1992 – കേരളത്തിന്റെ ഊർജപ്രതിസന്ധിയും കായം‌കുളം താപനിലയവും

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് 1992ൽ കേരളത്തിലെ ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധിയെ കുറിച്ചും കായം‌കുളം താപനിലയത്തെ  സംബന്ധിച്ചും തയ്യാറാക്കിയ കേരളത്തിന്റെ ഊർജപ്രതിസന്ധിയും കായം‌കുളം താപനിലയവും എന്ന ലഘുലേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയകാല മാസികകളും, പുസ്തകങ്ങളും, ലഘുലേഖകളും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമിക വിവരത്തിനു ഈ പോസ്റ്റ്കാണുക.

 

ഈ രേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്:  കേരളത്തിന്റെ ഊർജപ്രതിസന്ധിയും കായം‌കുളം താപനിലയവും
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1992 ഡിസംബർ
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 20
 • പ്രസാധകർ: കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
 • പ്രസ്സ്: സ്വരാജ് പ്രസ്സ്, തിരുവനന്തപുരം
കേരളത്തിന്റെ ഊർജപ്രതിസന്ധിയും കായം‌കുളം താപനിലയവും
കേരളത്തിന്റെ ഊർജപ്രതിസന്ധിയും കായം‌കുളം താപനിലയവും

കടപ്പാട്

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയ കാല രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയ പരിഷത്തിന്റെ കേന്ദ്രനിര്‍വാഹക സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും നന്ദി.

ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ.

 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി
 • ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി: കളർ സ്കാൻ (2 MB)

 

   • കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് രേഖകൾ: എണ്ണം – 5
   • കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ലഘുലേഖകൾ: എണ്ണം – 2

Comments

comments