൽ ഉള്ള ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാവുകയും, ലൈബ്രറിയുടെ ഡയറക്ടറുമായും മറ്റും ബന്ധപ്പെടുകയും  ഈ ശേഖരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെ സ്കാൻ ചെയ്യാനായി ഒരു പ്രത്യേക പ്രൊജക്ട് ഉണ്ടാക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്റെ ആദ്യ ഉദ്ദേശം പുസ്തകം സ്കാൻ ചെയ്യാനുള്ള അനുമതി നേടിയെടുത്തിട്ട് വിക്കിമീഡിയ ജർമ്മനിയുടെ സാമ്പത്തിക സഹായം ഉപയോഗിച്ച് ഇത് സ്കാൻ ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു. ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരം ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാല ലൈബ്രറി തന്നെ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചതൊടെ സത്യത്തിൽ മലയാള പൊതുസഞ്ചയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോട്ടറി അടിച്ച പോലായെന്ന് പറയണം. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഫണ്ടിങ്ങ് വലിയ പ്രശ്നം ആയേനേ. വിക്കിമീഡിയ ജർമ്മനി സഹായിക്കാം എന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിലും പിന്നീട് ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിന്റെ വ്യാപ്തി മനസ്സിലായപ്പോൾ അവർ ഇതു മൊത്തം സ്കാൻ ചെയ്യാനുള്ള ഫണ്ട് തരുമായിരുന്നോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ട്.

കാറ്റലൊഗ് പരിശോധന -സ്കാൻ ചെയ്യാനുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ തീരുമാനിക്കൽ

ഇങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ച ശേഷം Gabriele Zeller ഉം ഹൈക്കെ മോസറും കൂടെ ആദ്യം ചെയ്തത് അവിടെ ഉള്ള ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങലുടെ മൊത്തം ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അയക്കുകയായിരുന്നു. അതിൽ മലയാളം, തുളു, തമിഴ്, കന്നഡ, സംസ്കൃതം ഭാഷകളിൽ ഒക്കെ ഉള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭൂരിപക്ഷവും മലയാള പുസ്തകങ്ങൾ തന്നെ. എന്തായാലും തൽക്കാലം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം മലയാളപുസ്തകങ്ങൾ ആയതിനാൽ മലയാള പുസ്തകങ്ങളെ നമുക്കായി പ്രയോരറ്റൈസ് ചെയ്തു. അതിൽ നിന്ന് പല ക്രൈറ്റീരിയകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പ്രയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു (ഗുണ്ടർട്ട് കളക്ഷനിലെ ചില പുസ്തകങ്ങൾ മറ്റ് ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തപ്പി പിടിച്ചതിനാൽ അങ്ങനെയുള്ളവ ഒക്കെ ലോ പ്രയോറിറ്റി ആക്കി). ഇങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് നിർമ്മിക്കാൻ മലയാളം വിക്കിപീഡിയരായ സുനിൽ, കെവിൻ, സിബു എന്നിവർ സഹായിച്ചു. അവർക്ക് പ്രത്യെക നന്ദി.

Gundert legacy – a digitization  project of the University of Tuebingen എന്ന പേരിൽ പദ്ധതി താമസിയാതെ തുടങ്ങുന്നു

നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുത്ത ലിസ്റ്റും ലൈബ്രറിയുടെ വിവിധ മുൻഗണനകളും ഒക്കെ ചേർത്ത് ഒരു അവസാന ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരം സ്കാൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊപ്പൊസൽ German Research Foundation സമർപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് നിലവിൽ ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറിയുടെ അധികൃതർ. ഇത് അടുത്ത് 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ നടക്കും. പദ്ധതിയുടെ ഔദ്യോഗിക പേര് Gundert legacy – a digitization  project of the University of Tuebingen എന്നാണ് ഹൈക്കെ മോസർ സൂചിപ്പിച്ചത്. പദ്ധതിക്ക് അനുമതി ലഭിച്ച് സ്കാനിങ്ങ് തുടങ്ങി തുടങ്ങി ഏതാണ്ട് 2016 ജൂൺ-ജൂലൈ മാസത്തോടെ പദ്ധതി തീർക്കാം എന്നാണ് നിലവിൽ കരുതുന്നത്. (ചിലപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ സമയം എടുത്തേക്കാം)

സെപ്റ്റംബർ 12ലെ പരിപാടി

ഈ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ച ഞങ്ങൾ മെയിലിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈക്കെ മൊസർ സാന്ദർഭികമായി അവർ ഓഗസ്റ്റ്-സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ കൂടിയാട്ട ഗവേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പരിപാടികൾക്ക് കേരളത്തിൽ വരുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു. അപ്പോഴാണ് അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെറിയൊരു പരിപാടി കേരളത്തിൽ നടത്താം എന്ന ആശയം മുൻപോട്ട് വെച്ചത്. ഈ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ പുസ്തകങ്ങളുടെ സ്കാനുകൾ തന്ന് അത് സെപ്റ്റംബർ 12 തീയതി നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ പൊതുജനത്തെ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിന്റെ കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ പൊതുജനത്തെ കാണിക്കനുള്ള സൗകര്യം കൂടെ തരണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഇതിനൊക്കെ അവർ സമ്മതിച്ചു.

Pages from CiXIV39-orayiram
സെപ്റ്റംബർ 12നു ഹൈക്കെ മൊസർ കൈമാറുന്ന കൃതികളിൽ ഒന്നായ “ഒരആയിരം പഴഞ്ചൊൽ” എന്ന കൃതിയുടെ മുഖപത്രം

അങ്ങനെ ആണ് സെപ്റ്റംബർ 12നു ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് വളരെ ചെറിയൊരു പരിപാടി കൊച്ചിയിൽ നടത്താം എന്ന് ധാരണയായത്. പരിപാടിയുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ താമസിയാതെ പങ്ക് വെക്കും എന്ന് കരുതുന്നു. (പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു റിപ്പോർട്ടർ എഴുതിയ കുറിപ്പ് ഇവിടെ കാണാം. മാതൃഭൂമിയിൽ ഈ പദ്ധതിയെ കുറിച്ചും സെപ്റ്റംബർ 12ലെ പരിപാടിയെ കുറിച്ചും വന്ന വാർത്ത ഇവിടെ കാണാം. പരിപാടിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.)

സെപ്റ്റംബർ 12ലെ പരിപാടിയിൽ 2 പുസ്തകങ്ങളുടെ സ്കാനുകൾ ആണ് അവർ നമുക്ക് കൈമാറുന്നത്. താഴെ പറയുന്ന 2 പുസ്തകങ്ങൾ ആണവ:

 • പഴഞ്ചൊൽ മാല – ഇത് 1845-ൽ മംഗലാപുരം ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സിൽ അച്ചടിച്ചതാണ്.
 • ഒരആയിരം പഴഞ്ചൊൽ – 1850-ൽ തലശ്ശേരി ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സിൽ അച്ചടിച്ചതാണ്.

രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളും ലിത്തൊഗ്രഫിക്ക് രീതിയിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്തതാണ്. താമസിയാതെ ഈ പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇടാം.

ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിലുള്ള കൃതികളുടെ വിവരം

അവർ അയച്ചു തന്ന കാറ്റലൊഗ് അനുസരിച്ച് ഏതാണ്ട് 130 ഓളം മലയാളം അച്ചടി പുസ്തകങ്ങളും, 80നടുത്ത് കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളും, വളരെ കുറച്ച് താളിയോലകളും മറ്റും ആണ് ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിന്റെ മലയാളം വിഭാഗത്തിൽ ഉള്ളത്.

ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിലുള്ള കൃതികളെ നാലായി തരം തിരിക്കാം

 • തലശ്ശേരി/മംഗലാപുരം ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സുകളിൽ അച്ചടിച്ച കൃതികൾ (ഈ കൃതികൾ ഒക്കെ അക്കാലത്ത് കേരളത്തിൽ വിറ്റഴിഞ്ഞവ ആണ്. അതിന്റെ ഒരു കോപ്പി മാത്രമാണ് ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ. ബാക്കി കേരളത്തിൽ വിറ്റഴിഞ്ഞവ എവിടെ?)
 • കോട്ടയം സി.എം.എസ് പ്രസ്സിലും മറ്റ് ഇടങ്ങളിലും അച്ചടിച്ച ചില പഴയ മലയാളകൃതികൾ (ഈ കൃതികൾ ഒക്കെ അക്കാലത്ത് കേരളത്തിൽ വിറ്റഴിഞ്ഞവ ആണ്. അതിന്റെ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരിച്ച ഒരു കോപ്പി മാത്രമാണ് ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ. ബാക്കി കേരളത്തിൽ വിറ്റഴിഞ്ഞവ എവിടെ?)
 • ഹെമ്മൻ ഗൂണ്ടർട്ട് തന്റെ നിഘണ്ടുവിനും മറ്റ് കൃതികൾക്കുമായി തയ്യാറാക്കിയ കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ. ഒപ്പം വേറെ ചില കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളും.
 • ഹെമ്മൻ ഗൂണ്ടർട്ട് കേരളത്തിൽ പലയിടത്തുനിന്നായി ശേഖരിച്ച കുറച്ച് താളിയോല ശേഖരങ്ങൾ

ഈ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല കൃതികളും (ഉദാ: തലശ്ശേരി രേഖകൾ, പയ്യന്നൂർ പാട്ട്…) ഡോ: സ്കറിയ സക്കറിയയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 1980-1990കളിൽ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഒറിജിനൽ കൃതികളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകൾ ഒന്നും ഇതു വരെ പൊതുജനത്തിനു ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. ആ കുറവാണ് ഇപ്പോൾ Gundert legacy – a digitization  project of the University of Tuebingen എന്ന സവിശേഷ പദ്ധതിയിലൂടെ പരിഹരിക്കാൻ ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാല ശ്രമിക്കുന്നത്.

നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിൽ അപൂർവ്വമായ ചില പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ശേഖരത്തിൽ ഉള്ള മിക്കപുസ്തകങ്ങളും കേരളത്തിൽ ഒരിക്കൽ വിറ്റഴിഞ്ഞവ തന്നെയാണ്. പല പുസ്തകങ്ങളും കേരളത്തിൽ ഉണ്ട് താനും. എന്നാൽ നമ്മുടെ ലെഗസി പിൻതലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി കരുതി വെക്കുന്ന ശീലം നമുക്ക് ഇല്ലാത്തതിനാൽ നമ്മുടെ പല വിലപ്പെട്ട രേഖകളും ഇതിനകം നശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്ത് പോയവ മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം. കേരളത്തിൽ ഉള്ളവ സ്കാൻ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് സർക്കാർ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുകയും ഇല്ല.

ഗുണ്ടർട്ട് അന്ന് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ അങ്ങോട്ടു കൊണ്ടു പോവുകയും അത് സൂക്ഷിക്കുവാനുള്ള പരിപാടികൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തതിനാൽ ഇന്ന് മലയാളികൾക്ക് ഇതൊക്കെ വിവിധ രൂപത്തിൽ കാണാൻ കിട്ടുന്നു. അദ്ദേഹം തന്റെ സ്വകാര്യ ശേഖരം കേരളത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായാനേ സ്ഥിതി എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

ഉപസംഹാരം

Gundert legacy – a digitization  project of the University of Tuebingen എന്ന സവിശേഷ പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാകുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങൾക്കും പലരേയും നമ്മൾ നന്ദിയോടെ  ഓർക്കണം

 • കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഓടി നടന്ന് പറ്റുന്ന മലയാള പുസ്തകങ്ങൾ ഒക്കെ ശേഖരിച്ച് ഈ വിധത്തിൽ മലയാളത്തിന്റെ മികച്ച ഒരു ശേഖരം ഉണ്ടാക്കിയ ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട്
 • തന്റെ ഈ സ്വകാര്യ ശേഖരം 1859ൽ തിരിച്ചു ജർമ്മനിക്കു പോകുമ്പോൾ തന്നൊടൊപ്പം കൊണ്ടു പൊകാൻ ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ടിനു തോന്നിയ നല്ല മനസ്സിന്
 • ഈ സ്വകാര്യ ശെഖരം ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയ്ക്ക് ദാനം ചെയ്യാൻ നല്ല മനസ്സുകാണിച്ച ഗുണ്ടർട്ടിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻമുറക്കാരായ കുടുംബാഗങ്ങൾക്കും
 • എതാണ്ട് 100 വർഷത്തോളം ഈ ശേഖരത്തിനു ഒരു കേടും വരാതെ സൂചിക്ഷിച്ച  ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയ്ക്ക്
 • ഈ സവിശേഷ ശേഖരം കണ്ടെത്തിയ ഡോ: സ്‌കറിയ സക്കറിയക്കും, ഡോ. ഫ്രൻസിനും
 • ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരം സ്കാൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കാം എന്ന് വളരെ സന്തോഷത്തൊടെ ഏറ്റ വിക്കിമീഡിയ ജർമ്മനിക്ക്
 • ശേഖരം സ്കാൻ ചെയ്യാനുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഹൈക്കെ മോസർക്ക്
 • ഈ പദ്ധതിയുടെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന  Gabriele Zellerക്കും ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ മറ്റ് വിശിഷ്ഠ വ്യക്തികൾക്കും
 • പ്രൊജക്ടിനു വേണ്ട ഫണ്ടിങ്ങ് കൊടുക്കുന്ന German Research Foundation

തുടങ്ങി നിരവധി പേരുടെ വർഷങ്ങളായുള്ള പ്രയത്നത്തിന്റെ അനന്തരഫലമായാണ് ഈ വിശിഷ്ട ശേഖരത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകൾ മലയാളികൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്.  എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം.

ഈ സവിശേഷ പദ്ധതിയിലൂടെ  മലയാളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കുന്ന ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവെഴ്സിറ്റി അധികൃതർക്ക് പ്രത്യേക നന്ദി.

Comments

comments

3 comments on “ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നു

Comments are closed.