ഒരു ക്രൈസ്തവ പാട്ടു പുസ്തകം – താളിയോല പതിപ്പ്

ആമുഖം

മോക്ഷം (രക്ഷ) എന്ന വിഷയം ആസ്പദമാക്കി രചിച്ച കുറച്ചു ക്രൈസ്തവപാട്ടുകളുടെ താളിയോല പതിപ്പിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു താളിയോല രേഖയാണ്. ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 114മത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖയും നാലാമത്തെ താളിയോല രേഖയും ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: ക്രൈസ്തവ പാട്ടു പുസ്തകം
 • താളിയോല ഇതളുകളുടെ എണ്ണം: 19
 • എഴുതപ്പെട്ട കാലഘട്ടം: 1850കൾക്ക് ശെഷം എന്നത് ഏകദേശം ഉറപ്പാണ്.
 • രചയിതാവ്: അജ്ഞാതം (ഗുണ്ടർട്ടോ മറ്റു ബാസൽ മിഷൻ മിഷനറിമാറൊ ആവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്)
ഒരു ക്രൈസ്തവ പാട്ടു പുസ്തകം – താളിയോല പതിപ്പ്

ഒരു ക്രൈസ്തവ പാട്ടു പുസ്തകം – താളിയോല പതിപ്പ്

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

മോക്ഷം എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ക്രൈസ്തവ പാട്ടുകൾ എന്നതിനു അപ്പുറം ഈ രേഖയെ പറ്റി യാതൊന്നും അറിവില്ല. ആകെ 19 ഇതളുകൾ മാത്രമുള്ള ഈ പതിപ്പ് 1850കൾക്ക് ശെഷമുള്ളത് ആണെന്ന് കൃതിയിലെ എഴുത്ത് രീതിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഉറപ്പിക്കാം.

ഈ താളിയോല രേഖയെ  വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project | Leave a comment

ഹരിവംശ പുരാണം – വ്യാസമുനി – താളിയോല പതിപ്പ്

ആമുഖം

വ്യാസമുനി രചിച്ചതെന്നു കരുതപ്പെടുന്ന ഹരിവംശം (ഹരിവംശ പുരാണം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു) എന്ന കൃതിയുടെ താളിയോല പതിപ്പിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു താളിയോല രേഖയാണ്. ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 113മത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖയും മൂന്നാമത്തെ താളിയോല രേഖയും ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: ഹരിവംശം
 • താളിയോല ഇതളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 300
 • എഴുതപ്പെട്ട കാലഘട്ടം: (അറിയില്ല, കൈയെഴുത്ത് ശൈലി കണ്ടിട്ട് വളരെ പഴക്കം തോന്നിക്കുന്നു.) 
 • രചയിതാവ്: വ്യാസമുനി എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.
ഹരിവംശ പുരാണം – വ്യാസമുനി – താളിയോല പതിപ്പ്

ഹരിവംശ പുരാണം – വ്യാസമുനി – താളിയോല പതിപ്പ്

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ ഹരിവംശം എന്ന ലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു:

മഹാഭാരതത്തിന്റെ അനുബന്ധമായി വ്യാസമുനി രചിച്ച കൃതിയാണ് ഹരിവംശം . ഇതിനെ ഹരിവംശ പുരാണമെന്നും പറയുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെയും യാദവകുലത്തിന്റെയും ചരിത്രമാണ് വ്യാസമുനി ഇതിൽ ആഖ്യാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് . ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പ്രവർത്തികളെ വിശദമായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൂലോക ജീവിതത്തെ വളരെ ഭംഗിയോടെയും ഇതിൽ വ്യാസൻ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് . ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ജീവചരിത്രം പഠിക്കുവാൻ ഈ കൃതി ധാരാളം മതിയാകുന്നതാണ് .

താളിയോലയുടെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ഇതളുകൾ മാത്രമേ ഞാൻ നോക്കിയുള്ളൂ.  സാധാരണ അവസാനത്തെ ഓലയിൽ എഴുതിയ ആളുടെ പേർ സൂചിപ്പികാറുണ്ട്. ഇതിൽ അതു കാണുന്നില്ല.

ഇതളുകൾക്ക് നമ്പർ ഇട്ടിട്ടൂണ്ട്. ഈ നമ്പറിടൽ പഴയ മലയാളഅക്ക ശൈലിയിലാണ്.  അതിനെ പറ്റി അല്പകാലം മുൻപ് എഴുതിയ പോസ്റ്റ് ഇവിടെകാണുക.

എഴുത്ത്  ശൈലിയിൽ നിന്ന് കാലഘട്ടം കൃത്യമായി വിലയിരുത്താൻ എനിക്കറിയില്ല. അത് അറിവുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

ഉള്ളടക്കത്തോടൊപ്പം തന്നെ എന്നെ വിസ്മയിപ്പിച്ചത് ഈ താളിയോലയിൽ എഴുത്ത് രേഖപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സാങ്കേതിക ആണ്. അക്ഷരങ്ങൾ ഒക്കെ പ്രതലത്തിൽ നിന്ന് പൊങ്ങിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നു ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുന്നു.

ഈ താളിയോല രേഖയെ  വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള ഗ്രേ സ്കെയിൽ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്.  അതിനാൽ അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക.

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project | Leave a comment

കൈവല്യനവനീതം കിളിപ്പാട്ട് – താളിയോല പതിപ്പ്

ആമുഖം

രചയിതാവ് ആരെന്ന കാര്യത്തിൽ പണ്ഡിതരുടെ ഇടയിൽ വിരുദ്ധാഭിപ്രായം ഉള്ള കൈവല്യനവനീതം എന്ന കൃതിയുടെ താളിയോല പതിപ്പിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു താളിയോല രേഖയാണ്. ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 112മത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖയും രണ്ടാമത്തെ താളിയോല രേഖയും ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: കൈവല്യനവനീതം കിളിപ്പാട്ട്
 • താളിയോല ഇതളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 160
 • എഴുതപ്പെട്ട കാലഘട്ടം: (അറിയില്ല, കൈയെഴുത്ത് ശൈലി കണ്ടിട്ട് ഏതാണ്ട് 1850കൾക്ക് മുൻപാണെന്ന് തോന്നുന്നു) 
 • ടൂബിങ്ങനിലെ മെറ്റാഡാറ്റയിൽ രചയിതാവ് എന്നതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്:
  • Tāṇṭavarāya Cuvāmikaḷ [author]
  • Kaṭiyamkuḷattu˘ Śuppu Mēnōn [translator] (ഒന്ന് ലിപി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കട്ടെ, കാട്ടിയം‌കുളത്തു സുപ്പു മേനോൻ  – പരിഭാഷകൻ)
കൈവല്യനവനീതം കിളിപ്പാട്ട് – താളിയോല പതിപ്പ്

കൈവല്യനവനീതം കിളിപ്പാട്ട് – താളിയോല പതിപ്പ്

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

താളിയോലയുടെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ഇതളുകൾ മാത്രമേ ഞാൻ നോക്കിയുള്ളൂ. ട്യൂബിങ്ങനിലെ മെറ്റാ ഡാറ്റയിൽ രചയിതാവായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് Tāṇṭavarāya Cuvāmikaḷ എന്നാണ്. പരിഭാഷകൻ ആയി  Kaṭiyamkuḷattu˘ Śuppu Mēnōn എന്നും. പരിഭാഷകൻ എന്നത് കൊണ്ട് ഓല എഴുതിയ ആളെയോ ആണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. സാധാരണ അവസാനത്തെ ഓലയിൽ എഴുതിയ ആളുടെ പേർ സൂചിപ്പികാറുണ്ട്. ഇതിൽ അതും കാണുന്നില്ല.

കൈവല്യനവനീതം കിളിപ്പാട്ടിന്റെ രചയിതാവായി എഴുത്തച്ഛന്റെ പേരും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇക്കാര്യത്തിൽ പണ്ഡിതരുടെ ഇടയിൽ വിരുദ്ധാഭിപ്രായം ഉണ്ട്.

