1910 – മലങ്കര സഭാതാരക – വാല്യം ആറിന്റെ അവസാന ഏഴു ലക്കങ്ങൾ

ആമുഖം

മലങ്കര സഭാതാരക എന്ന മാസികയുടെ 1910-ാം ആണ്ടിലെ വാല്യം ആറിന്റെ 7 ലക്കങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ഈ മാസിക പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങിയതിനു ശേഷമുള്ള പതിനെട്ടാം വർഷത്തെ ലക്കങ്ങൾ ആണിത്. പക്ഷെ ഈ മാസികയുടെ തുടക്കം വളരെ ക്രമരഹിതം ആയതിനാൽ 1910 ആയിട്ടും ആറാമത്തെ വാല്യം എത്താനേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖകളുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: മലങ്കര സഭാതാരക –  1910-ാം ആണ്ടിലെ (കൊല്ലവർഷം 1085-1086) മകരം തൊട്ട്  കർക്കടകം വരെയുള്ള 7 ലക്കങ്ങൾ
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 24 പേജുകൾ വീതം. 
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1910
 • പ്രസ്സ്: Vicar General Press, Kottayam
1910 - മലങ്കര സഭാതാരക - വാല്യം ആറിന്റെ അവസാന ഏഴു ലക്കങ്ങൾ

1910 – മലങ്കര സഭാതാരക – വാല്യം ആറിന്റെ അവസാന ഏഴു ലക്കങ്ങൾ

മലങ്കര സഭാതാരകയുടെ ചരിത്രം

മലങ്കര സഭാതാരകമലങ്കര മാർത്തോമ്മ സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക മുഖപത്രമാണ്.  1893 ജനുവരിയിലാണ് ഇതിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചത്. ഒരു പിടി മാവ്, അസാരം എണ്ണ എന്നായിരുന്നു ആദ്യകാലത്തെ ആപ്തവാക്യം. താരകയുടെ ലഘുചരിത്രത്തിന്റെ ഈ മാസികയുടെ 1909 ാം ആണ്ടിലെ കുറച്ചു ലക്കങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്തപ്പോൾ എഴുതിയ ഈ പോസ്റ്റിലെ മലങ്കര സഭാതാരകയുടെ ചരിത്രം എന്ന വിഭാഗം കാണുക.

കടപ്പാട്, ഡിജിറ്റൈസേഷൻ വിശേഷങ്ങൾ

ഈ മാസികകൾ ഡിജിറ്റൈശേഷനായി ലഭ്യമായത് “മൂലയില്‍ കുര്യാക്കോസ് കോര്‍ എപ്പിസ്‌കോപ്പയുടെ“ ഗ്രന്ഥ ശേഖരത്തിൽ നിന്നാണ്. അതിനായി സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ലിജു കുര്യാക്കോസ് ആണ്. അവർക്കു രണ്ടു പേർക്കും നന്ദി. ഇതിനു മുൻപ് മലങ്കര ഇടവക പത്രികയുടെ ലക്കങ്ങളും  “മൂലയില്‍ കുര്യാക്കോസ് കോര്‍ എപ്പിസ്‌കോപ്പയുടെ“ ഗ്രന്ഥ ശേഖരത്തിൽ നിന്നാണ് എന്നോർക്കുക. ഈ പുരാരേഖകൾ ഒക്കെ എന്നെ ഏൽപിച്ച് ഇപ്പം തിരിച്ചു കിട്ടും എന്ന് വെച്ച് ആഗ്രഹിച്ച് ഇരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ഷമയ്ക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. എല്ലാം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ രേഖകൾ ഉടമസ്ഥനെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കണം എന്ന് ആശിക്കുന്നു.

ചില ചെറു പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ പരമാവധി ഏറ്റവും നല്ല ഗുണനിലവാരത്തിൽ ആണ് സ്കാൻ ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ലക്കത്തിന്റേയും തനിമ നിലനിർത്താൻ ഓരോ ലക്കത്തിനും വ്യത്യസ്തമായി തന്നെ സ്കാനുകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടൂണ്ട്.

ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്ന 1910ലെ ലക്കങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത

1910-ാം ആണ്ടിലെ ആറാം വാല്യത്തിന്റെ അവസാന 7 ലക്കങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഈ മാസികയുടെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ പല ലേഖനങ്ങളും യാക്കോബായക്കാരുടെ പ്രസിദ്ധീകരണം ആയിരുന്ന മലങ്കര ഇടവക പത്രികയ്ക്ക് (ഈ മാസിക ഏകദേശം 1909-1912 കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരണം നിലച്ചു) ഉള്ള മറുപടി ആണെന്ന് കാണാം. മലങ്കര സഭാ താരകയുടെ ആദ്യ പതിപ്പുകൾ തൊട്ടു ലഭിച്ചാലേ അതും ഇടവകപത്രികയിലെ ലക്കങ്ങളും താരതമ്യം ചെയ്ത് അക്കാലത്ത് ഈ മാസികകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന പല വിഷയങ്ങളും പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാകൂ. ഈ മാസികയിലെ നിരവധി ലേഖനങ്ങളിലൂടെ അന്നത്തെ ചരിത്രം രെഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നതിനാൽ ഇതൊക്കെ യഥാർത്ഥ ഗവെഷകർക്ക് അക്ഷയഖനി ആണ്.

സമയ പരിമിതി മൂലം സ്കാനുകൾ ഓരോന്നായി പൊകാൻ സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല. അത് ഈ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

ഈ 7 സ്കാനുകൾ ലഭിച്ചതോടെ ആറാം വാല്യത്തിന്റെ 12 ലക്കങ്ങളും നമുക്ക് ലഭിച്ചു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

1910-ാം ആണ്ടിലെ ആറാം വാല്യത്തിന്റെ 7 ലക്കങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ: കളർ സ്കാൻ മാത്രമേ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടൂള്ളൂ. പരമാവധി ഡൗൺലോഡ് സൈസ് 14 MB ആണ്.

1910 ലെ
ലക്കങ്ങൾ
വാല്യം പ്രധാന കണ്ണി
(ഓൺലൈൻ റീഡിങ്)
ഡൗൺലോഡ്
(കളർ സ്കാൻ)
1 വാല്യം 6 ലക്കം 6 ലക്കം 6
2 വാല്യം 6 ലക്കം 7 ലക്കം 7
3 വാല്യം 6 ലക്കം 8 ലക്കം 8
4 വാല്യം 6 ലക്കം 9 ലക്കം 9
5 വാല്യം 6 ലക്കം 10 ലക്കം 10
6 വാല്യം 6 ലക്കം 11 ലക്കം 11
7 വാല്യം 6 ലക്കം 12 ലക്കം 12

 

Google+ Comments

Posted in Vicar General Press | Leave a comment

1909 – മലങ്കര സഭാതാരക – വാല്യം ആറിന്റെ ആദ്യ അഞ്ചു ലക്കങ്ങൾ

ആമുഖം

മലങ്കര സഭാതാരക എന്ന മാസികയുടെ 1909-ാം ആണ്ടിലെ 5 ലക്കങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. മലങ്കര സഭാതാരകയുടെ കോപ്പി റൈറ്റ് കഴിഞ്ഞ പതിപ്പുകളുടെ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിന്റെ റിലീസിന്റെ തുടക്കമാണിത്. ഇനിയുള്ള നാളുകൾ കൂടുതൽ ലക്കങ്ങൾ കിട്ടുന്നതിനു അനുസരിച്ച് റിലീസ് ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനം.

