1941 – ഗതാഗതവും റോഡപകടങ്ങളും – തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റു് ട്രാൻസ്പോർട്ടു് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റു്

തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റു് ട്രാൻസ്പോർട്ടു് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റു് 1941ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗതാഗതവും റോഡപകടങ്ങളും എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാരിന്റെ രേഖകളിൽ നമുക്ക് ആദ്യമായി ലഭിക്കുന്ന പാഠപുസ്തകേതര സർക്കാർ രേഖയാണിത്.

1941 - ഗതാഗതവും റോഡപകടങ്ങളും
1941 – ഗതാഗതവും റോഡപകടങ്ങളും

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പാഠപുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

  • പേര്:  ഗതാഗതവും റോഡപകടങ്ങളും
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1941 (മലയാള വർഷം 1117)
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 62
  • പ്രസാധനം: രുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റു് ട്രാൻസ്പോർട്ടു് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റു്
  • അച്ചടി: SRC Press, കൊല്ലം
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments