ശിശുപാലവധം – മാഘൻ – താളിയോല പതിപ്പ്

ആമുഖം

മാഘൻ എന്ന കവിയാൽ സംസ്കൃതഭാഷയിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ശിശുപാലവധം എന്ന കൃതിയുടെ താളിയോല പതിപ്പിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു താളിയോല രേഖയാണ്. ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 213-ാമത്തെ  പൊതുസഞ്ചയ രേഖയും 22മത്തെ താളിയോല രേഖയും ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: ശിശുപാലവധം
 • രചയിതാവ്: മാഘൻ
 • താളിയോല ഇതളുകളുടെ എണ്ണം: 343
 • കാലഘട്ടം:  1700നും 1800നും ഇടയിൽ എന്ന് ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഈ താളിയോലയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയിൽ കാണുന്നു.
ശിശുപാലവധം – മാഘൻ – താളിയോല പതിപ്പ്

ശിശുപാലവധം – മാഘൻ – താളിയോല പതിപ്പ്

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

മഹാകവി മാഘൻ ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നു കരുതപ്പെടുത്തുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതിയായ ശിശുപാലവധം സംസ്കൃത മഹാകാവ്യങ്ങളിൽ ഉത്തമനായ മഹാകാവ്യമായി കരുതപ്പെടുന്നു.

മൂലകൃതിക്ക് നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുണ്ടെങ്കിലും താളിയോലപതിപ്പിനു അത്ര പഴക്കം ഇല്ല എന്ന് ഇതിന്റെ കൈയെഴുത്തു രീതിയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം. മാത്രമല്ല ട്യൂബിങ്ങനിലെ മെറ്റാഡാറ്റയിൽ രചനാ കാലഘട്ടം 1700നും 1800നും ഇടയിൽ എന്നു  കാണുന്നു.

മൊത്തം 343ത്തോളം ഇതളുകൾ ഉള്ള താളിയോലക്കെട്ടാണിത്. ഈ താളിയോല രേഖയെ വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള കളർ സ്കെയിൽ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി  ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്.  ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക. (മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഫയൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആയതിനാൽ മൊബൈലിലെ ഡൗ‌ൺലോഡിങിനു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്)

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project | Leave a comment

1850 – നാരായണീയം പുസ്തകം – മേൽപുത്തൂർ നാരായണഭട്ടതിരി

ആമുഖം

മേൽപുത്തൂർ നാരായണഭട്ടതിരി രചിച്ച നാരായണീയം എന്ന കൃതിയുടെ ആദ്യത്തെ അച്ചടിപതിപ്പിന്റെ  ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അച്ചടി പുസ്തകം ആണിത്.  ട്യൂബിങ്ങൻ ലൈബ്രറിയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 212-ാമത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: നാരായണീയം പുസ്തകം
 • രചയിതാവ്: മേൽപുത്തൂർ നാരായണഭട്ടതിരി
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1850
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:  ഏകദേശം 171
 • പ്രസ്സ്: സർക്കാർ അച്ചുകൂടം, തിരുവനന്തപുരം
1850 - നാരായണീയം പുസ്തകം - മേൽപുത്തൂർ നാരായണഭട്ടതിരി

1850 – നാരായണീയം പുസ്തകം – മേൽപുത്തൂർ നാരായണഭട്ടതിരി

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

സംസ്കൃതത്തിലുള്ള ഹൈന്ദവസാഹിത്യകൃതിയാണ് നാരായണീയം. മേൽപ്പത്തൂർ നാരായണ ഭട്ടതിരിപ്പാട് 1586ൽ രചിച്ചതെന്നു കരുതുന്ന ഈ കൃതി പ്രാർത്ഥനയുടെ രൂപത്തിലാണ്. 1034 ശ്ലോകങ്ങൾ ആണ് നാരായണീയത്തിൽ ഉള്ളത്. നാരായണീയത്തെ പറ്റിയുള്ള ചില പ്രാഥമിക വൈജ്ഞാനിക വിവരങ്ങൾക്ക് നാരായണീയം,  മേല്പുത്തൂർ നാരായണ ഭട്ടതിരി എന്നീ മലയാള വിക്കിപീഡിയ ലേഖനങ്ങൾ കാണുക.