ഇതളുകൾക്ക് നമ്പർ ഇട്ടിട്ടൂണ്ട്. ഈ നമ്പറിടൽ പ്ലേസ് വാല്യു ശൈലിയിലാണ്. അതു കോണ്ടും എഴുത്തിന്റെ രീതി കൊണ്ടും ഇത് പ്രായേണ 1850കൾക്ക് ശേഷമുള്ള ഒരു രേഖ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു.  എഴുത്ത്  ശൈലിയിൽ നിന്ന് കാലഘട്ടം കൃത്യമായി വിലയിരുത്താൻ എനിക്കറിയില്ല. അത് അറിവുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

ഈ താളിയോല രേഖയെ  വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള ഗ്രേ സ്കെയിൽ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്.  അതിനാൽ അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക.

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project | Leave a comment

മഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്ട് – സംഭവ പർവ്വം – താളിയോല പതിപ്പ്

ആമുഖം

തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛൻ കിളിപ്പാട്ട്  ശൈലിയിൽ എഴുതിയ മഹാഭാരതത്തിന്റെ സംഭവ പർവ്വത്തിന്റെ താളിയോല പതിപ്പിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.  ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു താളിയോല രേഖയാണ്.

ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 111മത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖയും ഒന്നാമത്തെ താളിയോല രേഖയും ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: മഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്ട് (സംഭവ പർവ്വം)
 • താളിയോല ഇതളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 369
 • എഴുതപ്പെട്ട കാലഘട്ടം: (അറിയില്ല, കൈയെഴുത്ത് ശൈലി കണ്ടിട്ട് ഏതാണ്ട് 1850കൾക്ക് മുൻപാണെന്ന് തോന്നുന്നു) 
മഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്ട് - സംഭവ പർവ്വം - താളിയോല പതിപ്പ്

മഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്ട് – സംഭവ പർവ്വം – താളിയോല പതിപ്പ്

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

ഗുണ്ടർട്ട് ലെഗസി പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച സമയത്ത് തന്നെ  ഈ താളിയോല പതിപ്പടക്കം കുറച്ച് താളിയോലകളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകൾ എന്റെ കൈയ്യിൽ കിട്ടിയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ മാത്രമാണ് സ്കാനിങ് പൂർണ്ണമായി ഇതൊക്കെ ഔദ്യോഗികമായി റിലീസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത്.

താളിയോലയുടെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ഇതളുകൾ മാത്രമേ ഞാൻ നോക്കിയുള്ളൂ. ഉള്ളടക്കം തുടങ്ങുന്ന ആദ്യത്തെ ഇതളിൽ തന്നെ പർവ്വം ഏതെന്ന് (സംഭവ പർവ്വം) സൂചിപ്പിച്ചിട്ടൂണ്ട്. ഇതളുകൾക്ക് നമ്പർ ഇട്ടിട്ടൂണ്ട്. ഈ നമ്പറിടൽ പഴയ മലയാളഅക്ക ശൈലിയിലാണ്.  അതിനെ പറ്റി അല്പകാലം മുൻപ് എഴുതിയ പോസ്റ്റ് ഇവിടെ കാണുക.

എഴുത്ത്  ശൈലിയിൽ നിന്ന് കാലഘട്ടം കൃത്യമായി വിലയിരുത്താൻ എനിക്കറിയില്ല. അത് അറിവുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

ഇതിനു മുൻപ് നമുക്ക് ട്യൂബിങ്ങൻ ശേഖരത്തിൽ നിന്നു തന്നെ എഴുത്തച്ഛന്റെ മഹാഭാരാതം കിളിപ്പാട്ടിന്റെ കൈയെഴുത്ത് പ്രതി കിട്ടിയതാണ്. അത് ഇവിടെ കാണാം.

ഈ താളിയോല രേഖയെ  വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള ഗ്രേ സ്കെയിൽ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്.  അതിനാൽ അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക.

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project | Leave a comment

1856 – ക്രീസ്തീയബിംബാർച്ചികൾ ഇരുവർ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം

ആമുഖം

തലശ്ശേരിയിലെ കല്ലച്ചിൽ അച്ചടിച്ച ഒരു ക്രൈസ്തവ കൃതിയായ  ക്രീസ്തീയബിംബാർച്ചികൾ ഇരുവർ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പൊസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.  .

ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാല ലൈബ്രറിയിലെ ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട് ഗ്രന്ഥശേഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 110-മത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖയാണ് ഈ പുസ്തകം.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: ക്രീസ്തീയബിംബാർച്ചികൾ ഇരുവർ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 141
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1856
 • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, തലശ്ശേരി (ലിത്തോഗ്രഫി)
1856 - ക്രീസ്തീയബിംബാച്ചികൾ ഇരുവർ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം

1856 – ക്രീസ്തീയബിംബാർച്ചികൾ ഇരുവർ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖകളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

ഒരു ക്രൈസ്തവ കൃതി എന്നതിനു അപ്പുറം ഈ പുസ്തകത്തെ പറ്റി യാതൊന്നും പറയാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല. താളുകൾ ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കിയെങ്കിലും എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായും ഇല്ല. അതിനാൽ തന്നെ ഇത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ വിശകലനം ചെയ്യാനുള്ള അറിവ് എനിക്കില്ല. അത് ഗവെഷകരും മറ്റും ചെയ്യുമല്ലോ. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാനുകൾ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള ഗ്രേ സ്കെയിൽ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്.  അതിനാൽ അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക.

 

 

Google+ Comments

Posted in Uncategorized | Leave a comment

1850 – സിദ്ധരൂപം

ആമുഖം

സംസ്കൃതപഠനത്തിന്നു ഉപയോഗിക്കുന്ന സിദ്ധരൂപം  എന്ന  പുസ്തകത്തിന്റെ ഏറ്റവും പഴയ അച്ചടി പതിപ്പുകളിൽ ഒന്നിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. മലയാള ലിപിയിൽ അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സംസ്കൃത പാഠപുസ്തകം കോട്ടയം സി.എം.എസ്. പ്രസ്സിൽ അച്ചടിച്ചതാണ്.

ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാല ലൈബ്രറിയിലെ ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട് ഗ്രന്ഥശേഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 109-മത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖയാണ് ഈ പുസ്തകം.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: സിദ്ധരൂപം
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 136
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1850 (കൊല്ലവർഷം ൧൦൨൫ (1025))
 • പതിപ്പ്: രണ്ടാം പതിപ്പ്
 • പ്രസ്സ്: സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ്, കോട്ടയം
1850 - സിദ്ധരൂപം

1850 – സിദ്ധരൂപം

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

136 താളുകൾ ഉള്ള ഈ പുസ്തകം 1850ൽ ആണ് അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നത്.  ഇത് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ രണ്ടാം പതിപ്പാണ്. ആദ്യ പതിപ്പ് കോട്ടയം സി.എം.എസ് പ്രസ്സിൽ നിന്നു തന്നെ 1842ൽ ആണ് വന്നതെന്ന് കെ.എം. ഗോവിയുടെ ആദിമുദ്രണം എന്ന പുസ്തകം സൂചന തരുന്നു.

സിദ്ധരൂപത്തെ പറ്റി മലയാളം വിക്കിപീഡിയ ലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു:

സംസ്കൃതഭാഷയിലെ നാമരൂപങ്ങൾക്ക് അന്തലിംഗവിഭക്തിവചനങ്ങൾ അനുസരിച്ചും ക്രിയാരൂപങ്ങൾക്ക് പദലകാരപുരുഷവചനങ്ങൾ അനുസരിച്ചും വന്നുചേരാവുന്ന ഭേദങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചുവെച്ചു പഠിക്കുന്ന പാഠരീതി അടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥമാണു് സിദ്ധരൂപം. സംസ്കൃത വൈയാകരണനായിരുന്ന പാണിനിയുടെ നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പദങ്ങൾക്കു വന്നു ചേരാവുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ (വിഭക്തികൾ) ഈ പട്ടികകളിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

ഈ സ്കാനിന്റെ ശീർഷകത്താളിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു.

സർവനാമശബ്ദങ്ങളും അവ്യയങ്ങളും ഉപസർഗ്ഗങ്ങളും പത്തുവികരണികളിലുള്ള ധാതുക്കളും ക്രിയാപദങ്ങളും വിഭക്ത്യർത്ഥങ്ങളും ബാലപ്രബൊധനവും സമാസചക്രവും ശ്രീരാമൊദന്തവും ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

സംസ്കൃതം ഒട്ടുമേ അറിയാത്തതിനാൽ ഇതിലെ ഉള്ളടക്കം വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. സിദ്ധരൂപത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ അറിയുന്നവർ ധാരാളം പേർ ഉണ്ടാകും എന്ന് അവർക്ക് ഈ പുസ്തകത്തെ കൂടുതൽ വിലയിരുത്താൻ കഴിയും എന്നു കരുതുന്നു,

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു. ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള ഗ്രേ സ്കെയിൽ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്.  അതിനാൽ അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പ്:

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project | Leave a comment

1905 – കൃഷ്ണൻ ക്രിസ്തു എന്നവരുടെ താരതമ്യം

ആമുഖം

1905ൽ ബാസൽ മിഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു മതതാരതമ്യ/മതപ്രചരണ പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.  ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിലുള്ള ഒരു അച്ചടി പുസ്തകമാണ്.

ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാല ലൈബ്രറിയിലെ ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട് ഗ്രന്ഥശേഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 108-മത്തെ സ്കാനാണ് ഈ പുസ്തകം.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: കൃഷ്ണൻ ക്രിസ്തു എന്നവരുടെ താരതമ്യം
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 78
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1905
 • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, മംഗലാപുരം
1905 - കൃഷ്ണൻ ക്രിസ്തു എന്നവരുടെ താരതമ്യം

1905 – കൃഷ്ണൻ ക്രിസ്തു എന്നവരുടെ താരതമ്യം

പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഇത് ഒരു മതദർശന താരത്യമ്യ പുസ്തകമാണ്. ഹൈന്ദവമതത്തിലെയും ക്രൈസ്തവ മതത്തിലെയും കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളുടെ വിവിധ ഗുണങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തം. വളരെ സമാനമായ ഇതിവൃത്തം ഉള്ള  ഹിന്തുമതത്തിലേയും ക്രിസ്തുമാർഗ്ഗത്തിലേയും ശ്രേഷ്ഠപുരുഷാർത്ഥം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാൻ നമുക്ക് ഇതിനകം കിട്ടിയതാണ്.

ഇതിന്റെ രചയിതാവ്  ആരെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ബാസൽ മിഷൻ മിഷനറിമാരോ ഹിന്തുമതത്തിലേയും ക്രിസ്തുമാർഗ്ഗത്തിലേയും ശ്രേഷ്ഠപുരുഷാർത്ഥം എന്ന പുസ്തകം രചിച്ച ലോറൻസ് പുറത്തൂരോ ആയിരിക്കാം.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ പുസ്തകത്തെ ക്രിട്ടിക്കലായി വിലയിരുത്താൻ അറിയുന്നവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

കൂടുതൽ വിശകലനത്തിന്നും പഠനത്തിനുമായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള ഗ്രേ സ്കെയിൽ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്.  അതിനാൽ അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക.

 

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project | Leave a comment

1849 – അമരെശം മൂലം

ആമുഖം

മലയാളലിപിയിലുള്ള സംസ്കൃതപുസ്തകമായ അമരെശം മൂലം  എന്ന അച്ചടി പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. കോട്ടയം സി.എം.എസ്. പ്രസ്സിൽ അച്ചടിച്ച പുസ്തകം ആണിത്.

ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാല ലൈബ്രറിയിലെ ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട് ഗ്രന്ഥശേഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 107-മത്തെ സ്കാനാണ് ഈ പുസ്തകം.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: അമരെശം മൂലം 
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 94
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1849
 • പതിപ്പ്: രണ്ടാം പതിപ്പ്
 • പ്രസ്സ്: സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ്, കോട്ടയം
1849 - അമരെശം മൂലം

1849 – അമരെശം മൂലം

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

94 താളുകൾ മാത്രമുള്ള ഈ പുസ്തകം 1849ൽ ആണ് അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലി കോട്ടയത്ത് ഉള്ള സമയമാണ് ഇത്. മൂന്നു വ്യാഖ്യാനം നോക്കിയണ് അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ശീർഷകത്താളിൽ തന്നെ കാണാം. ഇത് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ രണ്ടാം പതിപ്പാണ്. ആദ്യ പതിപ്പ് ഏതു വർഷം വന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല.

കെ.എം. ഗോവിയുടെ ആദിമുദ്രണം എന്ന പുസ്തകത്തിലും ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകത്തെ കുറിച്ചുള്ള സൂചന കാണുന്നില്ല. അതിനാൽ തന്നെ ഗ്രന്ഥസൂചിയിലെ ചേർക്കേണ്ട ഒരു പുസ്തകം ആണിത്.

അമരേശം എന്നത് അമരകോശത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണെന്ന് നിഘണ്ടുക്കളിൽ കാണുന്നു. അമരകോശത്തെ പറ്റി ചെറിയൊരു മലയാളം വിക്കിപീഡിയ ലേഖനം ഇവിടെ കാണാം.

സംസ്കൃതം ഒട്ടുമേ അറിയാത്തതിനാൽ ഇതിലെ ഉള്ളടക്കം വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു. ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള ഗ്രേ സ്കെയിൽ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്.  അതിനാൽ അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പ്:

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project | Leave a comment

1992 – കേരളോല്പത്തിയും മറ്റും

ആമുഖം

ഡോ. സ്കറിയ സക്കറിയ ട്യൂബിങ്ങനിൽ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരം കണ്ടെത്തിയതിനു ശേഷം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിലെ പ്രമുഖകൃതികൾ പലതും പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. അതിൽ പെട്ടതാണ് ഇതിനകം നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ലഭിച്ച തലശ്ശേരി രേഖകൾ, പഴശ്ശിരേഖകൾ, വജ്രസൂചി തുടങ്ങിയ കൃതികൾ. ഇതിൽ വജ്രസൂചി ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ വിവിധ ക്രൈസ്തവകൃതികൾ സമാഹരിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ്

ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് കേരളോല്പത്തിയും മറ്റും എന്നാകുന്നു. ഇത് 1992ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ്. ഗുണ്ടർട്ട്/ബാസൽ മിഷൻ മിഷനറിമാർ രചന നിർവ്വഹിച്ച വിവിധ പൊതുരചനകളുടെ സമാഹാരം ആണിത്. അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു കൃതിയായ കേരളോല്പത്തിയുടെ പേരാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രധാന ശീർഷകമായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം കണക്കിലെടുത്താൽ ഇതു ഒരു പൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകം അല്ല. എന്നാൽ ഇതിന്റെ ആമുഖപഠനങ്ങൾ ഒഴിച്ചുള്ള ഉള്ളടക്കം പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ ആണ് താനും. ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രത്യേക ധാരണങ്ങൾ പ്രകാരം ഈ പുസ്തകം മൊത്തമായി സ്വതന്ത്രലൈസൻസിലാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഈ സ്കാൻ ലഭിച്ചതോടെ ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിച്ച ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകളുടെ എണ്ണം  106 കടന്നു.

ഈ സ്വതന്ത്രരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: കേരളോല്പത്തിയും മറ്റും
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 465
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1992
 • അച്ചടി: ഡിസി ബുക്സ്, കോട്ടയം
1992 - കേരളോല്പത്തിയും മറ്റും

1992 – കേരളോല്പത്തിയും മറ്റും

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

മുകളീൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഗുണ്ടർട്ട്/ബാസൽ മിഷൻ മിഷനറിമാർ രചന നിർവ്വഹിച്ച വിവിധ പൊതുരചനകളുടെ സമാഹാരം ആണിത്. താഴെ പറയുന്ന രചനകൾ ആണ് പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

 • മലയാളരാജ്യം
 • കേരള പഴമ
 • കേരളോല്പത്തി
 • ആയിരത്തിരുന്നൂറ് പഴഞ്ചൊൽ
 • പാഠമാല (ഗദ്യപാഠങ്ങൾ)
 • പാഠാരംഭം
 • നസ്രാണികളുടെ പഴമ
 • ലൊകചരിത്രശാസ്ത്രം

ഇതിൽ പാഠാരംഭം പോലുള്ളവ റീ ടൈപ്പ് ചെയ്യാതെ സ്കാൻ തന്നെ ആണ് പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പാഠാരംഭത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ നമുക്ക് ഒരാഴ്ച മുൻപ് ട്യൂബിങ്ങനിൽ നിന്നു കിട്ടിയതാണ്.

ഈ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരണത്തെ ഈടുറ്റത് ആക്കുന്നത് ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഡോ: സ്കറിയ സക്കറിയ എഴുതിയ വിശദമായ പഠനമാണ്.  ഏതാണ്ട് 55 പേജുകളിലായി പരന്നു കിടക്കുന്ന വിശദ ലേഖനം ആണ്  ഈ പുസ്തകത്തിനായി ഡോ: സ്കറിയ സക്കറിയ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അത് ഗവെഷകർക്ക് വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാണ്.

ഈ പുസ്തകത്തെ വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള ഗ്രേ സ്കെയിൽ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്.  അതിനാൽ അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

(മുന്നറിയിപ്പ്: സ്കാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാതെ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക. വലിയ പുസ്തകമായതിനാൽ സ്കാനിന്റെ സൈസ് വളരെ കൂടുതൽ ആണ്)

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project | Leave a comment

1847 – ക്രിസ്ത്യപള്ളികളിൽ കഴിച്ചുവരുന്ന പ്രാർത്ഥനാചാരങ്ങൾ

ആമുഖം

ബാസൽ മിഷന്റെ മലയാള സഭകളിൽ ഉപയോഗിക്കാനായി 1847ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച  ക്രിസ്ത്യപള്ളികളിൽ കഴിച്ചുവരുന്ന പ്രാർത്ഥനാചാരങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാല ലൈബ്രറിയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 105-മത്തെ സ്കാനാണ് ഈ പുസ്തകം.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: ക്രിസ്ത്യപള്ളികളിൽ കഴിച്ചുവരുന്ന പ്രാർത്ഥനാചാരങ്ങൾ
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 80
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1847
 • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, തലശ്ശേരി (ലിത്തോഗ്രഫി)
1847 - ക്രിസ്ത്യപള്ളികളിൽ കഴിച്ചുവരുന്ന പ്രാർത്ഥനാചാരങ്ങൾ

1847 – ക്രിസ്ത്യപള്ളികളിൽ കഴിച്ചുവരുന്ന പ്രാർത്ഥനാചാരങ്ങൾ

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖകളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ബാസൽ മിഷന്റെ മലയാള സഭകളിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പ്രാർത്ഥനൾ ആണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. സമാനമായ ഒരു പുസ്തകം ഇതിനു മുൻപ് നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ്. അത് ഇവിടെ കാണാം. സഭാപ്രാർത്ഥനാപുസ്തകം.

ഇന്നത്തെ സി.എസ്.ഐ. സഭയുടെ പ്രാർത്ഥകളിൽ ഈ പ്രാർത്ഥാപുസ്തകത്തിലെ പ്രാർത്ഥകളുടെ അംശം ഉണ്ടായിരിക്കാം.  കാരണം സി.എസ്.ഐ സഭ, ബാസൽ മിഷൻ അടക്കമുള്ള മിഷനറി സഭകളുടെ പിൻതുടർച്ച ആകുന്നുവല്ലോ.

തലശ്ശേരിയിലെ കല്ലച്ചിൽ ആണ് ഈ പുസ്തകം അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നത്. കല്ലച്ച് ആയതിനാൽ തന്നെ അക്കാലത്തെ മലയാള എഴുത്ത് രീതി മനസ്സിലാക്കാൻ ഉത്തമമാണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയ രേഖകൾ വിശകലനം ചെയ്യാനുള്ള അറിവ് എനിക്കില്ല. അത് ഗവെഷകരും മറ്റും ചെയ്യുമല്ലോ. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാനുകൾ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള ഗ്രേ സ്കെയിൽ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്.  അതിനാൽ അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project | Leave a comment