മലങ്കര സഭാതാരക

മലങ്കര സഭാതാരക

ഈ മാസിക പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങിയതിനു ശേഷമുള്ള പതിനേഴാം വർഷത്തെ ലക്കങ്ങൾ ആണിത്. പക്ഷെ ഈ മാസികയുടെ തുടക്കം വളരെ ക്രമരഹിതം ആയതിനാൽ 1909 ആയിട്ടും ആറാമത്തെ വാല്യം എത്താനേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖകളുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: മലങ്കര സഭാതാരക –  1909-ാം ആണ്ടിലെ (കൊല്ലവർഷം 1085) ചിങ്ങം തൊട്ട് ധനുവരെയുള്ള 5 ലക്കങ്ങൾ
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 24 പേജുകൾ വീതം. 
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1909
 • പ്രസ്സ്: Vicar General Press, Kottayam
1909 - മലങ്കര സഭാതാരക - വാല്യം ആറിന്റെ അഞ്ചു ലക്കങ്ങൾ

1909 – മലങ്കര സഭാതാരക – വാല്യം ആറിന്റെ അഞ്ചു ലക്കങ്ങൾ

മലങ്കര സഭാതാരകയുടെ ചരിത്രം

മലങ്കര സഭാതാരക, മലങ്കര മാർത്തോമ്മ സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക മുഖപത്രമാണ്. 1893 ജനുവരിയിലാണ് ഇതിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചത്. ഒരു പിടി മാവ്, അസാരം എണ്ണ എന്നായിരുന്നു ആദ്യകാലത്തെ ആപ്തവാക്യം.

മലങ്കര സഭാതാരക

മലങ്കര സഭാതാരക

മലങ്കര സഭാതാരക, മലങ്കര ഇടവക പത്രിക എന്നീ മാസികകളുടെ ചരിത്രം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു. അത് 1889ൽ റോയൽ കോടതി വിധിയിലൂടെ മലങ്കര സുറിയാനി സഭയിൽ ഔദ്യോഗിക പിളർപ്പുണ്ടായി രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ ഉടലെടുത്തതോടെ തുടങ്ങുന്നു.

യാക്കോബായവിഭാഗം 1892ൽ മലങ്കര ഇടവക പത്രിക എന്ന പേരിൽ ഔദ്യോഗിക മാസിക ആരംഭിച്ചു അതിലൂടെ ആശയസംവാദം തുടങ്ങി. എന്നാൽ മാർത്തോമ്മ വിഭാഗത്തിനു അക്കാലത്ത് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായിരുന്നില്ല.

റോയൽ കോടതി വിധിയിലൂടെ നവീകരണ സുറിയാനി വിഭാഗം തോറ്റതൊടെ, നവീകരണ വിഭാഗത്തിന്റെ മെത്രാപോലീത്ത ആയിരുന്ന തോമസ് മാർ അത്താനാസ്യോസ് പഴയ സെമിനാരിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി മാരാമണ്ണ് താമസമായി. പിളർപ്പിനെ തുടർന്ന് ഇരു വിഭാഗവും തമ്മിൽ വിവിധ പള്ളികളുടെ ഉടമാസ്ഥവകാശത്തെ സംബന്ധിച്ച് കോടതി കേസുകളിൽ ഏർപ്പെട്ടു. മാരമണ്ണ്, കോഴഞ്ചേരി പോലുള്ള അപൂർവ്വം ചില പള്ളികൾ ഒഴിച്ച് മിക്ക പള്ളികളും നവീകരണവിഭാഗത്തിന്നു നഷ്ടപ്പെട്ടു. സ്വാഭാവികമായി നവീകരണപക്ഷക്കാർ നിരാശരായി. സഭയുടെ അസ്തിത്വം തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ട് നിന്ന ഈ അവസരത്തിൽ ആണ് “മലങ്കര സഭാതാരക” ആരംഭിക്കുന്നത്. മലങ്കര സഭാതാരകയുടെ ആരംഭത്തെ പറ്റി സഭാ ചരിത്രകാരനായ റ്റി.സി. ചാക്കോ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനാണ്:

സമുദായത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ജനങ്ങളെർ അറിയിക്കുന്നതിനും, അകമേയും പുറമേയുമുള്ള ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് സഭയെ രക്ഷിക്കുന്നതിനും, സഭാംഗങ്ങൾക്കു സദുപദേശം നൽകുന്നതിനും മറ്റുമായി സമുദായത്തിന്റെ നാവായി ഒരു പത്രം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെപറ്റി ബോദ്ധ്യമായതിന്റെ ഫലമായിട്ടത്രേ 1068 മകരത്തിൽ മലങ്കര സഭാ താരക ആരംഭിച്ചത് (സഭാചരിത്ര സംഗ്രഹം ഭാഗം രണ്ട്)

1893 ജനുവരിയിലാണ് മലങ്കര സഭാതാരക എന്ന പേരിൽ മാസിക ആരംഭിക്കുന്നത്.

യാക്കോബായ വിഭാഗത്തിന്റെ മലങ്കര ഇടവകപത്രിക എന്ന മാസികയുടെ 1892 മുതൽ 1909 വരെയുള്ള നൂറിൽ പരം ലക്കങ്ങളിലെ 3300 ഓളം താളുകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് ഇതിനകം പങ്കു വെച്ചതാണ്. അതിനെ പറ്റിയുള്ള അവസാന പൊസ്റ്റിൽ നിന്ന് എല്ലാ വർഷങ്ങളിലേക്കും ഉള്ള കണ്ണി കിട്ടും. അത് ഇവിടെ കാണാം. ഇതിനകം നമുക്ക് ലഭ്യമായ മലങ്കര ഇടവക പത്രികയുടെ ഉള്ളടക്കത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാൽ, അതിലെ പല ലേഖനങ്ങളും മലങ്കര സഭാതാരകയ്ക്കുള്ള മറുപടി ആണെന്ന് കാണാം. എന്നാൽ മലങ്കര സഭാതാരകയുടെ പഴയ ലക്കങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ പല വിഷയങ്ങളുടെയും പൂർണ്ണചിത്രം നമുക്ക് ലഭ്യമല്ല. ആ പ്രശ്നം ഒരു പരിധി വരെ പരിഹരിച്ചാണ് ഇനിയുള്ള പോസ്റ്റുകളിൽ മലങ്കര സഭാതാരകയുടെ കുറച്ചു ലക്കങ്ങൾ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

1893 ജനുവരിയിൽ കോട്ടൂരേത്ത് യൗസേഫ് കശ്ശിശയുടെ പത്രാധിപത്യത്തിൽ ആണ് സഭാതാരക ആരംഭിക്കുന്നത്. കോട്ടയം സി.എം.എസ്. പ്രസ്സിൽ ആയിരുന്നു ആദ്യകാലത്തെ അച്ചടി.

കോട്ടൂരേത്ത് യൗസേഫ് കശ്ശിശ

കോട്ടൂരേത്ത് യൗസേഫ് കശ്ശിശ

കോട്ടൂരേത്ത് യൗസേഫ് കശ്ശിശയെ തുടർന്ന് സി.എം.എസ്. കോളേജ് അദ്ധ്യാപകനായിരുന്ന കുരുടാമണ്ണിൽ പീറ്റർ മാത്യു ആശാൻ, തെങ്ങുമണ്ണിൽ റ്റി.സി. വർക്കി തുടങ്ങി പല പത്രാധിപർമാർ വന്നു. പക്ഷെ ഇതിന്റെ അർത്ഥം മലങ്കര സഭാതാരക ക്രമമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു എന്നല്ല. പലപ്പോഴും മാസങ്ങളോളം, ചിലപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിന്നു മീതെ, ഒക്കെ മലങ്കര സഭാതാരകയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണം മുടങ്ങി. മലങ്കര സഭാതാരകയും (മാർത്തോമ്മ സഭ പൊതുവായും) വളരെ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോയിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരണം ക്രമമല്ലാത്തതിനു വേറെ കാരണം ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ ഇക്കാലത്ത് യാക്കോബായ വിഭാഗത്തിന്റെ മലങ്കര ഇടവക പത്രിക ക്രമമായി പുറത്തിറങ്ങിയത് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. അതിലെ പല ലക്കങ്ങളിലും മലങ്കര സഭാതാരക പുറത്ത് ഇറങ്ങാത്തതിനെ പറ്റിയുള്ള പരാമർശങ്ങൾ കാണാവുന്നതും ആണ്.

മലങ്കര സഭാതാരകയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തെ ക്രമരാഹിത്യത്തിനു മാറ്റമുണ്ടാകുന്നത് 1907ൽ ശ്രീ. കെ.എൻ. ദാനിയേൽ താരകയുടെ പത്രാധിപ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടെ ആണ്. അദ്ദേഹം തുടർന്ന് ദീർഘവർഷങ്ങൾ മലങ്കര സഭാതാരകയുടെ പത്രാധിപർ ആയിരുന്നു. കെ.എൻ. ദാനിയേലിന്റെ പത്രാധിപകാലഘട്ടം സഭാതാരകയുടെ സുവർണ്ണ വർഷങ്ങളായി ഇന്നു വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. (പക്ഷെ ശ്രീ കെ.എൻ. ദാനിയേൽ തന്നെ പിൽക്കാലത്ത് മാർത്തോമ്മ സഭയിൽ നിന്ന് ഒരു വിഭാഗം പിളർന്ന് മാറി ഇവാഞ്ചലിക്കൽ സഭ രൂപീകരിക്കുന്നതിനു കാരണമായി തീർന്നു)

1893ൽ തുടങ്ങി തുടക്ക കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രതിസന്ധികൾ മറികടന്ന് 1907ൽ തുടർന്ന യാത്ര മലങ്കര സഭാതാരക ഇന്നും തുടരുന്നു. മാർത്തോമ്മ സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക മുഖപത്രമായി അത് നിലകൊള്ളുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം (2018) മലങ്കര സഭാതാരക പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ 125-ാം വർഷം ആഘോഷിച്ചു.

ഇത്ര പ്രസിദ്ധീകരണ ചരിത്രമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും കോപ്പിറൈറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ ആയ ഇത്തരം രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പുറത്ത് വിടാൻ മറ്റു സുറിയാനി സഭകളെ പോലെ മാർത്തോമ്മ സഭയും തയ്യാറല്ല. അതിനാൽ മറ്റു അനേകം പണികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും കൈയ്യിൽ വന്ന കുറച്ചു ലക്കങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പുറത്ത് വിടാൻ ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നു.

മലങ്കര സഭാതാരക, മലങ്കര ഇടവക പത്രികയിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി മലയാള മാസക്രമം ആണ് വാല്യങ്ങൾ നമ്പർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനാലാണ് ചിങ്ങം 1നു വാല്യം ആറിന്റെ ഒന്നാം ലക്കം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇടവക പത്രിക ഈ കാര്യത്തിനു (വാല്യങ്ങൾ നമ്പർ ചെയ്യാൻ) ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കടപ്പാട്, ഡിജിറ്റൈസേഷൻ വിശേഷങ്ങൾ

ഈ മാസികകൾ ഡിജിറ്റൈശേഷനായി ലഭ്യമായത് “മൂലയില്‍ കുര്യാക്കോസ് കോര്‍ എപ്പിസ്‌കോപ്പയുടെ“ ഗ്രന്ഥ ശേഖരത്തിൽ നിന്നാണ്. അതിനായി സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ലിജു കുര്യാക്കോസ് ആണ്. അവർക്കു രണ്ടു പേർക്കും നന്ദി. ഇതിനു മുൻപ് മലങ്കര ഇടവക പത്രികയുടെ ലക്കങ്ങളും  “മൂലയില്‍ കുര്യാക്കോസ് കോര്‍ എപ്പിസ്‌കോപ്പയുടെ“ ഗ്രന്ഥ ശേഖരത്തിൽ നിന്നാണ് എന്നോർക്കുക. ഈ പുരാരേഖകൾ ഒക്കെ എന്നെ ഏൽപിച്ച് ഇപ്പം തിരിച്ചു കിട്ടും എന്ന് വെച്ച് ആഗ്രഹിച്ച് ഇരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ഷമയ്ക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. എല്ലാം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ രേഖകൾ ഉടമസ്ഥനെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കണം എന്ന് ആശിക്കുന്നു.

ഈ പോസ്റ്റിൽ കാണുന്ന ചില വിവരങ്ങൾക്കും 1909നു മുൻപുള്ള താരകയുടെയും കോട്ടൂരേത്ത് യൗസേഫ് കശ്ശിശയുടെയും ചിത്രങ്ങൾക്ക് കടപ്പാട് മലങ്കരദൂതൻ എന്ന ഫേസ് ബുക്ക് പേജ് ഹാന്റിലിനോട്.

മാസികകൾ എല്ലാം കൂടെ ബൈന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ബൈന്റ് ചെയ്തവർ അരികു കൂട്ടി മുറിച്ചതിനാൽ ചില പേജുകളിൽ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ ഭാഗവും നഷ്ടമായിട്ടൂണ്ട്. അതൊക്കെ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ പരമാവധി ഏറ്റവും നല്ല ഗുണനിലവാരത്തിൽ ആണ് സ്കാൻ ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ലക്കത്തിന്റേയും തനിമ നിലനിർത്താൻ ഓരോ ലക്കത്തിനും വ്യത്യസ്തമായി തന്നെ സ്കാനുകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടൂണ്ട്.

ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്ന 1909ലെ ലക്കങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത

1909-ാം ആണ്ടിലെ 5 ലക്കങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. . ഈ മാസികയുടെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ പല ലേഖനങ്ങളും യാക്കോബായക്കാരുടെ പ്രസിദ്ധീകരണം ആയിരുന്ന മലങ്കര ഇടവക പത്രികയ്ക്ക് (ഈ മാസിക ഏകദേശം 1909ൽ പ്രസിദ്ധീകരണം നിലച്ചു) ഉള്ള മറുപടി ആണെന്ന് കാണാം. മലങ്കര സഭാ താരകയുടെ ആദ്യ പതിപ്പുകൾ തൊട്ടു ലഭിച്ചാലേ അതും ഇടവകപത്രികയിലെ ലക്കങ്ങളും താരതമ്യം ചെയ്ത് അക്കാലത്ത് ഈ മാസികകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന പല വിഷയങ്ങളും പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാകൂ. ഈ മാസികയിലെ നിരവധി ലേഖനങ്ങളിലൂടെ അന്നത്തെ ചരിത്രം രെഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നതിനാൽ ഇതൊക്കെ യഥാർത്ഥ ഗവെഷകർക്ക് അക്ഷയഖനി ആണ്.

മുന്നാം ലക്കത്തിൽ കാണുന്ന തീത്തൂസ് ഒന്നാമൻ മെത്രാപോലീത്തയുടെ ദേവവിയോഗത്തെ പറ്റിയുള്ള ലേഖനത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന പൂർവ്വ ചരിത്രം, നാലാം ലക്കത്തിൽ കാണുന്ന തീത്തൂസ് രണ്ടാമൻ മെത്രാപോലീത്തയുടെ സ്ഥാരോഹണത്തെ പറ്റിയുള്ള ലേഖനം എന്നിവയൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധേയമായി തോന്നിയത്.

