1992 – കേരളോല്പത്തിയും മറ്റും

ആമുഖം

ഡോ. സ്കറിയ സക്കറിയ ട്യൂബിങ്ങനിൽ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരം കണ്ടെത്തിയതിനു ശേഷം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിലെ പ്രമുഖകൃതികൾ പലതും പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. അതിൽ പെട്ടതാണ് ഇതിനകം നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ലഭിച്ച തലശ്ശേരി രേഖകൾ, പഴശ്ശിരേഖകൾ, വജ്രസൂചി തുടങ്ങിയ കൃതികൾ. ഇതിൽ വജ്രസൂചി ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ വിവിധ ക്രൈസ്തവകൃതികൾ സമാഹരിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ്

ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് കേരളോല്പത്തിയും മറ്റും എന്നാകുന്നു. ഇത് 1992ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ്. ഗുണ്ടർട്ട്/ബാസൽ മിഷൻ മിഷനറിമാർ രചന നിർവ്വഹിച്ച വിവിധ പൊതുരചനകളുടെ സമാഹാരം ആണിത്. അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു കൃതിയായ കേരളോല്പത്തിയുടെ പേരാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രധാന ശീർഷകമായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം കണക്കിലെടുത്താൽ ഇതു ഒരു പൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകം അല്ല. എന്നാൽ ഇതിന്റെ ആമുഖപഠനങ്ങൾ ഒഴിച്ചുള്ള ഉള്ളടക്കം പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ ആണ് താനും. ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രത്യേക ധാരണങ്ങൾ പ്രകാരം ഈ പുസ്തകം മൊത്തമായി സ്വതന്ത്രലൈസൻസിലാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഈ സ്കാൻ ലഭിച്ചതോടെ ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിച്ച ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകളുടെ എണ്ണം  106 കടന്നു.

ഈ സ്വതന്ത്രരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: കേരളോല്പത്തിയും മറ്റും
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 465
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1992
 • അച്ചടി: ഡിസി ബുക്സ്, കോട്ടയം
1992 - കേരളോല്പത്തിയും മറ്റും
1992 – കേരളോല്പത്തിയും മറ്റും

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

മുകളീൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഗുണ്ടർട്ട്/ബാസൽ മിഷൻ മിഷനറിമാർ രചന നിർവ്വഹിച്ച വിവിധ പൊതുരചനകളുടെ സമാഹാരം ആണിത്. താഴെ പറയുന്ന രചനകൾ ആണ് പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

 • മലയാളരാജ്യം
 • കേരള പഴമ
 • കേരളോല്പത്തി
 • ആയിരത്തിരുന്നൂറ് പഴഞ്ചൊൽ
 • പാഠമാല (ഗദ്യപാഠങ്ങൾ)
 • പാഠാരംഭം
 • നസ്രാണികളുടെ പഴമ
 • ലൊകചരിത്രശാസ്ത്രം

ഇതിൽ പാഠാരംഭം പോലുള്ളവ റീ ടൈപ്പ് ചെയ്യാതെ സ്കാൻ തന്നെ ആണ് പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പാഠാരംഭത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ നമുക്ക് ഒരാഴ്ച മുൻപ് ട്യൂബിങ്ങനിൽ നിന്നു കിട്ടിയതാണ്.

ഈ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരണത്തെ ഈടുറ്റത് ആക്കുന്നത് ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഡോ: സ്കറിയ സക്കറിയ എഴുതിയ വിശദമായ പഠനമാണ്.  ഏതാണ്ട് 55 പേജുകളിലായി പരന്നു കിടക്കുന്ന വിശദ ലേഖനം ആണ്  ഈ പുസ്തകത്തിനായി ഡോ: സ്കറിയ സക്കറിയ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അത് ഗവെഷകർക്ക് വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാണ്.

ഈ പുസ്തകത്തെ വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള ഗ്രേ സ്കെയിൽ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്.  അതിനാൽ അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള കളർ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ സ്കാനുകളുടെ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്. അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്.

ട്യൂബിങ്ങൻ ലൈബ്രറി സൈറ്റിൽ നിന്നും ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ നിന്നും വിക്കിമീഡിയ കോമൺസിൽ നിന്നും ഈ രേഖ പരിശോധിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടൂണ്ട്. രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ archive.orgൽ സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താളിന്റെ കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONS എന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. PDF എന്ന ലിങ്കിലൂടെ കർസർ ഓടിച്ചാൽ ആ ഫയലിന്റെ സൈസ് എത്രയെന്ന് അവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും കാണാവുന്നതാണ്.

(മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഫയൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആയതിനാൽ മൊബൈലിലെ ഡൗ‌ൺലോഡിങിനു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്)

Comments

comments