1945 – ഇരവിക്കുട്ടിപ്പിള്ളപ്പോരു് (വില്ലടിപ്പാട്ടു്)

കാഞ്ഞിരംകുളം കെ.കൊച്ചുകൃഷ്ണൻ നാടാർ സാമാഹരിച്ചു പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഇരവിക്കുട്ടിപ്പിള്ളപ്പോരു് എന്ന വില്ലടിപ്പാട്ടു പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. കാഞ്ഞിരംകുളം കെ.കൊച്ചുകൃഷ്ണൻ നാടാർ ഇതിനു പുറമേ വേറെയും പ്രാചീന സാഹിത്യങ്ങൾ കണ്ടെടുത്ത് തെക്കൻ പാട്ടുകൾ എന്ന സീരീസിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടൂണ്ട് എന്ന് തുടക്കത്തിലെ പ്രസ്താവകളിൽ നിന്നു മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. ഇരവിക്കുട്ടിപ്പിള്ളപ്പോരു് എന്ന ഈ പുസ്തകത്തിന് ശൂരനാട് കുഞ്ഞൻ പിള്ള ആണ് അവതാരിക എഴുതിയിരിക്കുന്നത്.

1945 - ഇരവിക്കുട്ടിപ്പിള്ളപ്പോരു് (വില്ലടിപ്പാട്ടു്)
1945 – ഇരവിക്കുട്ടിപ്പിള്ളപ്പോരു് (വില്ലടിപ്പാട്ടു്)

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

  • പേര്: ഇരവിക്കുട്ടിപ്പിള്ളപ്പോരു് (വില്ലടിപ്പാട്ടു്)
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1945
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 140
  • പ്രസാധനം: കാഞ്ഞിരംകുളം കെ.കൊച്ചുകൃഷ്ണൻ നാടാർ
  • അച്ചടി: S.R. Press, തിരുവനന്തപുരം
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനക്കണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments