1926 – മാനുഷഹൃദയദർപ്പണം

ആമുഖം

തമ്പിയുടെ ഹൃദയം എന്ന പേരിൽ ആധുനിക കാലത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ക്രൈസ്തവമതപ്രചരണ പുസ്തകത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് 90 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇറങ്ങിയ ഒരു പതിപ്പിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. അക്കാലത്ത് ഇതിനു ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പേര് മാനുഷഹൃദയദർപ്പണം എന്നാണ്.  ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിലുള്ള ഒരു അച്ചടി പുസ്തകമാണ്. ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന നാല്പത്തി ഒന്നാമത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: മാനുഷഹൃദയദർപ്പണം
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 69
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1926
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:എട്ട്
  • പ്രസ്സ്: കനാറീസ് മിഷൻ പ്രസ്സ്, മംഗലാപുരം
1926 - മാനുഷഹൃദയദർപ്പണം

1926 – മാനുഷഹൃദയദർപ്പണം

പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഉള്ളടക്കം

മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ക്രൈസ്തവമതപ്രചരണത്തിന്നു ലോകവ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇത്. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇത് The Heart Book എന്നു അറിയപ്പെടുന്നു. അതിന്റെ മലയാളപരിഭാഷ ആണിത്. 1850കളിൽ ബാസൽ മിഷൻ ആണ് ഇത് മലയാളത്തിൽ ആക്കുന്നത്. ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ കല്ലച്ചിലാണ് ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ പതിപ്പ് ഇറങ്ങിയത്. അതിന്റെ 1926ൽ ഇറങ്ങിയ എട്ടാമത്തെ പതിപ്പ് ആണിത്. പിൽക്കാലത്ത് കൂടുതൽ മലയാളീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇതിന്റെ പേര് തമ്പിയുടെ ഹൃദയം എന്ന് ആക്കി. ഇപ്പോൾ അതാണ് പ്രചരണത്തിലുള്ളത്.

പ്രസ്സിന്റെ പേര് ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ് എന്നത് മാറി, കനാറീസ് മിഷൻ പ്രസ്സ് എന്ന് ആയിട്ടൂണ്ട്. അതിന്റെ കാരണം അറിയില്ല.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ പുസ്തകത്തിലെ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

കൂടുതൽ വിശകലനത്തിന്നും പഠനത്തിനുമായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

 

Comments

comments

Google+ Comments

This entry was posted in Gundert Legacy Project. Bookmark the permalink.

Leave a Reply