1846_1854 – മതവിചാരണ

ആമുഖം

മതവിചാരണ എന്ന പൊതുസഞ്ചയ രേഖയുടെ രണ്ട് ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകളാണ് ഈ പൊസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.  ഇതിൽ ഒരു കല്ലച്ചടി പുസ്തകവും ഒരു ലെറ്റർ പ്രസ്സ് അച്ചടി പുസ്തകവും അടങ്ങുന്നു. ഈ രേഖയുടെ പ്രധാന പ്രത്യേകത ഇത് ആദ്യം ലെറ്റർ പ്രസ്സിലും പിന്നീട് കല്ലച്ചിലും അച്ചടിച്ചു എന്നതാണ്. ലെറ്റർ പ്രസ്സ് അച്ചടി കോട്ടയം സി.എം.എസ്. പ്രസ്സിലും കല്ലച്ചടി തലശ്ശേരിയിലെ കല്ലച്ചിലും ആണ് നടന്നത്.  ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 71മത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

ഒന്നാം പതിപ്പ്

  • പേര്: മതവിചാരണ
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 35
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1846 
  • പ്രസ്സ്: സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ്, കോട്ടയം
1846_മതവിചാരണ

1846_മതവിചാരണ

രണ്ടാം പതിപ്പ്

  • പേര്: മതവിചാരണ
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 37
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1854 
  • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, തലശ്ശേരി
1854 – മതവിചാരണ

1854 – മതവിചാരണ

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഉള്ളടക്കം, പ്രത്യേകതകൾ

ഇതൊരു ക്രൈസ്തവ മതപ്രചരണ രെഖ ആണ്. കാര്യസ്ഥനായ നരസിംഹപട്ടരും മകനായ രാമപട്ടരും അയൽവക്കത്തെ പീടികക്കാരനായ അബ്ദുള്ളയും തമ്മിൽ നടന്ന സംഭാഷണമാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തം. ഇതിൽ രാമപട്ടർ കൃസ്തുമാർഗ്ഗം സ്വീകരിച്ചു എന്നും അതു സംബന്ധിച്ചു മുന്നു പേരും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷമാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം എന്ന് പുസ്തകം ഒന്ന്  ഓടിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ തോന്നു.

ഇത് സി.എം.എസ്. മിഷനറി ആയിരുന്ന റവ:ജോസഫ് പീറ്റ് രചിച്ച കൃതിയാണെന്ന് കരുതുന്നു.

ഇതിന്റെ തുടക്ക പേജിൽ കാണുന്ന NTMRTS എന്ന ചുരുക്കെഴുത്തിന്റെ വിപുലീകരണം  North Travancore and Cochin Malayalam Religious Tract Society എന്നാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഈ വിധത്തിലോ മറ്റോ പെരുള്ള ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് ആയിരുന്നു മദ്ധ്യതിരുവിതാംകൂറിലെ ക്രൈസ്തവ ട്രാക്ടുകളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണ ചുമതല എന്നു ചിലയിടത്ത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഈ പുസ്കത്തിന്റെ രണ്ട് പതിപ്പുകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടൂണ്ട്. 1846ലെ അദ്യ പതിപ്പ് കോട്ടയം സി.എം.എസ് പ്രസ്സിൽ അച്ചടിച്ചു. രണ്ടാം പതിപ്പ് 1854ൽ തലശ്ശേരിയിലെ കല്ലച്ചിൽ അച്ചടിച്ചു.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ പുസ്തകത്തിലെ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

കൂടുതൽ വിശകലനത്തിന്നും പഠനത്തിനുമായി സ്കാനുകൾ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

ഒന്നാം പതിപ്പ് (1846)

രണ്ടാം പതിപ്പ് (1854)

Comments

comments

Google+ Comments

This entry was posted in Gundert Legacy Project. Bookmark the permalink.

Leave a Reply