മലങ്കര ഇടവകപത്രികയുമായുള്ള സംവാദലേഖനങ്ങൾ പല ലക്കങ്ങളിലും കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ 1909 ആയപ്പോഴേക്ക് മലങ്കര ഇടവക പത്രിക പതുക്കെ അണയാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയമാണ്. അതിനു ശേഷം ആണല്ലോ യാക്കോബായ-ഓർത്തഡോക്സ് കക്ഷി വഴക്ക് ആരംഭിക്കുന്നത്.

1893 മുതൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് തുടങ്ങിയെങ്കിലും ആദ്യകാലത്തെ ലക്കങ്ങൾ ഒന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അതൊക്കെ ഇനി മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ കണ്ടെടുത്ത് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കണം എന്ന് ആലോചിക്കുന്നു

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

1909-ാം ആണ്ടിലെ ആറാം വാല്യത്തിന്റെ 5 ലക്കങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

1909 ലെ
ലക്കങ്ങൾ
വാല്യം പ്രധാന കണ്ണി/ഓൺലൈൻ റീഡിങ് ഡൗൺലോഡ് (കളർ സ്കാൻ)
1 വാല്യം 6 ലക്കം 1 ലക്കം 1
2 വാല്യം 6 ലക്കം 2 ലക്കം 2
3 വാല്യം 6 ലക്കം 3 ലക്കം 3
4 വാല്യം 6 ലക്കം 4 ലക്കം 4
5 വാല്യം 6 ലക്കം 5 ലക്കം 5

Google+ Comments

Posted in Vicar General Press | Leave a comment

1907 – യാക്കോബായ പാത്രിയർക്കീസ് – കെ.എൻ. ദാനിയേൽ

ആമുഖം

മലങ്കര ഇടവക പത്രിക, മലങ്കര സഭാതാരക എന്നീ  പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ വഴി നടന്ന ആശയവിനിമയത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്ത ഒരു വിഷയമായ യാക്കോബായ പാത്രിയർക്കീസ് എന്ന വിഷയത്തിലുള്ള ലേഖനങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ച് പുസ്തകമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്:  യാക്കോബായ പാത്രിയർക്കീസ്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1907
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:  48
 • പ്രസ്സ്: ഡി.വി.  പ്രസ്സ്,  തിരുവല്ല
1907 - യാക്കോബായ പാത്രിയർക്കീസ് - കെ.എൻ. ദാനിയേൽ

1907 – യാക്കോബായ പാത്രിയർക്കീസ് – കെ.എൻ. ദാനിയേൽ

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

1889ലെ റോയൽ കോടതിയെ തുടർന്ന് ശേഷം മലങ്കരസുറിയാനി സഭയിൽ പിളർപ്പുണ്ടായതിനു ശേഷം ഇരു വിഭാഗവും (യാക്കോബായക്കാരും മാർത്തോമ്മക്കാരും) തമ്മിൽ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ വിവിധ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലെ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുണ്ട്. പ്രധാനമായും മലങ്കര ഇടവകപത്രികയും മലങ്കരസഭാതാരകയും ആണ് ഈ ആശയവിനിമയത്തിനു ഉപയോഗിച്ചത്. അങ്ങനെ നടന്ന ആശയവിനിമയത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്ത ഒരു വിഷയം ഇരുഭസഭകളുടേയും തലവന്മാരെ പറ്റി ഉള്ളതായിരുന്നു. ആ ലേഖനങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ച് പുസ്തകമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

പ്രധാനമായും കെ.എൻ. ദാനിയേൽ മലങ്കര സഭാതാരകയിലും, കെ.എം. സി (പൂർണ്ണനാമം എനിക്ക് അറിയില്ല) മലങ്കര ഇടകവപത്രികയിലും എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണിത്.

കക്ഷിവഴക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ആയതിനാൽ ഈ രേഖകയുടെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ എനിക്കു ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല. എങ്കിലും പൊതുസഞ്ചയരേഖ എന്ന നിലയിൽ അതിന്റെ പ്രാധാന്യം കൊണ്ട് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് രേഖ പങ്കു വെക്കുന്നു. താല്പര്യമുള്ളവർ രേഖ വിശകലനം ചെയ്യുമല്ലോ.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

Google+ Comments

Posted in KNDaniel | Leave a comment

1864 – നല്ല ഇടയന്റെ അന്വെഷണ ചരിത്രം

ആമുഖം

ബാസൽ മിഷന്റെ മംഗലാപുരത്തെ ലെറ്റർ പ്രസ്സിൽ നിന്നു പുറത്തിറങ്ങിയ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്നായ നല്ല ഇടയന്റെ അന്വെഷണ ചരിത്രം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്:  നല്ല ഇടയന്റെ അന്വെഷണ ചരിത്രം – The Good Shepherd
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1864
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:  17
 • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, മംഗലാപുരം
1864 - നല്ല ഇടയന്റെ അന്വെഷണ ചരിത്രം

1864 – നല്ല ഇടയന്റെ അന്വെഷണ ചരിത്രം

കടപ്പാട്, ഡിജിറ്റൈസേഷൻ വിശേഷങ്ങൾ

ഗവേഷണാർത്ഥം ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയ മനൊജേട്ടൻ (മനോജ് എബനേസർ) എന്റെ പ്രത്യേകാഭ്യർത്ഥനയെ മാനിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് തന്റെ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് എടുത്ത താളുകളുടെ ഫോട്ടോകൾ പ്രോസസ് ചെയ്താണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് നിർമ്മിച്ചത്. ഇതിനായി  പ്രയത്നിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്നു പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ.

നിരവധി പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് അദ്ദേഹം പുസ്തകത്തിന്റെ താളുകളുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തത് എന്നതിനാൽ അദ്ദേഹതിനു പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത കുറവുകൾ ഈ ഫോട്ടോകൾക്ക് ഉണ്ട്. പ്രധാനമായും ലൈറ്റിങിന്റേയും ഇമേജ് റെസലൂഷന്റേയും പ്രശ്നങ്ങൾ ആണുള്ളത്. ലൈറ്റിങ് പ്രശ്നം മൂലം പല പേജുകളിലും നിഴൽവീഴുകയും ചെയ്തു. ആ പരിമിതികൾ നിലനിൽക്കെ തന്നെ താരതമ്യേനെ മെച്ചമുള്ള ഒരു സ്കാനാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

കെ.എം. ഗോവിയുടെ ഡോക്കുമെന്റേഷൻ (ആദിമുദ്രണം ഭാരതത്തിലും മലയാളത്തിലും; 1998, 129) അനുസരിച്ച് 1864ൽ ആണ് ബാസൽ മിഷൻ മംഗലാപുരത്ത് മലയാളത്തിലുള്ള ലെറ്റർ പ്രസ്സ് അച്ചടി ആരംഭിക്കുന്നത്. അതിനു മുൻപുള്ള മലയാളത്തിലുള്ള എല്ലാ ബാസൽ മിഷൻ പുസ്തകങ്ങളും മംഗലാപുരത്തോ തലശ്ശേരിയിലോ ഉള്ള കല്ലച്ചുകൂടത്തിൽ ആണ് അച്ചടിച്ചത്.

1864ൽ മംഗലാപുരത്തെ ലെറ്റർ പ്രസ്സ് അച്ചുകൂടത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ആദ്യത്തെ പുസ്തകമായി അദ്ദേഹം രെഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നളചരിതസാരശോധന എന്നപുസ്തകമാണ്. ആ വർഷം തന്നെ മംഗലാപുരത്തെ ബാസൽ മിഷന്റെ ലെറ്റർ പ്രസ്സ് അച്ചുകൂടത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ പുസ്തകമാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്ന നല്ല ഇടയന്റെ അന്വെഷണ ചരിത്രം.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പതിപ്പാണിത്. അതിനാൽ ഇതിനു മുൻപ് കല്ലച്ചിൽ നിന്ന് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ രണ്ട് പതിപ്പുകൾ ഇറങ്ങിയിരുന്നു എന്ന് ന്യായമായും അനുമാനിക്കാം. പക്ഷെ അത് ഇതുവരെ കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടില്ല.

