1890-ഇന്ദുമതീസ്വയംവരം

ആമുഖം

മലയാളത്തിലെ ആദ്യകാല നോവലുകളിൽ ഒന്നായ ഇന്ദുമതീസ്വയംവരം എന്ന നോവലിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.കോഴിക്കോട്ട് പടിഞ്ഞാറെ കോവിലകത്തെ അമ്മാമൻ തമ്പുരാൻ ആണ് ഇതിന്റെ രചയിതാവ്.  ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിലുള്ള ഒരു അച്ചടി പുസ്തകമാണ്. ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന നാല്പതാമത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: ഇന്ദുമതീസ്വയംവരം എന്ന ഒരു നവീന കഥ
  • രചയിതാവ്: കോഴിക്കോട്ട് പടിഞ്ഞാറെ കോവിലകത്തെ അമ്മാമൻ തമ്പുരാൻ
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 149
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1890
  • പ്രസ്സ്: ഭാരതീ പ്രസ്സ്, കോഴിക്കോട്
1890-ഇന്ദുമതീസ്വയംവരം

1890-ഇന്ദുമതീസ്വയംവരം

പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഉള്ളടക്കം

മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ആദ്യകാല നോവലുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇത്. ആമുഖത്തിൽ കേരളവർമ്മ വലിയ കോയിത്തമ്പുരാനും മറ്റു ചിലരും എഴുതിയ അനുമോദനപത്രങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ പുസ്തകത്തിലെ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

കൂടുതൽ വിശകലനത്തിന്നും പഠനത്തിനുമായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

Comments

comments

Google+ Comments

This entry was posted in Gundert Legacy Project. Bookmark the permalink.

Leave a Reply