1890-ഇന്ദുമതീസ്വയംവരം

ആമുഖം

മലയാളത്തിലെ ആദ്യകാല നോവലുകളിൽ ഒന്നായ ഇന്ദുമതീസ്വയംവരം എന്ന നോവലിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.കോഴിക്കോട്ട് പടിഞ്ഞാറെ കോവിലകത്തെ അമ്മാമൻ തമ്പുരാൻ ആണ് ഇതിന്റെ രചയിതാവ്.  ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിലുള്ള ഒരു അച്ചടി പുസ്തകമാണ്. ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന നാല്പതാമത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: ഇന്ദുമതീസ്വയംവരം എന്ന ഒരു നവീന കഥ
  • രചയിതാവ്: കോഴിക്കോട്ട് പടിഞ്ഞാറെ കോവിലകത്തെ അമ്മാമൻ തമ്പുരാൻ
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 149
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1890
  • പ്രസ്സ്: ഭാരതീ പ്രസ്സ്, കോഴിക്കോട്
1890-ഇന്ദുമതീസ്വയംവരം
1890-ഇന്ദുമതീസ്വയംവരം

പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഉള്ളടക്കം

മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ആദ്യകാല നോവലുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇത്. ആമുഖത്തിൽ കേരളവർമ്മ വലിയ കോയിത്തമ്പുരാനും മറ്റു ചിലരും എഴുതിയ അനുമോദനപത്രങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ പുസ്തകത്തിലെ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

കൂടുതൽ വിശകലനത്തിന്നും പഠനത്തിനുമായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള കളർ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ സ്കാനുകളുടെ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്. അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക. (മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഫയൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആയതിനാൽ മൊബൈലിലെ ഡൗ‌ൺലോഡിങിനു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്)

 

Comments

comments

Google+ Comments

Leave a Reply