മഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്ട് – കൈയെഴുത്ത് പ്രതി

ആമുഖം

തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛൻ കിളിപ്പാട്ട്  ശൈലിയിൽ എഴുതിയ മഹാഭാരതത്തിന്റെ ഒരു കൈയെഴുത്ത് പ്രതിയാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.  ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കൈയെഴുത്ത് പ്രതിയാണ്. ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 63മത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖയും 24മത്തെ കൈയെഴുത്ത് പ്രതിയുമാണ് ഇത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

വാല്യം ഒന്ന്

  • പേര്: മഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്ട് (പൌലൊമ പർവ്വം തൊട്ട് വിരാട പർവ്വം വരെ)
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 569
  • എഴുതപ്പെട്ട കാലഘട്ടം: (അറിയില്ല, കൈയെഴുത്ത് ശൈലി കണ്ടിട്ട് ഏതാണ്ട് 1880കൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു) 

വാല്യം രണ്ട്

  • പേര്: മഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്ട് (ഉദ്യൊഗ പർവ്വം തൊട്ട് സ്വർഗ്ഗാരൊഹണ പർവ്വം വരെ)
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 455
  • എഴുതപ്പെട്ട കാലഘട്ടം: (അറിയില്ല, കൈയെഴുത്ത് ശൈലി കണ്ടിട്ട് ഏതാണ്ട് 1880കൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു) 
മഹാഭാരതം കൈയെഴുത്തു പ്രതി
മഹാഭാരതം കൈയെഴുത്തു പ്രതി

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

ഈ കൈയെഴുത്ത് രേഖയെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഡോ: സ്കറിയ സക്കറിയയുടെയും ശിഷ്യന്മാരുടേയും വിവിധ കൃതികൾ കാണുക.

ഈ കൈയെഴുത്ത് പ്രതി ഒന്നിലേറെ ആളുകളൂടെ സൃഷ്ടീ ആനെന്ന് കൈയക്ഷരത്തിന്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ നിന്നു മനസ്സിലാക്കാം.

ഈ കൈയെഴുത്ത് രേഖയെ  വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഈ കൈയെഴുത്ത് രേഖയുടെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത കൈയെഴുത്ത് പ്രതിയുടെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

വാല്യം ഒന്ന്:

വാല്യം രണ്ട്:

Comments

comments