ഇത് ഇംഗ്ലീഷ്/ജർമ്മൻ ഭാഷയിലുള്ള മൂലകൃതി മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷ ചെയ്തതാണെന്ന് കരുതുന്നു.

ഈ കൃതിയുടെ ഉള്ളടക്കം വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

Google+ Comments

Posted in ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ് | Leave a comment

എം.എം. ഫിലിപ്പ് – അനുശോചനക്കുറിപ്പ്

എം.എം. ഫിലിപ്പ് (മഠത്തിമേപ്രത്ത് മത്തായി ഫിലിപ്പ്) ഞങ്ങൾ അനേകരുടെ അപ്പച്ചൻ, 2019 ജനുവരി 9നു അർദ്ധരാത്രി 11:30യോടെ ന്യൂഡെൽഹിയിൽ വെച്ച് അന്തരിച്ചു. മരിക്കുമ്പോൾ 88 വയസ്സുണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹം തന്റെ ജീവിതകാലത്ത് താൻ ഇടപെടുന്ന ആളുകളുടെ ഒക്കെയും ഹൃദയം കവർന്ന ആളാണ്. അതിനാൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾക്ക് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹവുമായി ഇടപെട്ട എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേർപാട് നഷ്ടമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ  കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട നഷ്ടത്തിൽ പങ്കു ചേരുകയും അനുശോചനം അറിയിക്കയും ചെയ്യുന്നു.

 • മരണം: 2019 ജനുവരി 9, 11:30 PM
 • ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷ: 2019 ജനുവരി 13, 12:30 PM നു ഡെൽഹിയിൽ വെച്ച്.
Philip M M

Philip M M

അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ റെയിൽ വേയിലെ പ്രിന്റിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. കൽക്കട്ടയിൽ ആയിരുന്നു ഉദ്യോഗം. എന്റെ കൗമാരകാലത്താണ് (1980കളുടെ അവസാനം) അദ്ദേഹം റിട്ടയറായി കരിമ്പയിൽ എത്തി അവിടെ സെറ്റിലാകുന്നത്. പാലക്കാട് ഒരു റെയില്വേ ഡിവിഷനൽ ഓഫീസ് ഉണ്ട് എന്നതും റെയിൽവേ ആശുപത്രി ഉണ്ട് എന്നതും കുടുംബക്കാരായ കുറച്ച് പേർ ഉണ്ട് എന്നതും ഒക്കെയായാവാം അതിനു അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്നു കരുതുന്നു.

വന്ന കാലത്ത് തന്നെ അദ്ദെഹം കുട്ടികളുടേയും യുവതലമുറയുടേയും ശ്രദ്ധപിടിച്ചു പറ്റി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്ന മിനി പ്രോഗ്രാമിങ് ഡിവൈസ് അടക്കമുള്ള ഇലക്രോണിക് ഗാഡ്ഗറ്റുകൾ പലരുടേയും ശ്രദ്ധപിടിച്ചു പറ്റി. ഏത് പുതിയ കാര്യവും പഠിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവ് അപാരമായിരുന്നു. അത് അദ്ദേഹത്തിനു പല പേരുകളും സമ്മാനിച്ചു. അദ്ദേഹം കൈവെക്കാത്ത മേഖലകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്.

വലിയ ഒരു പുസ്തകശേഖരം  ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്.  അതിൽ പലതും റീഡേഴ്സ് ഡൈജസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന സ്പെഷ്യൽ പുസ്തകങ്ങൾ ആയിരുന്നു. അതിൽ മിക്കതും എനിക്ക് വായിക്കാൻ തന്നിട്ടും ഉണ്ട്. റീഡേഴ്സ് ഡൈജസ്റ്റിന്റെ പഴയ ലക്കങ്ങളുടെ വലിയ ഒരു ശേഖരവും അദ്ദേഹത്തിന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് ഓർക്കുന്നു.

സ്റ്റാമ്പ് കളക്ഷൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹോബിയായിരുന്നു. ചില സ്റ്റാമ്പുകൾ അദ്ദേഹം എനിക്ക് തന്നിട്ടൂണ്ട്.

1990കളുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങി നാട്ടുകാർക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവനങ്ങൾ കൊടുത്തു. പരീക്ഷാഫലം പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കാൻ ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിനു മുന്നിൽ ക്യൂ  നിൽക്കുമായിരുന്നു.

അദ്ദേഹത്തിനു ജ്യോതിഷത്തിൽ അത്യാവശ്യം ജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ സേവനങ്ങൾക്കായി പലരും അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചിരുന്നു. കമ്പ്യൂട്ടർ വന്നതിനു ശെഷം അദ്ദേഹം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൂപ്പർ സോഫ്റ്റിന്റെ ഒരു ഉപയോഗ്ക്താവ് ആയിരുന്നെന്ന് ഓർക്കുന്നു.

ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ വന്ന കാലത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹമത് സ്വന്തമാക്കി. ഒരിക്കൽ ക്യാമറ അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനായി ഞാനാണ് ചെന്നെയിൽ നിന്നു പുതിയ ക്യാമറയും കെസും അദ്ദേഹത്തിന്നു വാങ്ങി കൊണ്ടുകൊടുത്തത് എന്നു ഓർക്കുന്നു. ഫോട്ടോഗ്രാഫി അദ്ദെഹത്തിന്റെ വിനോദമായിരുന്നു. എന്റെ കല്യാണമടക്കമുള്ള പലതും അദ്ദേഹം കവർ ചെയ്തിട്ടൂണ്ട്.

പള്ളിയിൽ വളരെ സജീവമായിരുന്നു. പല ഞായറാഴ്ചകളിലും അദ്ദേഹം ആരാധനയ്ക്ക് ഇടക്ക് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഓർക്കുന്നു. പള്ളിയിലെ വിവിധസന്നദ്ധപ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായിരുന്നു.

സണ്ടേസ്കൂൾ ടീച്ചറായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടൂണ്ട്. എന്റെ സണ്ടേസ്കൂൾ ടീച്ചർ ആയിരുന്നു.

ജോലിയൊക്കെ കിട്ടുന്നതിനു മുൻപും. ജോലി പോയതിനു  ശേഷമുണ്ടായ ശൂന്യതയിലും ഒക്കെ എന്റെ ഫ്രീ ടൈം  മിക്കവാറും ഒക്കെ ഫിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പച്ചനുമായുള്ള വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ എവിടേക്കൊക്കെയോ ഒരുമിച്ച് യാത്രയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നത് ഓർക്കുന്നു. കീഴ്‌വായ്പൂർ എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു ബന്ധുവീട്ടിൽ പോയത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു.

ബ്ലോഗിങ്  സജീവമായ കാലത്ത് തന്നെ അത് തുടങ്ങി. വിക്കിപീഡിയയിലും അംഗത്വം എടുത്തിട്ടൂണ്ട് എന്നാണ് ഓർമ്മ. പിൽക്കാലത്ത് ഓർക്കുട്ട്, ഫേസ്ബുക്ക് തുടങ്ങി പല സോഷ്യൽ മീഡിയ സൈറ്റിലും അദ്ദേഹം സജീവമായിരുന്നു.

2008 അവസാനത്തോടെ അദ്ദേഹം കരിമ്പയിലെ വാസം അവസാനിപ്പിച്ച്  ഡെഹിയിൽ മകളുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി. അങ്ങനെ കരിമ്പയിൽ നിന്ന് ഡെൽഹിയിലേക്ക് പറിച്ചു നടാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ നാട്ടുകാർ അത് ഒട്ടും സന്തൊഷത്തോടെയല്ല കൈക്കൊണ്ടത്.   എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനത്തെ അവർ അവസാനം മാനിച്ചു. എങ്കിലും പോകുന്നതിനു മുൻപ് പഞ്ചായത്തിന്റെ വക ഒരു യാത്രയയപ്പ് കൊടുത്തിരുന്നു. അതിനെ പറ്റിയുള്ള പത്രവാർത്ത താഴെ.

ഫിലിപ്പ് എം. മത്തായി - പത്രവാർത്ത

ഫിലിപ്പ് എം. മത്തായി – പത്രവാർത്ത

 

അദ്ദേഹം പാലക്കാടിനെ പറ്റിയും കരിമ്പയെ പറ്റിയും പല സ്ഥലത്തും എഴുതിയിട്ടൂണ്ട്. എന്റെ ഓർമ്മയിൽ നിന്നു കിട്ടിയ രണ്ടെണ്ണം താഴെ:

അദ്ദേഹം ഡെൽഹിയിലേക്ക് മാറിയ ശെഷം ഞാനുമായുള്ള ഇടപെടൽ കുറഞ്ഞു വന്നു. എങ്കിലും 2009ൽ അദ്ദേഹം എന്റെ കല്യാണത്തിന്നു വന്നിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർക്കുന്നു. പിന്നീട് 2011-2012 കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു വർഷത്തോളം എനിക്ക് ഡെൽഹിയിൽ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ അപ്പച്ചനെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. അവിടെ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തെ അവസാനമായി നേരിട്ടു കാണുന്നതും.

2009 നവംബർ 5നു ഡെൽഹിയിൽ വെച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹധർമ്മണി മരിച്ചു.  ആ സമയത്ത് അദ്ദെഹം എഴുതിയ ഒരു കുറിപ്പ് എന്റെ ഇമെയിൽ ആർക്കൈവിൽ ഉണ്ട്.

ഡെൽഹിയിലും അദ്ദേഹം വിവിധ സാമൂഹ്യകൂട്ടായ്മകളിൽ സജീവമായിരുന്നു എന്ന് കാണുന്നു. സോഷ്യമീഡിയ സൈറ്റുകളിലും സജീവമായിരുന്നു. 2018 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ കരിമ്പയിൽ ഒരു അവസാന സന്ദർശനവും നടത്തിയിരുന്നു.

എന്റെ ഡിജിറ്റൈസെഷൻ സംരംഭങ്ങളെ പലപ്പൊഴും അഭിനന്ദിച്ചിരുന്നത് ഓർക്കുന്നു.

പലപേരുകളിൽ ആണ് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് വന്നതിനാൽ കൽക്കട്ട അപ്പച്ചൻ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു. കമ്പ്യൂട്ടർ അറിയുന്നതിനാൽ കമ്പ്യുട്ടർ അപ്പച്ചൻ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു, ജ്യോതിഷം അറിയുന്നതിനാൽ പണിക്കരപ്പച്ചൻ ആയി. അവസാനം ഡെൽഹിയിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ പലർക്കും അദ്ദേഹം ഡെൽഹി അപ്പച്ചനായി.

തന്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് അനേകം മനുഷ്യരുടെ പ്രകാശിതമാക്കിയ ഒരു ജീവിതം ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റേത്. അതിനായി അദ്ദെഹത്തിനു നന്ദി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടപെടലുകൾ അദ്ദേഹത്തിനു വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നതുമാണ്.

അവസാനം

ഡിസംബർ അവസാനം അദ്ദേഹത്തിനു ഹാർട്ടറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവുകയും സർജറി നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആ സംഭവനങ്ങളെ പറ്റി മിക്കവരും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അതിനെ പറ്റി അദ്ദേഹം 2018 ജനുവരി 9നു രാവിലെ പൊസ്റ്റ് ചെയ്തത് താഴെ പറയുന്നതാണ്.

അപ്പച്ചന്റെ അവസാന വാക്കുകൾ

അപ്പച്ചന്റെ അവസാന വാക്കുകൾ

പൗലൊസ് അപ്പൊസ്തൊലൻ എഴുതിയ പോലെ (ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ പരിഭാഷ):

നല്ല അങ്കം ഞാൻ പൊരുത് ഓട്ടത്തെ തികെച്ചു, വിശ്വാസത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നു. ഇനി നീതിയാകുന്ന കിരീടം എനിക്കായി വെച്ചു കിടക്കുന്നു; ആയതു നീതിയുള്ള ന്യായാധിപതിയായ കർത്താവ് ആ ദിവസത്തിൽ എനിക്ക് നല്കും; എനിക്കു മാത്രമല്ല; അവന്റെ പ്രത്യക്ഷതയെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുള്ള ഏവർക്കും കൂടെ.

അതിനോടു ഒക്കുന്ന ഒരു സാക്ഷ്യമാണ് അപ്പച്ചൻ തന്റെ അവസാനസന്ദേശത്തിൽ എഴുതിയത്,

തന്റെ ജീവിതസാക്ഷ്യം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ കുറിപ്പ് എഴുതി കഴിഞ്ഞ്, ദിവസം അവസാനിക്കുന്നതിനു തൊട്ട് മുൻപ് രാത്രി 11:30യോടെ അദ്ദേഹം അവസാനശ്വാസം വലിച്ചു. അദ്ദേഹത്തോട് അവസാനസമയങ്ങളിൽ ഒന്നു സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന വിഷമമേ എനിക്കുള്ളൂ.

ജീവിതകാലം മൊത്തം ബൗദ്ധികമായി അദ്ദേഹം സജീവമായിരുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ 88 വയസ്സ് വരെ അദ്ദേഹത്തിനു മിക്കസംഗതികൾക്കും പരസഹായം വേണ്ടി വന്നില്ല. തന്റെ ജീവിതംകൊണ്ട് അനേകരുടെ ജീവിതം പ്രകാശിതമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിനു കണ്ണീർപ്രണാമം അർപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഈ ചെറിയ അനുശോചനക്കുറിപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ.

 

 

Google+ Comments

Posted in Uncategorized | Leave a comment

1860 – ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷ മലയാള അക്ഷരങ്ങളിലും എഴുതിയതായ വാക്കുപുസ്തകവും വാചകങ്ങളും – അയ്മനം പി. ജോൺ

ആമുഖം

ഇംഗ്ലീഷ് മലയാള ഭാഷകളിലും, ഇംഗ്ലീഷ മലയാള അക്ഷരങ്ങളിലും എഴുതിയതായ വാക്കുപുസ്തകവും വാചകങ്ങളും എന്ന ഒരു സവിശേഷപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് പാഠശാലയിലെ മുൻഷിയായിരുന്ന അയ്മനം പി. ജോൺ എന്ന ആളാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ഈ പുസ്തകം ഈ വിഷയത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ആദ്യത്തെ പുസ്തകം ആയിരിക്കും എന്നു കരുതപ്പെടുന്നു.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്:  An Anglo Malayalam Vocabulary And Phrase Book – ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷ മലയാള അക്ഷരങ്ങളിലും എഴുതിയതായ വാക്കുപുസ്തകവും വാചകങ്ങളും
 • രചന: അയ്മനം പി. ജോൺ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1860
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:  67
 • പ്രസ്സ്: സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ്, കോട്ടയം
1860 - ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷ മലയാള അക്ഷരങ്ങളിലും എഴുതിയതായ വാക്കുപുസ്തകവും വാചകങ്ങളും - അയ്മനം പി. ജോൺ

1860 – ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷ മലയാള അക്ഷരങ്ങളിലും എഴുതിയതായ വാക്കുപുസ്തകവും വാചകങ്ങളും – അയ്മനം പി. ജോൺ

കടപ്പാട്, ഡിജിറ്റൈസേഷൻ വിശേഷങ്ങൾ

ഗവേഷണാർത്ഥം ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയ മനൊജേട്ടൻ (മനോജ് എബനേസർ) എന്റെ പ്രത്യേകാഭ്യർത്ഥനയെ മാനിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് തന്റെ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് എടുത്ത താളുകളുടെ ഫോട്ടോകൾ പ്രോസസ് ചെയ്താണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് നിർമ്മിച്ചത്. ഇതിനായി  പ്രയത്നിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്നു പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളുടെ മലയാള ഉച്ചാരണവും, ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിന്റെ മലയാള അർത്ഥവും ആണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. അയ്മനം പി. ജോൺ ആണ് ഇതിന്റെ രചന.

സമാനമായി മലയാളവാക്കുകളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് അർത്ഥവും, ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിന്റെ മലയാള ഉച്ചാരണവും ഉള്ള വേറൊരു പുസ്തകം (കല്ലാടി തയ്യൻ രാമുണ്ണി  തയ്യാറാക്കിയത്) നമ്മൾ ഇതിനകം കണ്ടതാണ്.

ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആദ്യത്തെ പുസ്തകവും ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്കു തോന്നുന്നു.

പുസ്തകത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലെ മുഖവരയിൽ മലയാള ലിപി പരിണാമത്തിന്റെ ചില സൂചനകൾ കാണാം.

 1. ചന്ദ്രക്കല ചിഹ്നം പുസ്തകത്തിൽ കണ്ടാൽ അത് എങ്ങനെ വായിക്കണം എന്ന സൂചന പുസ്തകത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കാണാം.
 2. ഇതുവരെയുള്ള തെളിവ് വെച്ച് ചന്ദ്രക്കലയുടെ ലെറ്റർ പ്രസ്സ് അച്ചടിയുടെ ഏറ്റവും  പഴയ തെളിവ് ഈ പുസ്തകം ആണ്.
 3. സി.എം.എസിന്റെ ഒരു പുസ്കകങ്ങളിൽ ചന്ദ്രക്കലയുടെ ഉപയോഗം കണ്ട ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള പുസ്തകവും ഇതാണ്.
 4. ന്റ എന്ന കൂട്ടക്ഷരത്തിന്റെ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത രൂപം ഇതിൽ കാണാം (പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളുടെ ട്രാൻസ്‌ലിറ്ററെഷനു മാത്രമാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്). ന്റയുടെ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത രൂപം കണ്ട ഏറ്റവും പഴയ ലെറ്റർ പ്രസ്സ് അച്ചടിയും ഈ പുസ്തകം തന്നെ.

ധാരാളം ട്രാൻസ്‌ലിറ്ററെറ്റഡ് പദങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നതിനാൽ ലിപിപരിണാമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല സംഗതികളും ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചേക്കാം.

ഈ കൃതിയുടെ ഉള്ളടക്കം വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

Google+ Comments

Posted in സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ് | Leave a comment

1836 – ഒരൊരുത്തൻ തനിച്ച പ്രത്യെകം ചെയ്യെണ്ടുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ

ആമുഖം

സി.എം.എസ്. മിഷനറിമാർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പ്രാർത്ഥനാപുസ്തകമായ ഒരൊരുത്തൻ തനിച്ച പ്രത്യെകം ചെയ്യെണ്ടുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്:  ഒരൊരുത്തൻ തനിച്ച പ്രത്യെകം ചെയ്യെണ്ടുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ
 • രചന: ആദ്യകാല സി.എം.എസ്. മിഷനറിമാരായ ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലി, ഹെൻറി ബേക്കർ സീനിയറും ഒക്കെ ആയിരിക്കാം  
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1836
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:  56
 • പ്രസ്സ്: സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ്, കോട്ടയം
1836 - ഒരൊരുത്തൻ തനിച്ച പ്രത്യെകം ചെയ്യെണ്ടുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ

1836 – ഒരൊരുത്തൻ തനിച്ച പ്രത്യെകം ചെയ്യെണ്ടുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ

കടപ്പാട്, ഡിജിറ്റൈസേഷൻ വിശേഷങ്ങൾ

ഗവേഷണാർത്ഥം ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയ മനൊജേട്ടൻ (മനോജ് എബനേസർ) എന്റെ പ്രത്യേകാഭ്യർത്ഥനയെ മാനിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് തന്റെ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് എടുത്ത താളുകളുടെ ഫോട്ടോകൾ പ്രോസസ് ചെയ്താണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് നിർമ്മിച്ചത്. ഇതിനായി  പ്രയത്നിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്നു പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലി ആയിരിക്കാം ഈ പ്രാർത്ഥാ[ഉസ്തകം ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് പരിഭാഷ ചെയ്തതെന്ന് ഊഹിക്കാം. വ്യക്തിഗതമായി ചെയ്യേണ്ടുന്ന പൊതുപ്രാർത്ഥനകൾ ആണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തെ കുറിച്ച് കുറച്ചു കൂടെ വിവരത്തിനു മനോജ് എബനെസർ എഴുതിയ ഈ ബ്ലോഗ് പൊസ്റ്റ് വായിക്കുക.

ഈ കൃതിയുടെ ഉള്ളടക്കം വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

Google+ Comments

Posted in സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ് | Leave a comment

1877 – മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും ഉള്ള വാക്കു പുസ്തകം – കല്ലാടി തയ്യൻ രാമുണ്ണി

ആമുഖം

മലയാളത്തിലുള്ള വാക്കു പുസ്തകം എന്ന ഒരു സവിശേഷപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. കല്ലാടി തയ്യൻ രാമുണ്ണി എന്ന ആളാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതാണ് ഈ പുസ്തകം.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്:  A Vocabulary Malayalam And English – മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും ഉള്ള വാക്കു പുസ്തകം 
 • രചന: കല്ലാടി തയ്യൻ രാമുണ്ണി (എഫ് എഫ് ലെമറൽ സായ്പ് പരിശോധിച്ചത്)
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1877
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:  71
 • പ്രസ്സ്: വിദ്യാർത്ഥി സന്താനം പ്രസ്സ്, തലശ്ശേരി
1877 - മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും ഉള്ള വാക്കു പുസ്തകം - കല്ലാടി തയ്യൻ രാമുണ്ണി

1877 – മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും ഉള്ള വാക്കു പുസ്തകം – കല്ലാടി തയ്യൻ രാമുണ്ണി

കടപ്പാട്, ഡിജിറ്റൈസേഷൻ വിശേഷങ്ങൾ

ഗവേഷണാർത്ഥം ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയ മനൊജേട്ടൻ (മനോജ് എബനേസർ) എന്റെ പ്രത്യേകാഭ്യർത്ഥനയെ മാനിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് തന്റെ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് എടുത്ത താളുകളുടെ ഫോട്ടോകൾ പ്രോസസ് ചെയ്താണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് നിർമ്മിച്ചത്. ഇതിനായി  പ്രയത്നിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്നു പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

വാക്കു പുസ്തകം എന്ന പേരിൽ മലയാളവാക്കുകളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് അർത്ഥവും, ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിന്റെ മലയാള ഉച്ചാരണവും ആണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. കല്ലാടി തയ്യൻ രാമുണ്ണി  തയ്യാറാക്കിയ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം എഫ് എഫ് ലെമറൽ സായ്പ്  പരിശൊധിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടൂണ്ട്.

പുസ്തകത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലെ മുഖവരയിൽ മലയാള ലിപി പരിണാമത്തിന്റെ ചില സൂചനകൾ കാണാം.

 1. ചന്ദ്രക്കല പുസ്തകത്തിൽ കണ്ടാൽ അത് എങ്ങനെ വായിക്കണം എന്ന സൂചന.
 2. എകാരചിഹ്നമായ  െയും ഏകാര ചിഹ്നമായ യും എങ്ങനെ വായിക്കണം എന്നതിന്റെ സൂചന.

മിഷനറിമാർ വരുത്തിയ ഈ രണ്ട് പരിഷ്കാരങ്ങൾ സ്വദേശിപ്രസാധകർ (തലശ്ശേരിയിലെ വിദ്യാർത്ഥി സന്താനം പ്രസ്സ്) അച്ചടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതോടെ ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള പരിഷ്കരണം പൂർത്തിയായി എന്നു പറയാം.

ഈ കൃതിയുടെ ഉള്ളടക്കം വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

Google+ Comments

Posted in സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ് | Leave a comment

1856 – ജ്ഞാനദീപസൂചകം – റവ. ജോസഫ് പീറ്റ്

ആമുഖം

റവ: ജോസഫ് പീറ്റ് രചിച്ചതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന  ജ്ഞാനദീപസൂചകം എന്ന ക്രൈസ്തവമതപഠന പുസ്തകത്തിന്റെ (കാറ്റിസം) ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

മിഷനറിമാരുമായി ബന്ധമുള്ള രേഖകൾ കണ്ടെടുക്കുന്നതിലും അത് പൊതുജനങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നതിലും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന  മനൊജേട്ടന്റെ (മനോജ് എബനേസർ) പരിശ്രമത്തിൽ ആണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പേജുകളുടെ ഫോട്ടോ നമുക്ക് ലഭിച്ചത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്:  ജ്ഞാനദീപസൂചകം
 • രചന: റവ. ജോസഫ് പീറ്റ്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1856
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:  28
 • പ്രസ്സ്: സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ്, കോട്ടയം
1856 - ജ്ഞാനദീപസൂചകം - റവ. ജോസഫ് പീറ്റ്

1856 – ജ്ഞാനദീപസൂചകം – റവ. ജോസഫ് പീറ്റ്

കടപ്പാട്, ഡിജിറ്റൈസേഷൻ വിശേഷങ്ങൾ

ഗവേഷണാർത്ഥം ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയ മനൊജേട്ടൻ (മനോജ് എബനേസർ) എന്റെ പ്രത്യേകാഭ്യർത്ഥനയെ മാനിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് തന്റെ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് എടുത്ത താളുകളുടെ ഫോട്ടോകൾ പ്രോസസ് ചെയ്താണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് നിർമ്മിച്ചത്. ഇതിനായി  പ്രയത്നിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്നു പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

ഇത് ക്രൈസ്തവമതപഠന (കാറ്റിസം) പുസ്തകമാണ്. ജോസഫ് പീറ്റാണ് ഇത് രചിച്ചതെന്ന സൂചന അവസാന പേജിൽ ഉള്ള J.P. എന്ന ഇനീഷ്യലിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ ജോസഫ് പീറ്റിന്റെ കൈയൊപ്പ് പതിഞ്ഞ വേറെയും പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്ക് മുൻപ് കിട്ടിയതാണ്. 28 പേജുകൾ മാത്രമുള്ള കൊച്ചുപുസ്തകമാണിത്.

ഈ കൃതിയുടെ ഉള്ളടക്കം വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

 

Google+ Comments

Posted in സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ് | Leave a comment

1835 – First Lessons – കോട്ടയം സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ്

ആമുഖം

കോട്ടയം കോളേജിലെ (സി.എം.എസ്. കോളേജ്) കുട്ടികളുടെ പഠന ആവശ്യത്തിനായി കോട്ടയം സി.എം.എസ് പ്രസ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതെന്നു കരുതപ്പെടുന്ന First Lessons എന്ന ചെറിയ പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

മിഷനറിമാരുമായി ബന്ധമുള്ള രേഖകൾ കണ്ടെടുക്കുന്നതിലും അത് പൊതുജനങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നതിലും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന  മനൊജേട്ടന്റെ (മനോജ് എബനേസർ) പരിശ്രമത്തിൽ ആണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പേജുകളുടെ ഫോട്ടോ നമുക്ക് ലഭിച്ചത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്:  First Lessons
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1835
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:  24
 • പ്രസ്സ്: സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ്, കോട്ടയം
1835 – First Lessons - കോട്ടയം സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ്

1835 – First Lessons – കോട്ടയം സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ്

കടപ്പാട്, ഡിജിറ്റൈസേഷൻ വിശേഷങ്ങൾ

ഗവേഷണാർത്ഥം ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയ മനൊജേട്ടൻ (മനോജ് എബനേസർ) എന്റെ പ്രത്യേകാഭ്യർത്ഥനയെ മാനിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് തന്റെ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് എടുത്ത താളുകളുടെ ഫോട്ടോകൾ പ്രോസസ് ചെയ്താണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് നിർമ്മിച്ചത്. ഇതിനായി  പ്രയത്നിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്നു പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

ഇത് കുറച്ചധികം പ്രത്യേകതകൾ ഉള്ള പുസ്തകമാണ്. താഴെ പറയുന്നവ ആണത്:

 • കെ.എം. ഗോവി തയ്യാറാക്കിയ ആദ്യകാല മലയാള അച്ചടി പുസ്തകങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇല്ലാത്ത പുസ്തകം ആണിത്. അതിനാൽ ഗ്രന്ഥസൂചിയിൽ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട്.
 • ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പേരും അച്ചടി വിവരവും ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടിഷ് ലൈബ്രറിയിൽ ഉള്ള പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയിൽ നിന്നാണ്. അല്ലാതെ ഇതിനു കവർ പേജോ മറ്റോ ഇല്ല. മാത്രമല്ല പുസ്തകത്തിന്റെ അച്ചടി രീതി, ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അച്ച്, തുടങ്ങിയ ഇത് സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ് അച്ചടി ആണെന്ന് വെളിവാക്കുന്നു.
 • ഇത് കോട്ടയം സി.എം.എസ്. കോളേജിലെ (അക്കാലത്ത് കോട്ടയം കോളേജ്) കുട്ടികളുടെ പഠന ആവശ്യത്തിന്നായി അച്ചടിച്ച പുസ്തകം ആണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.
 • ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ആയി ഞാൻ കരുതുന്നത്, കോട്ടയം ഇത് സി.എം.എസ്. പ്രസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതും നമുക്ക് ലഭിച്ചതും ആയ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള സെക്കുലർ കൃതിയാണ് ഇത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിനു മുൻപും, ഇതിനു ശേഷം 1840കൾ വരെയെങ്കിലും കോട്ടയം സി.എം.എസ്. പ്രസ്സിൽ നിന്നു ഇതുവരെ നമുക്കു ലഭിച്ച എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും ക്രൈസ്തവമതരചനകൾ ആയിരുന്നു.
 • ഇതുവരെ നമുക്ക് ലഭിച്ചതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള പാഠപുസ്തകവും ഇത് തന്നെ.
 • ഇംഗ്ലീഷ് പഠനത്തിനായി ഉപയോഗിച്ച പുസ്തകം ആണെന്ന് ഇതിന്റെ ഉള്ളടക്കം സൂചന തരുന്നു.

ചുരുക്കത്തിൽ പലവിധത്തിലും പ്രാധാന്യമുള്ള പുസ്തകം ആണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആരൊക്കെ അത് പ്രയോജപ്പെടും എന്ന് കാത്തിരുന്നു കാണാം. ഇതു ലഭ്യമാക്കാനായി  പ്രയത്നിച്ച മനോജേട്ടനു ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ.

ഈ കൃതിയുടെ ഉള്ളടക്കം വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

Google+ Comments

Posted in സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ് | Leave a comment