ഇരവിവർമ്മൻ തമ്പി, അരിപ്പാട്ടു രാമവാരിയർ, ജ്യോത്സ്യൻ പപ്പുപിള്ള എന്നിവർ ചേർന്ന് പിഴ തീർത്ത പതിപ്പാണിത്.

നൂറു ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പതിപ്പിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഓരോ ഭാഗത്തിന്റെയും ഉള്ളടക്കം എന്താണെന്ന ഉള്ളടക്ക പട്ടിക കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

പുസ്തകത്തിൽ നാരായണീയത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണചരിത്രം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനാണ്

ഈ നാരായണീയം ഗ്രന്ഥം മെല്പുത്തൂരു നാരായണഭട്ടതിരി ഗുരുവായൂരു ക്ഷെത്രത്തിൽ മണ്ഡപത്തിൽ ഇരുന്നു ഒണ്ടാക്കി – കൊല്ലവൎഷംഎഴുനൂറ്റ അറുപത്തുരണ്ടാമതു് വൃശ്ചികമാസം ൨൮൹ സമാപ്തി വരുത്തിയതു്.  ആ ദിവസത്തെ കലിദിനസംഖ്യാ – ആയുരാരൊഗ്യസൌഖ്യം എന്നു് ആകുന്നു

നാരായണീയം ഈ ആദ്യത്തെ അച്ചടി പതിപ്പ് 1850ൽ തിരുവനന്തപുരം സർക്കാർ പ്രസ്സിൽ അച്ചടിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം സർക്കാർ പ്രസ്സിൽ 1836ൽ തന്നെ അച്ചടി ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലി നിർമ്മിച്ച് കൊടുത്ത അച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ആരംഭിച്ചിരുന്നു. 1839ൽ സർക്കാർ പ്രസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കിയ തിരുവിതാം‌കൂർ സർക്കാർ പഞ്ചാംഗം ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതിനകം കണ്ടതും ആണ്.  എന്നാൽ നാരായണീയം അച്ചടിക്കാൻ വേണ്ടി സർക്കാർ പ്രസ്സിൽ പൂർണ്ണമായി പുതിയ അച്ച് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലി നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്ത അച്ചിനു പകരം, അക്കാലത്തെ താളിയോലകളിലും കൈയെഴുത്തുപ്രതികളിലും കണ്ടിരുന്ന ചതുരവടിവുള്ള അച്ച് നിർമ്മിച്ച് ആ അച്ചാണ് നാരായണീയത്തിന്റെ അച്ചടിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു പക്ഷ കൈയെഴുത്തിനോട് അടുത്തു നിൽക്കാനോ, ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലി മലയാളലിപി ഉരുട്ടിയത് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരുന്നവരുടെ എതിർപ്പ് മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയോ ആവാം. എന്തായാലും ഈ പുസ്തകത്തിലെ അച്ചിനു ചതുരവടിവാണ്. അതിനാൽ തന്നെ   വായിച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ചു പ്രയാസം നേരിട്ടേക്കാം. തയുടെ അച്ച് ഇന്നത്തെ രീതി മാത്രം അറിയുന്നവർക്ക് ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം.

മിക്കവാറുമൊക്കെ പഴയ കൈയെഴുത്തിനോടു ഒക്കുന്നതാണ് ഇതിലെ അച്ചടി. എന്നാൽ വാക്കുകൾക്ക് ഇടയിൽ സ്പേസ് ഉപയോഗിക്കുകയും ഖണ്ഡിക തിരിക്കയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും അവസാനമായി ശുദ്ധിപത്രവും (ശൊധികപത്രിക എന്നു പുസ്തകത്തിൽ) കാണാം.

പുസ്തകത്തിന്റെ വില ഒന്നേമുക്കാൽ രൂപയാണ്. 1850ലെ സ്ഥിതി വെച്ച് ഇത് വലിയ വില തന്നെയാണ്.

ഈ അച്ചടിപ്രതി ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ സ്വകാര്യ കോപ്പിയാണ്.  ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ കൈപ്പടിയിൽ ഉള്ള ഒരു കുറിപ്പ്  പുസ്തകത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കാണാം. ഇതിൽ രചയിതാവിന്റെ പേര്, എഴുതപ്പെട്ട വർഷം എന്നിവ അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കാണാം.

