1938 – രാജാകേശവദാസ് (മൂന്നാം പതിപ്പ്) – ആർ. ഈശ്വരപിള്ള

ആദ്യകാല മലയാള ഉപന്യാസകാരന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്ന ആർ. ഈശ്വരപിള്ള രചിച്ച രാജാകേശവദാസ് എന്ന ജീവചരിത്രകൃതിയുടെ കൊല്ലവർഷം 1113ൽ (1938) പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മൂന്നാം പതിപ്പിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. ആർ. ഈശ്വരപിള്ളയുടെ സ്മരണകൾ എന്ന പുസ്തകം ഇതിനു മുൻപ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

1938 - രാജാകേശവദാസ് (മൂന്നാം പതിപ്പ്) - ആർ. ഈശ്വരപിള്ള
1938 – രാജാകേശവദാസ് (മൂന്നാം പതിപ്പ്) – ആർ. ഈശ്വരപിള്ള

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

  • പേര്: രാജാകേശവദാസ് (മൂന്നാം പതിപ്പ്)
  • രചന: ആർ. ഈശ്വരപിള്ള
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1938 (കൊല്ലവർഷം 1113)
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 96
  • അച്ചടി: SG Press, Paravur
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനക്കണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments