ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട് – ക്രിസ്തുമത സംബന്ധിയായ കൈയെഴുത്ത് രേഖകൾ

ആമുഖം

ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ കൈയെഴുത്തിൽ ഉള്ള ബൈബിൾ/ക്രിസ്തുമത സംബന്ധമായ രണ്ട് കൈയെഴുത്ത് പ്രതികൾ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.  ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിലുള്ള ഒരു കൈയെഴുത്ത് പ്രതിയാണ്. ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖയും നാലാമത്തെ കൈയെഴുത്ത് പ്രതിയുമാണ് ഇത്. ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിൽ നിന്നു വരുന്ന ബൈബിൾ/ക്രിസ്തുമത സംബന്ധമായ കൈയെഴുത്ത് പ്രതികൾ എല്ലാം കൂടി ഒറ്റ പൊസ്റ്റിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബാക്കി കിട്ടുന്ന കൈയെഴുത്ത് പ്രതികൾ കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് ഈ പൊസ്റ്റിൽ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാം.(അത് വരുന്ന കാര്യം അപ്പപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിലും മറ്റും അപ്‌ഡെറ്റ് ചെയ്യാം)

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: ബൈബിൾ/ക്രിസ്തുമത സംബന്ധമായ കൈയെഴുത്ത് പ്രതികൾ
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 63 (2 കൈയെഴുത്ത് രേഖകളും കൂടി)
  • എഴുതപ്പെട്ട കാലഘട്ടം:ഏകദേശം 1850
കൈസ്തവ കൈയെഴുത്ത് പ്രതികൾ
കൈസ്തവ കൈയെഴുത്ത് പ്രതികൾ

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

എഴുത്തിന്റെ രീതി കണ്ടിട്ടിട്ട് എഴുതപ്പെട്ട കാലഘട്ടം ഏകദേശം 1850 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു.

ഈ കൈയെഴുത്ത് രേഖയെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഡോ: സ്കറിയ സക്കറിയയുടെയും മറ്റുള്ളവരുടേയും വിവിധ കൃതികൾ കാണുക.

ഈ കൈയെഴുത്ത് രേഖയെ വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഈ കൈയെഴുത്ത് രേഖയുടെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത കൈയെത്ത് പ്രതിയുടെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

ഒന്നാമത്തെ കൈയെഴുത്ത് പ്രതി

രണ്ടാമത്തെ കൈയെഴുത്ത് പ്രതി

Comments

comments