നാരായണീയത്തിന്റെ ഈ ആദ്യ അച്ചടീ പതിപ്പിന്റെ ഉള്ളടക്കം വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ വിഷയത്തിൽ ജ്ഞാനമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള കളർ സ്കെയിൽ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി  ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്.  ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക. (മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഫയൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആയതിനാൽ മൊബൈലിലെ ഡൗ‌ൺലോഡിങിനു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്)

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project | Leave a comment

1849 – സഞ്ചാരിയുടെ പ്രയാണം

ആമുഖം

ജോൺ ബന്യൻ (ജോൺ ബനിയൻ) രചിച്ച Pilgrim’s Progress എന്ന ക്രൈസ്തവസാഹിത്യ കൃതിയുടെ മലയാള പരിഭാഷയായ സഞ്ചാരിയുടെ പ്രയാണം എന്ന കൃതിയുടെ  ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. ആധുനിക മലയാള പരിഭാഷയിൽ ഈ കൃതി പരദേശിമോക്ഷയാത്ര എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.

ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കല്ലച്ചടി (ലിത്തോഗ്രഫി) പുസ്തകം ആണിത്.  ട്യൂബിങ്ങൻ ലൈബ്രറിയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 211-ാമത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: സഞ്ചാരിയുടെ പ്രയാണം (കൃതിയുടെ പൂർണ്ണപേര്ഇഹത്തിൽ നിന്നു പരത്തിൽ പ്രവെശിക്കുന്ന സഞ്ചാരിയുടെ പ്രയാണം)
 • രചയിതാവ്: ജോൺ ബന്യൻ (യൊഹൻ പുനിയൻ എന്ന് ഈ പരിഭാഷയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു)
 • പതിപ്പ്: ഒന്നാം പതിപ്പ്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1849
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:  ഏകദേശം 163
 • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, തലശ്ശേരി
1849 - സഞ്ചാരിയുടെ പ്രയാണം

1849 – സഞ്ചാരിയുടെ പ്രയാണം

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽജീവിച്ചിരുന്ന സുവിശേഷപ്രചാരകനും എഴുത്തുകാനുമായിരുന്നു ജോൺ ബന്യൻ. അദ്ദേഹം പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ്കളിലെ തീക്ഷ്ണതയേറിയ കാൽ‌വിനിസ്റ്റ് വിഭാഗത്തിന്റെ വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ച് അവ പ്രചരിപ്പിച്ചു. ആ വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങളെ ഗ്രാമ്യ ഭാഷയുടെ ശക്തിയിലും മധുരിമയിലും അവതരിപ്പിച്ച് എഴുതിയ പിൽഗ്രിംസ് പ്രോഗ്രസ് എന്ന അന്യാപദേശകഥ (allegory) യുടെ പേരിലാണ് ബന്യൻ പ്രധാനമായും ഇന്നു സ്മരിക്കപ്പെടുന്നത്‍. രണ്ടുഭാഗങ്ങളുള്ള ഈ കൃതിയുടെ ആദ്യഭാഗം ‘ക്രിസ്ത്യാനി’യുടെ തീർഥാടനകഥയാണ്. രണ്ടാംഭാഗത്തിൽ ആ യാത്രയിൽ അയാളുടെ വഴി പിന്നീട് പിന്തുടർന്ന വന്ന ഭാര്യ ‘ക്രിസ്റ്റിയാന’യുടേയും മക്കളുടേയും കഥയുമാണ്.

ജോൺ ബന്യനെ പറ്റിയും പിൽഗ്രിംസ് പ്രോഗ്രസിനെ പറ്റിയും അത്യാവശ്യം നന്നായി മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ ഡോക്കുമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജോൺ ബന്യൻപിൽഗ്രിംസ് പ്രോഗ്രസ് എന്നീ മലയാളം വിക്കിപീഡിയ ലേഖനങ്ങൾ വായിക്കുക.

ജോൺ ബന്യന്റെ പിൽഗ്രിംസ് പ്രോഗ്രസിന്റെ മലയാള പരിഭാഷയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. 1849ൽ തലശ്ശേരിയിലെ കല്ലച്ചുകൂടത്തിലാണ് ഈ പുസ്തകം അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ കൃതി ആരാണ് മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഈ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. മറ്റു പല പ്രധാനക്രൈസ്തവകൃതികളും മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷ ചെയ്ത റവ: ജോസഫ് പീറ്റ് ആണ് ഇത് ചെയ്തതെന്ന് ചിലയിടത്ത് രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നെങ്കിലും അതിനെ പറ്റി പ്രത്യക്ഷ തെളിവുകൾ ഒന്നും ഈ സ്കാനിൽ കാണുന്നില്ല. ഗുണ്ടർട്ടിനു ഇതിന്റെ പരിഭാഷയിൽ പങ്കുണ്ടോ എന്നതും വ്യക്തമല്ല. മലയാള പരിഭാഷയുടെ ചരിത്രം ഒരു ഗവേഷണ വിഷയമാണ്.

ഈ കൃതിയുടെ ഉള്ളടക്കം വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള കളർ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി  ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ സൈസ് കൂടുതലാണ്. അതിനാൽ അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക. (മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഫയൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആയതിനാൽ മൊബൈലിലെ ഡൗ‌ൺലോഡിങിനു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്)

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project | Leave a comment

1859 – മുദ്രാരാക്ഷസം ഭാഷാഗാനം – കൈയെഴുത്തുപ്രതി

ആമുഖം

മുദ്രാരാക്ഷസം ഭാഷാഗാനം അഥവാ മുദ്രാരാക്ഷസം കിളിപ്പാട്ട് എന്ന കൃതിയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കൈയെഴുത്ത് പുസ്തകം ആണിത്.  ട്യൂബിങ്ങൻ ലൈബ്രറിയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 210-ാമത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: മുദ്രാരാക്ഷസം ഭാഷാഗാനം
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 157
 • കാലഘട്ടം:  1859നെന്ന് ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഈ രേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയിൽ കാണുന്നു.
1859 - മുദ്രാരാക്ഷസം ഭാഷാഗാനം - കൈയെഴുത്തുപ്രതി

1859 – മുദ്രാരാക്ഷസം ഭാഷാഗാനം – കൈയെഴുത്തുപ്രതി

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

വിശാഖദത്തൻ സംസ്കൃതത്തിൽ എഴുതിയ ഒരു ചരിത്രനാടകമാണ് മുദ്രാരാക്ഷസം. ചന്ദ്രഗുപ്തമൗര്യന്റെ ഉയർച്ചയും മൗര്യവംശം ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വിശാലസാമ്രാജ്യം പടുത്തുയർത്തിയതിന്റെ പ്രാരംഭഘട്ടവുമാണു് ഈ നാടകത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തം.

ഇത് മലയാളത്തിലുള്ള കൃതിയാണ്. സംസ്കൃതത്തിലുള്ള മൂലകൃതിയുടെ പരിഭാഷകൻ ആരെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ശാരികത്തരുണീ, പൈങ്കിളിപ്പെണ്ണ് എന്നൊക്കെ ആദ്യവരികളിൽ തന്നെ കാണുന്നതിനാൽ ഇത് കിളിപ്പാട്ട് ശൈലിയിൽ എഴുതിയ ഭാഷാഗാനം ആണെന്ന് ഞാൻ ഊഹിക്കുന്നു.

ഈ കൈയെഴുത്ത് പ്രതി കിട്ടിയതോടെ മുദ്രാരാക്ഷസത്തിന്റെ താളിയോലപതിപ്പും അച്ചടി പതിപ്പും കൈയെഴുത്ത് പ്രതിയും നമുക്ക് കിട്ടി.

ഈ കൈയെഴുത്ത് രേഖയെ  വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള കളർ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി  ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്. അതിനാൽ അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക. (മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഫയൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആയതിനാൽ മൊബൈലിലെ ഡൗ‌ൺലോഡിങിനു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്)

Google+ Comments

Posted in Uncategorized | Leave a comment

1885 – മലയാള പഞ്ചാംഗം

ആമുഖം

ബാസൽ മിഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 1885ലെ മലയാള പഞ്ചാംഗത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.  ഈ പഞ്ചാംഗം റിലീസ് ചെയ്യുന്നതോടെ ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിൽ ഉള്ള മലയാള പഞ്ചാംഗങ്ങൾ തീർന്നു.

ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ലെറ്റർ പ്രസ്സ് അച്ചടി പുസ്തകം ആണിത്.  ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 209-ാമത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: മലയാള പഞ്ചാംഗം
 • പ്രസാധകർ: ബാസൽ മിഷൻ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1885
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:  ഏകദേശം 89
 • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, മംഗലാപുരം
1885 – മലയാള പഞ്ചാംഗം

1885 – മലയാള പഞ്ചാംഗം

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

പ്രധാനമായും 1885ലെ മലയാള പഞ്ചാംഗം ആണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം.  ഓരോ മാസത്തെയും പഞ്ചാഗത്തിന്റെ ഒപ്പം വിശേഷദിവസങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടൂണ്ട്. അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ചില സംഗതികൾ ഗവേഷകർക്ക് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നവ ആണ്.

