ഗ്രാമശാസ്ത്രജാഥാ ലഘുലേഖകൾ – കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ ഗ്രാമശാസ്ത്രജാഥയുടെ ഭാഗമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വിവിധ ലഘുലേഖകളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകൾ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഈ ലഘുലേഖകളിൽ പല വിഷയങ്ങളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡോക്കുമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ഈ ലഘുലേഖകൾ മിക്കതിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വർഷം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ലഘുലേഖയിലെ സൂചനകളിൽ നിന്ന് അത് പരിഷത്ത് പ്രവർത്തകർക്ക് കണ്ടെടുത്ത് ഈ ലഘുലേഖകളുടെ മെറ്റാഡാറ്റ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

പഴക്കം മൂലം ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, ബൈൻഡ് ചെയ്തവർ അരികു മുറിച്ചതു മൂലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, ഒന്നുരണ്ടെണ്ണം ഭാഗികമായി ദ്രവിച്ചു പോയത് മൂലമുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കുറവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഉള്ളടക്കം ഏകദേശം മൊത്തമായി തന്നെ നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടൂണ്ട്.

താഴെ പറയുന്ന 10 ലഘുലേഖകൾ ആണ് ഈ പൊസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

 1. ഒരു മരം പറഞ്ഞ കഥ
 2. ശാസ്ത്രഗീത
 3. ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നു
 4. കലർപ്പുവസ്തുക്കളും കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളും
 5. കുഷ്ഠരോഗത്തെ മനസ്സിലാക്കുക
 6. ആസ്‌ത്‌മ
 7. വയറുകടിയും വയറിളക്കവും
 8. പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പുകൾ
 9. ഗ്രാമ ശാസ്ത്രജാഥ – ശാസ്ത്രം ഗ്രാമങ്ങൾക്ക്
 10. ഗ്രാമ ശാസ്ത്രജാഥ – ശാസ്ത്രം ഗ്രാമീണർക്ക്

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയകാല മാസികകളും, പുസ്തകങ്ങളും, ലഘുലേഖകളും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമിക വിവരത്തിനു ഈ പോസ്റ്റ്കാണുക.

ഗ്രാമശാസ്ത്രജാഥ - കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
ഗ്രാമശാസ്ത്രജാഥ – കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്

കടപ്പാട്

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയ കാല രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയ പരിഷത്തിന്റെ കേന്ദ്രനിര്‍വാഹക സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും, പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും നന്ദി.

ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

താഴെ ലഘുലേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് archive.orgലേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തതിന്റെ കണ്ണികൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.ലഘുലേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ archive.orgൽ സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താളിന്റെ കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 1. ഒരു മരം പറഞ്ഞ കഥ – കണ്ണി
 2. ശാസ്ത്രഗീത – കണ്ണി
 3. ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നു – കണ്ണി
 4. കലർപ്പുവസ്തുക്കളും കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളും – കണ്ണി
 5. കുഷ്ഠരോഗത്തെ മനസ്സിലാക്കുക – കണ്ണി
 6. ആസ്‌ത്‌മ – കണ്ണി
 7. വയറുകടിയും വയറിളക്കവും – കണ്ണി
 8. പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പുകൾ – കണ്ണി
 9. 1982 – ഗ്രാമ ശാസ്ത്രജാഥ – ശാസ്ത്രം ഗ്രാമങ്ങൾക്ക് – കണ്ണി
 10. 1983 – ഗ്രാമ ശാസ്ത്രജാഥ –  ശാസ്ത്രം ഗ്രാമീണർക്ക് – കണ്ണി

Comments

comments