ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട് ബൈബിൾ – പുതിയ നിയമത്തിലെ ലേഖനങ്ങൾ -1852

ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ ബൈബിൾ പരിഭാഷകൾ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ ഇതിനകം കണ്ടു.

എന്നിവയാണ് അവ. ഇതിൽ സുവിശേഷകഥകൾ പുതിയ നിയമത്തിലെ 4 സുവിശേഷപുസ്തകങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത കഥകൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണല്ലോ .  ഇനി അതിന്റെ തുടർച്ചയായി  ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ ബൈബിൾ പരിഭാഷയുടെ വേറൊരു സ്കാൻ പങ്ക് വെക്കുകയാണ്.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

  • പേര്: പുതിയ നിയമത്തിലെ ലേഖനങ്ങൾ
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1852
  • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, തലശ്ശേരി
  • അച്ചടി രീതി: കല്ലച്ച് (ലിത്തോഗ്രഫി)

ഈ പുസ്തകം നമുക്ക് ഒരു ജർമ്മൻ ലൈബ്രറിയുടെ ഡിജിറ്റൽ ശേഖരത്തിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയത്. ഈ പുസ്തകം തലശ്ശേരിയിലെ ബാസൽ ബിഷൻ പ്രസ്സിൽ കല്ലച്ചിൽ അച്ചടിച്ചതാണ്. കല്ലച്ചിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ ഈ ലേഖനം വായിക്കുക.

പുതിയ നിയമത്തിലെ ലെഖനങ്ങൾ-1852
പുതിയ നിയമത്തിലെ ലെഖനങ്ങൾ-1852

 

പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം

ബൈബിൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ ആദ്യത്തെ നാലു സുവിശെഷങ്ങൾക്കും അപ്പൊസ്തോല പ്രവർത്തികൾക്കും ശെഷം വരുന്ന 21 ലേഖനങ്ങളുടേയും വെളിപാടുപുസ്തകത്തിന്റേയും പരിഭാഷ ആണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. ഇന്നത്തെ സത്യവേദപുസ്തകത്തിനു് ആധാരമായ വിവർത്തനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇത് എന്നത് കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ മലയാളബൈബിൾ പരിഭാഷാ ചരിത്രത്തിൽ ഈ പുസ്തകത്തിനു് പ്രാധാന്യം ഉണ്ട്.

ലിപി പരമായ പ്രത്യെകതകൾ

1847 ൽ തലശ്ശേരിയിലെ കല്ലച്ചിൽ അടിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സുവിശേഷ കഥകൾ എന്ന പുസ്തകം നമുക്ക് ഇത് വരെ കിട്ടിയ തെളിവുകൾ വെച്ച് മലയാള ലിപി പരിണാമത്തിൽ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു പുസ്തകം ആണെന്നും മനസ്സിലാക്കി. കാരണം സംവൃതോകാരം സൂചിപ്പിക്കാനായി ആദ്യമായി ചന്ദ്രക്കല ഉപയൊഗിച്ചത്  നമുക്ക് ഇത് വരെ കിട്ടിയ തെളിവുകൾ വെച്ച് സുവിശെഷ കഥകളിൽ ആയിരുന്നു.

1847ലെ പുസ്റ്റകത്തിന്റെ ലിപി പരമായ പ്രത്യേകകൾ  ഒക്കെ ഈ പുസ്തകത്തിനും ബാധകമാണ്. എന്നാൽ ആദ്യമൊക്കെ 1847ലെ പോലെ അക്ഷരത്തിന്റെ നടുക്ക് നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രക്കലയുടെ സ്ഥാനം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇന്നത്തെ പോലെ അക്ഷരത്തിന്റെ വലത്തേക്ക് മാറുന്നത് കാണാവുന്നതാണ്.

കൂടുതൽ വിശകലനത്തിനും ഉപയൊഗത്തിനുമായി സ്കാൻ വിട്ടു തരുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരം

പ്രോസസ് ചെയ്യാനായി കിട്ടിയ താളുകൾ ഗ്രേസ്കെയിലിൽ ആയതിനാലും ലിത്തോഗ്രഫി പുസ്തകം ആയതിനാലും ഏറ്റവും പഴയ മലയാള അച്ചടി പുസ്തങ്ങളിൽ ഒന്ന് ആയതിനാലും പുസ്തകം ഗ്രേ സ്കെയിലിൽ തന്നെ പ്രോസസ് ചെയ്തു. അതിന് 115 MBക്ക് അടുത്ത് വലിപ്പം ഉണ്ട്. അതിനു പുറമേ ബ്ലാക്ക് ആന്റ് വൈറ്റ് ഔട്ട് പുട്ടും കൂടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടൂണ്ട്. അത് 12 MB ക്ക് അടുത്തേ ഉള്ളൂ. (ഈയടുത്തായി കുറേ പുസ്തകങ്ങൾ സ്കാൻ‌ ടെയിലറിൽ പ്രോസസ് ചെയ്തതൊടെ ആ സൊഫ്റ്റ്‌വെയർ അത്യാവശ്യം നന്നായി മനസ്സിലായി. ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്കാൻ‌ ടെയിലർ പഠനശിബിരം നടത്താം എന്ന സ്ഥിതി ആയിട്ടുണ്ട് :))

ഡൗൺലൊഡ് കണ്ണികൾ താഴെ

Comments

comments

Comments are closed.