പഞ്ചാംഗത്തിന്നു പുറമേ പുകവണ്ടി സമയക്രമ പട്ടിക, തപാൽ സംബന്ധിയായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ, രജിസ്റ്ററേഷൻ ചട്ടങ്ങൾ, മലബാറിലെ സർക്കരുദ്യോഗസ്ഥരുടെ പട്ടിക തുടങ്ങി നിരവധി സംഗതികൾ 1885ലെ ഈ പഞ്ചാംഗത്തിൽ കാണാം.

ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിൽ നിന്നു ലഭ്യമാകുന്ന  പത്താമത്തെ മലയാളപഞ്ചാംഗം ആണിത്. ഇതിനു മുൻപ് താഴെ പറയുന്ന ഒൻപതു പഞ്ചാംഗങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു:

1885ലെ ഈ പഞ്ചാംഗം റിലീസ് ചെയ്യുന്നതോടെ ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിൽ ഉള്ള പഞ്ചാംഗങ്ങൾ തീർന്നു. മൊത്തം 10 പുരാതനമലയാള പഞ്ചാംഗം നമുക്ക് ഈ ശേഖരത്തിലൂടെ കിട്ടി എന്നത് എടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ്.

ഈ കൃതിയുടെ ഉള്ളടക്കം വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ വിഷയത്തിൽ ജ്ഞാനമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള കളർ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി  ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്. അതിനാൽ അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക. (മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഫയൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആയതിനാൽ മൊബൈലിലെ ഡൗ‌ൺലോഡിങിനു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്)

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project | Leave a comment

1854 – ഏകാദശിമാഹാത്മ്യം – കൈയെഴുത്ത് പ്രതി

ആമുഖം

ഏകാദശിമാഹാത്മ്യം എന്ന കൃതിയുടെ 1854ൽ എഴുതപ്പെട്ട രണ്ടു കൈയെഴുത്ത് പ്രതികളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള കൈയെഴുത്ത് പ്രതികളാണ്. ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 208-ാമത്തെ  പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

കൈയെഴുത്ത് പ്രതി – ഒന്ന്

 • പേര്: ഏകാദശിമാഹാത്മ്യം
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 15
 • കൈയെഴുത്തുപ്രതി എഴുതപ്പെട്ട കാലഘട്ടം: 1854 എന്നു ട്യൂബിങ്ങനിലെ മെറ്റാഡാറ്റയിൽ കാണുന്നു

കൈയെഴുത്ത് പ്രതി – രണ്ട്

 • പേര്: ഏകാദശിമാഹാത്മ്യം
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 35
 • കൈയെഴുത്തുപ്രതി എഴുതപ്പെട്ട കാലഘട്ടം: 1854 എന്നു ട്യൂബിങ്ങനിലെ മെറ്റാഡാറ്റയിൽ കാണുന്നു
1854 – ഏകാദശിമാഹാത്മ്യം – കൈയെഴുത്ത് പ്രതി

1854 – ഏകാദശിമാഹാത്മ്യം – കൈയെഴുത്ത് പ്രതി

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

ഏകാദശിമാഹാത്മ്യം എന്ന കൃതിയെ പറ്റിയുള്ള വൈജ്ഞാനിക വിവരങ്ങൾ ഒന്നും വിക്കിപീഡിയയിലോ മറ്റ് ഇടങ്ങളിലോ കണ്ടില്ല. ആരെങ്കിലും അതിനെ പറ്റി ഒരു ചെറു ലെഖനം മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ എങ്കിലും എഴുതും എന്ന് കരുതുന്നു.

ഒന്നാമത്തെ കൈയെഴുത്ത് പ്രതിയിൽ 15 താളും രണ്ടാമത്തേതിൽ 35 താളും ആണുള്ളത്. കൈയെഴുത്ത് ശൈലി എഴുതിയ കാലഘട്ടമായ 1854ലേതിനോട് ഏകദേശം ഒക്കുന്നു.

