ശ്രീ സുഭാഷിതരത്നാകരം – രണ്ടാം പതിപ്പ്- കേ സി കേശവപിള്ള -1908

ആമുഖം

ഡിസിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി വളരെ അവിചാരിതമായി വന്നു ചേർന്ന ഒരു കൃതിയാണ് ശ്രീ സുഭാഷിതരത്നാകരം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി കൈയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോഴോ, താളുകളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോഴോ, ഫോട്ടോ എടുത്ത താളുകൾ സ്കാൻ ടെയിലർ ഉപയോഗിച്ച് പ്രോസസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഒന്നും ഈ കൃതിയുടെ പ്രാധാന്യം അറിയുമായിരുന്നില്ല. പൊതുസഞ്ചയത്തിലുള്ള ഒരു മലയാളപദ്യകൃതി  ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് അപ്പുറം കൃതിയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലായതും ഇല്ല. ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത കൊപ്പി പങ്കു വെക്കാനായി പോസ്റ്റ് എഴുതാൻ വേണ്ടി രചയിതാവായ കേ സി കേശവപിള്ളയെപറ്റി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ തപ്പി പോയപ്പോഴാണ് ശ്രീ സുഭാഷിതരത്നാകരം എന്ന കൃതിയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലായത്. എന്തായാലും ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതിയുടെ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് എല്ലാവരുമായും പങ്കു വെക്കുന്നു.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

  • പേര്: ശ്രീ സുഭാഷിതരത്നാകരം
  • പതിപ്പ്: രണ്ടാം പതിപ്പ്
  • താളുകൾ: 180
  • രചയിതാവ്: കേ സി കേശവപിള്ള
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1908 (കൊല്ലവർഷം 1083)
  • പ്രസ്സ്: അക്ഷരാലങ്കാരം അച്ചുകൂടം, തിരുവനന്തപുരം
ശ്രീ സുഭാഷിതരത്നാകരം - 1908
ശ്രീ സുഭാഷിതരത്നാകരം – 1908

പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത

മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ ശ്രീ സുഭാഷിതരത്നാകരം എന്ന ലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു

മഹാകവി കെ.സി. കേശവപിള്ള രചിച്ച് കൊല്ലവർഷം 1075 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വിശിഷ്ട ഗ്രന്ഥമാണ് സുഭാഷിത രത്നാകരം. സംസ്കൃതം, ഇംഗ്ളീഷ് മുതലായ ഭാഷകളിൽ നിന്ന് തർജമ ചെയ്തതും കവി സ്വന്തമായി നിർമ്മിച്ചതുമായ പദ്യങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഉള്ളടക്കം. ഇതിൽ നിന്ന് നൂറു പദ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകമെടുത്ത് “നീതിവാക്യങ്ങൾ ” എന്ന പേരിൽ തിരുവിതാംകൂറിലെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പാഠപുസ്തകമാക്കിയിരുന്നു. അക്കാലത്തു തന്നെ രണ്ടു പതിപ്പുകൾ പുറത്തിറക്കി. പദ്യങ്ങളിലധികവും നീതിവാക്യങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ ഭാഷാപോഷിണി മാസികയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ മഹാരാജാവിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് കവിക്ക് ഈ കൃതിയുടെ പേരിൽ വീരശൃംഖല ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി കിട്ടിയ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത

ഈ കൃതിയുടെ 1908ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ രണ്ടാം പതിപ്പാണ് നമുക്ക് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി കിട്ടിയത്. ഈ പുസ്തകത്തിന് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രധാന പ്രശ്നം പല താളുകളിലും അക്ഷരങ്ങൾ മാഞ്ഞുതുടങ്ങി എന്നതാണ്.  പുസ്തകം അച്ചടിക്കാനായി ഉപയോഗിച്ച കടലാസ്, അച്ച്, മഷി തുടങ്ങിയവയുടെ പ്രശ്നം മൂലം  ആവണം വിവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുത്തത്.  മാത്രമല്ല  പുസ്തകം ടൈപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തതിലെ പ്രശ്നം, പ്രൂഫ് റീഡിങ്ങിലെ അപാകത തുടങ്ങി മറ്റു പല പ്രശ്നങ്ങളും ഈ പുസ്തകത്തിനുണ്ട്. പല താളുകളിലും പേജ് നമ്പറുകൾ പോലും തെറ്റായാണ് ടൈപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണുന്നു.

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവരം

പതിവുപോലെ ബൈജു രാമകൃഷ്ണണനും ബെഞ്ചമിൻ വർഗ്ഗീസും ഫൊട്ടോ എടുക്കാനും മറ്റും സഹായിച്ചു. അക്ഷരങ്ങൾ മാഞ്ഞു തുടങ്ങിയതിന്റേയും ടൈപ്പ് സെറ്റിങിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലവും പോസ്റ്റ് പ്രോസസിങ് അല്പം കൂടുതൽ സമയമെടുക്കേണ്ടി വന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരം

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പല തരത്തിലുള്ള ഔട്ട് പുട്ട് ലഭ്യമാണ്.

 

 

 

Comments

comments