1905 – കൃഷ്ണൻ ക്രിസ്തു എന്നവരുടെ താരതമ്യം

ആമുഖം

1905ൽ ബാസൽ മിഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു മതതാരതമ്യ/മതപ്രചരണ പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.  ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിലുള്ള ഒരു അച്ചടി പുസ്തകമാണ്.

ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാല ലൈബ്രറിയിലെ ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട് ഗ്രന്ഥശേഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 108-മത്തെ സ്കാനാണ് ഈ പുസ്തകം.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: കൃഷ്ണൻ ക്രിസ്തു എന്നവരുടെ താരതമ്യം
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 78
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1905
  • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, മംഗലാപുരം
1905 - കൃഷ്ണൻ ക്രിസ്തു എന്നവരുടെ താരതമ്യം
1905 – കൃഷ്ണൻ ക്രിസ്തു എന്നവരുടെ താരതമ്യം

പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഇത് ഒരു മതദർശന താരത്യമ്യ പുസ്തകമാണ്. ഹൈന്ദവമതത്തിലെയും ക്രൈസ്തവ മതത്തിലെയും കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളുടെ വിവിധ ഗുണങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തം. വളരെ സമാനമായ ഇതിവൃത്തം ഉള്ള  ഹിന്തുമതത്തിലേയും ക്രിസ്തുമാർഗ്ഗത്തിലേയും ശ്രേഷ്ഠപുരുഷാർത്ഥം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാൻ നമുക്ക് ഇതിനകം കിട്ടിയതാണ്.

ഇതിന്റെ രചയിതാവ്  ആരെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ബാസൽ മിഷൻ മിഷനറിമാരോ ഹിന്തുമതത്തിലേയും ക്രിസ്തുമാർഗ്ഗത്തിലേയും ശ്രേഷ്ഠപുരുഷാർത്ഥം എന്ന പുസ്തകം രചിച്ച ലോറൻസ് പുറത്തൂരോ ആയിരിക്കാം.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ പുസ്തകത്തെ ക്രിട്ടിക്കലായി വിലയിരുത്താൻ അറിയുന്നവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

കൂടുതൽ വിശകലനത്തിന്നും പഠനത്തിനുമായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള കളർ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ സ്കാനുകളുടെ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്. അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക. (മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഫയൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആയതിനാൽ മൊബൈലിലെ ഡൗ‌ൺലോഡിങിനു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്)

 

Comments

comments

Google+ Comments

Leave a Reply