ഈ കൈയെഴുത്ത് രേഖയെ  വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഈ കൈയെഴുത്ത് രേഖയുടെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള കളർ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി  ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക. (മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഫയൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആയതിനാൽ മൊബൈലിലെ ഡൗ‌ൺലോഡിങിനു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്)

കൈയെഴുത്ത് പ്രതി – ഒന്ന്

കൈയെഴുത്ത് പ്രതി – രണ്ട്

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project | Leave a comment

1875 – മലയാള പഞ്ചാംഗം

ആമുഖം

ബാസൽ മിഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 1875ലെ മലയാള പഞ്ചാംഗത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ലെറ്റർ പ്രസ്സ് അച്ചടി പുസ്തകം ആണിത്.  ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 206-ാമത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: മലയാള പഞ്ചാംഗം
 • പ്രസാധകർ: ബാസൽ മിഷൻ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1875
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:  ഏകദേശം 89
 • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, മംഗലാപുരം
1875 – മലയാള പഞ്ചാംഗം

1875 – മലയാള പഞ്ചാംഗം

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

പ്രധാനമായും 1875ലെ മലയാള പഞ്ചാംഗം ആണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം.  ഓരോ മാസത്തെയും പഞ്ചാഗത്തിന്റെ ഒപ്പം വിശേഷദിവസങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടൂണ്ട്. അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ചില സംഗതികൾ ഗവേഷകർക്ക് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നവ ആണ്.

പഞ്ചാംഗത്തിന്നു പുറമേ പുകവണ്ടി സമയക്രമ പട്ടിക, തപാൽ സംബന്ധിയായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഈ പഞ്ചാംഗത്തിൽ കാണാം. കീർത്തനങ്ങളും വിവിധ വിഷയങ്ങളിലുള്ള വേറെ ലേഖനങ്ങളും 1875ലെ പഞ്ചാംഗത്തിൽ കാണാം.

ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിൽ നിന്നു ലഭ്യമാകുന്ന  ഒൻപതാമത്തെ മലയാളപഞ്ചാംഗം ആണിത്. ഇതിനു മുൻപ് താഴെ പറയുന്ന ഏട്ടു പഞ്ചാംഗങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു:

ഈ കൃതിയുടെ ഉള്ളടക്കം വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ വിഷയത്തിൽ ജ്ഞാനമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള കളർ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി  ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്. അതിനാൽ അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക. (മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഫയൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആയതിനാൽ മൊബൈലിലെ ഡൗ‌ൺലോഡിങിനു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്)

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project | Leave a comment

മലയാള വ്യാകരണ നോട്ടുപുസ്തകം — ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട് — കൈയെഴുത്തുപ്രതി

ആമുഖം

ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിലുള്ള പ്രധാന പുസ്തകങ്ങളാണ് ഗുണ്ടർട്ട് വ്യാകരണത്തിന്റെ വിവിധ പതിപ്പുകൾ. അതിൽ അച്ചടി പതിപ്പുകൾ ഒക്കെയും നമുക്കു ഇതിനകം കിട്ടി കഴിഞ്ഞു. മലയാള വ്യാകരണത്തെ പറ്റിയുള്ള കുറിപ്പുകൾ ഗുണ്ടർട്ട് ഒരു നോട്ടു പുസ്തകത്തിൽ കുറിച്ചിട്ടതിന്റെ  ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കൈയെഴുത്ത് പുസ്തകം ആണിത്.  ട്യൂബിങ്ങൻ ലൈബ്രറിയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 205-ാമത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: Notes for a Malayāḷam grammar
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 41
 • കാലഘട്ടം:  1842നും 1851നും ഇടയ്ക്കെന്ന് ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഈ രേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയിൽ കാണുന്നു.
മലയാള വ്യാകരണ നോട്ടുപുസ്തകം — ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട് — കൈയെഴുത്തുപ്രതി

മലയാള വ്യാകരണ നോട്ടുപുസ്തകം — ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട് — കൈയെഴുത്തുപ്രതി

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

ഗുണ്ടർട്ട് വ്യാകരണത്തിന്റെ വിവിധ പ്രതികൾ നമുക്ക് ഇതിനകം കിട്ടി കഴിഞ്ഞു. താഴെ പറയുന്നവ ആണത്:

 • 1839 – മലയാളവ്യാകരണത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള കൈയെഴുത്തു പ്രതി. ഇവിടെ കാണാം.
 • 1851 – മലയാളഭാഷാവ്യാകരണം – ഒന്നാം പതിപ്പ് – ഇവിടെ കാണാം.
 • 1868 – മലയാളഭാഷാവ്യാകരണം – രണ്ടാം പതിപ്പ് – ഇവിടെ കാണാം.
 • 1867, 1870 –  ലിസ്റ്റൻ ഗാർത്ത്‌വെയിറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മലയാള വ്യാകരണ ചോദ്യോത്തരം – ഇവിടെ കാണാം.

ഈ പൊസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന വ്യാകരണകുറിപ്പുകൾ 1851ലെ മലയാളഭാഷാവ്യാകണത്തിനായി ഗുണ്ടർട്ട് തയ്യാറാക്കിയ നോട്ടുകൾ ആണെന്ന് കരുതുന്നു.  ഇത്തരം നോട്ടു പുസ്തകങ്ങൾ ജനുവിനായ ഗവേഷകർക്ക് അമൂല്യനിധിയാണ്.

ഈ കൃതിയുടെ ഉള്ളടക്കം വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള കളർ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി  ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്. അതിനാൽ അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക. (മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഫയൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആയതിനാൽ മൊബൈലിലെ ഡൗ‌ൺലോഡിങിനു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്)

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project | Leave a comment

1849-1876 — സുവിശേഷസംഗ്രഹം

ആമുഖം

ഗുണ്ടർട്ടും മറ്റു ബാസൽ മിഷൻ മിഷനറിമാരും കൂടെ ചേർന്നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ച  സുവിശേഷസംഗ്രഹം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പതിപ്പുകളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കല്ലച്ചടി പുസ്തകവും ഒരു  ലെറ്റർ പ്രസ്സ് അച്ചടി പുസ്തകം ഈ റിലീസിൽ അടങ്ങുന്നു.  ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 204-ാമത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

ഒന്നാം പതിപ്പ് – ലിത്തോഗ്രഫി അച്ചടി

 • പേര്: സുവിശെഷസംഗ്രഹം – മത്തായി മാൎക്ക ലൂക്കാ യൊഹനാൻ എന്നവരുടെ സുവിശെഷങ്ങളെയും യൊസെഫ മുതലായ ചരിത്രക്കാരുടെ ചില വിശെഷങ്ങളെയും
  ചെൎത്തുണ്ടാക്കിയ യെശുമശീഹയുടെ കഥാസംക്ഷെപം
 • പ്രസാധകർ: ബാസൽ മിഷൻ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1849
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:  ഏകദേശം 295
 • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, തലശ്ശേരി (കല്ലച്ചുകൂടം)

രണ്ടാം പതിപ്പ് – ലെറ്റർപ്രസ്സ് അച്ചടി

 • പേര്: സുവിശേഷസംഗ്രഹം എന്ന യേശുമശീഹയുടെ കഥാസംക്ഷേപം
 • പ്രസാധകർ: ബാസൽ മിഷൻ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1876
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:  ഏകദേശം 369
 • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, മംഗലാപുരം
1849-1876 — സുവിശേഷസംഗ്രഹം

1849-1876 — സുവിശേഷസംഗ്രഹം

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

ബൈബിളിലെ സുവിശേഷപുസ്തകങ്ങളായ മത്തായി, മർക്കോസ്, ലൂക്കോസ്, യോഹന്നാൻ എന്നിവയിലെ സംഭവങ്ങൾ കോർത്തിണക്കി ഉണ്ടാക്കിയ താരതമ്യ പഠന പുസ്തകമാണ് ഇത്. ഇത്തരത്തിൽ മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ആദ്യത്തെ പുസ്തകവും ഇതു തന്നെ ആവണം.

1849ലെ ലിത്തോഗ്രഫി പുസ്തകത്തിൽ മലയാളം ഉള്ളടക്കം മാത്രം ഉള്ളപ്പോൾ 1876ലെ ലെറ്റർ പ്രസ്സ് അച്ചടി പതിപ്പിൽ മലയാളത്തിനൊപ്പം തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് വിശദീകരണങ്ങളും കാണാം.

ദൈവശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇത് പാഠപുസ്തകം പോലെ ഉപയോഗിക്കാം. ഉള്ളടക്കബാഹുല്യം കൊണ്ട് ഈ പുസ്തകങ്ങളും  വളരെ വലുതാണ്. 1876ലെ രണ്ടാം പതിപ്പ് ആദ്യത്തേതിന്റെ ഇരട്ടിയോളം വരുന്നുണ്ട്.

ഈ രണ്ട് പതിപ്പുകളേയും താരതമ്യം ചെയ്ത് ആരെങ്കിലും വിശദപഠനം നടത്തേണ്ടതാണ്. രണ്ട് പതിപ്പിനും തമ്മിൽ ലിപി തലത്തിൽ ഉള്ള വ്യത്യാസം പഠിക്കുന്നത് തന്നെ കുറഞ്ഞ കാലംകൊണ്ട് മലയാളലിപിക്ക് സംഭവിച്ച പരിണാമം മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കും. പുസ്തകത്തിന്റെ പേരു തന്നെ സുവിശെഷസംഗ്രഹം എന്നതിൽ നിന്ന്  സുവിശേഷസംഗ്രഹം ആയി മാറി.

ഈ കൃതിയുടെ ഉള്ളടക്കം വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ വിഷയത്തിൽ ജ്ഞാനമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള ഗ്രേ സ്കെയിൽ/കളർ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി  ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്. 2 പതിപ്പിനും സൈസ് കൂടുതൽ ആണ് അതിനാൽ അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക. (മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഫയൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആയതിനാൽ മൊബൈലിലെ ഡൗ‌ൺലോഡിങിനു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്)

ഒന്നാം പതിപ്പ് – തലശ്ശേരിയിലെ അച്ചടി

രണ്ടാം പതിപ്പ് – മംഗലാപുരത്തെ അച്ചടി

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project | Leave a comment

1874 – മലയാള പഞ്ചാംഗം

ആമുഖം

ബാസൽ മിഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 1874ലെ മലയാള പഞ്ചാംഗത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ലെറ്റർ പ്രസ്സ് അച്ചടി പുസ്തകം ആണിത്.  ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 202-ാമത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: മലയാള പഞ്ചാംഗം
 • പ്രസാധകർ: ബാസൽ മിഷൻ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1874
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:  ഏകദേശം 85
 • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, മംഗലാപുരം
1874 – മലയാള പഞ്ചാംഗം

1874 – മലയാള പഞ്ചാംഗം

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

പ്രധാനമായും 1874ലെ മലയാള പഞ്ചാംഗം ആണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. മലയാള അക്കങ്ങളുടെ (കാൽ, അര, മുക്കാൽ ചിഹ്നങ്ങൾ അടക്കം) സമൃദ്ധമായ ഉപയോഗം ഈ പഞ്ചാംഗത്തിൽ കാണാം.  ഓരോ മാസത്തെയും പഞ്ചാഗത്തിന്റെ ഒപ്പം വിശേഷദിവസങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടൂണ്ട്. അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ചില സംഗതികൾ ഗവേഷകർക്ക് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നവ ആണ്. കീർത്തനങ്ങളും വിവിധ വിഷയങ്ങളിലുള്ള വേറെ ലേഖനങ്ങളും 1874ലെ പഞ്ചാംഗത്തിൽ കാണാം.

പഞ്ചാംഗത്തിന്നു പുറമേ പുകവണ്ടി സമയക്രമ പട്ടിക ഈ പഞ്ചാംഗത്തിൽ കാണാം.

ഇതിനു തൊട്ടു മുൻപ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് 1872ലെ പഞ്ചാംഗമാണ്. ഇത് 1874ലേതും. അതിനാൽ 1873ലെ പഞ്ചാംഗം ട്യൂബിങ്ങനിൽ ഇല്ല.

ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിൽ നിന്നു ലഭ്യമാകുന്ന  എട്ടാമത്തെ മലയാളപഞ്ചാംഗം ആണിത്. ഇതിനു മുൻപ് താഴെ പറയുന്ന ഏഴു പഞ്ചാംഗങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു:

ഈ കൃതിയുടെ ഉള്ളടക്കം വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ വിഷയത്തിൽ ജ്ഞാനമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള ഗ്രേ സ്കെയിൽ/കളർ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി  ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്. അതിനാൽ അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക. (മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഫയൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആയതിനാൽ മൊബൈലിലെ ഡൗ‌ൺലോഡിങിനു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്)

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project | Leave a comment