ദ്രാവിഡ ഭാഷകളെ റോമനൈസ് ചെയ്യാൻ നടത്തിയ ഒരു ശ്രമം

ദ്രാവിഡ ഭാഷകളെ റോമനൈസ് ചെയ്ത് പ്രിന്റിങ്ങും മറ്റും എളുപ്പത്തിൽ ആക്കാൻ ഒരു ശ്രമം ബാസൽ മിഷൻകാർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണുന്നു. അത് സംബന്ധിച്ച ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. 1859ൽ ആണ് ഈ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്കാൻ ചെയ്ത പിഡിഎഫിനു മൊത്തം 62 താളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ആദ്യത്തെ 10ഓളം താളുകളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളടക്കം ഉള്ളൂ.

That the suppression of the many complicated alphabets of India by a single alphabet based upon the Roman, would be great advantage to the country, few men will now deny.

എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു ദീർഘമായ പ്രസ്ഥാവന 12ആം താളിൽ ഉണ്ട്. മലയാളം, കനാറീസ് (ഇന്നത്തെ കന്നഡ), തമിഴ്, തെലുങ്ക്, ഹിന്ദുസ്ഥാനി (ഇന്നത്തെ ഹിന്ദി, ഉർദ്ദു) എന്നീ ഭാഷകളെ ഇത്തരത്തിൽ റോമനൈസ് ചെയ്യാനുള്ള നിർദ്ദേമാണ് ഇതിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഈ ശ്രമത്തിൽ നിന്ന് ബാസൽ മിഷൻ പിന്നീട് എന്ത് കൊണ്ട് പിറകോട്ട് പോയി എന്നത് സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ഒന്നും തപ്പിയിട്ട് കിട്ടിയില്ല.  ഇതിനു മുമ്പും ശേഷവും ഈ ഭാഷകളിൽ ഉള്ള നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ ബാസൽ മിഷൻകാർ  പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഈ ഭാഷകളിൽ ഉള്ള പ്രിന്റിങ്ങിനും ലിപി മാനകീകരണത്തിനും മറ്റും ബാസൽ മിഷൻകാർ നിരവധി  സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടും ഉണ്ട് താനും. അപ്പോൾ ഇടക്കാലത്ത് ഈ വിധത്തിൽ ഒരു ശ്രമം എന്തിനു നടത്തി എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

സ്കാൻ പിഡിഎഫ് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും: 1859 Pointed And Unpointed Romanic Alphabets J G Thompson (2.5 MB)

Comments

comments

Comments are closed.