വ്യവഹാരമാല വ്യാഖ്യാനം – മഴമംഗലം നാരായണൻ നമ്പൂതിരി – താളിയോല പതിപ്പ്

ആമുഖം

മഴമംഗലം നാരായണൻ നമ്പൂതിരി രചിച്ച വ്യവഹാരമാല എന്ന സംസ്കൃത കൃതിയുടെ മലയാളവ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ താളിയോല പതിപ്പിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു താളിയോല രേഖയാണ്. ഇത് ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 140-ാമത്തെ  പൊതുസഞ്ചയ രേഖയും 19മത്തെ താളിയോല രേഖയും ആണ്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: വ്യവഹാരമാല വ്യാഖ്യാനം
  • രചയിതാവ്: മൂലകൃതിയുടെ രചയിതാവ് മഴമംഗലം നാരായണൻ നമ്പൂതിരി. പരിഭാഷകൻ ആരെന്ന് ട്യൂബിങ്ങനിലെ മെറ്റാ ഡാറ്റയിൽ കാണുന്നില്ല.
  • താളിയോല ഇതളുകളുടെ എണ്ണം: 381
  • കാലഘട്ടം:  1600നും 1859നും ഇടയ്ക്കെന്ന് ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഈ താളിയോലയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയിൽ കാണുന്നു.
വ്യവഹാരമാല വ്യാഖ്യാനം – മഴമംഗലം നാരായണൻ നമ്പൂതിരി – താളിയോല പതിപ്പ്
വ്യവഹാരമാല വ്യാഖ്യാനം – മഴമംഗലം നാരായണൻ നമ്പൂതിരി – താളിയോല പതിപ്പ്

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

ഇത് മലയാളകൃതിയാണെങ്കിലും മൂലം സംസ്കൃതം ആയിരിക്കാനാണ് സാദ്ധ്യത. ആർ മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി എന്നറിയില്ല. കൃതിക്ക് വളരെ പഴക്കം ഉണ്ടായിരിക്കാം എങ്കിലും ഈ താളിയോല പതിപ്പിന് അത്ര പഴക്കമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല.

ബ്രിട്ടീഷുകാർ കേരളത്തിൽ ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കുന്നതിനു മുൻപ്  തിരുവതാംകൂർ കൊച്ചി രാജ്യങ്ങളിലെ നിയമ പുസ്തകമായിരുന്നു വ്യവഹാരമാല ഉള്ളൂരിന്റെ കേരളസാഹിത്യചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നു.  കാണുന്നു. ഒന്നു രണ്ട് രെഫറൻസിൽ വ്യവഹാരമാലയെ മോഹനിയാട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കാണുന്നു. (ഉദാഹരണം) എന്താണ് അത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്കു മനസ്സിലായില്ല. പൊതുവായി ഈ കൃതിയെ ആധുനികനിയമ സംഹിതകൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനു മുൻപ് തിരു-കൊച്ചി പ്രദേശത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നിയമസംഹിതയായി കരുതാം. ഏകദേശം പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഇതിന്റെ നിർമ്മിതി എന്നതിനാൽ ഏതാണ്ട് 250 വർഷത്തിൽ പരം ഇത്  ഉപയോഗത്തിലിരുന്നു എന്നു കരുതാം.

ഈ വ്യാഖ്യാനം രചിച്ചത് ആരെന്ന് കരുതുന്നില്ല. ഉള്ളൂരിന്റെ കേരളസാഹിത്യചരിത്രത്തിൽ കൊല്ലവർഷം 984ൽ (1809) ഒരു ദ്രാവിഡ ബ്രാഹ്മണൻ (അതെന്ത് ബ്രാഹ്മണൻ ആണാവോ) ഒരു ഗദ്യപരിഭാഷ ഉണ്ടാക്കിയതായി പറയുന്നു. ഒരു പക്ഷെ അതായിരിക്കാം ഈ താളിയോല കൃതി.

ഈ താളിയോലയിലെ എഴുത്ത് വളരെ മനോഹരമയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഞാൻ തന്നെ അതിന്റെ ആദ്യ ഓലയിലെ രണ്ട് വാചകങ്ങൾ വായിച്ചെടുത്തു. വായിച്ചെടുത്തത് താഴെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു.

ഹരിഃശ്രീ ഗണപതയെ നമഃ അവിഘ്നമസ്തു നമസ്തെ നരസിംഹായ ഭക്താനുഗ്രഹ കാരീണൊ അജായ ബഹുരൂപായ സൎഗ്ഗ സ്ഥിതാങ്ക കാരീണൊ എന്നത വ്യവഹാര മാല എന്ന ഗ്രന്ഥത്തെ ഉണ്ടാക്കെണമെന്ന മനസ്സിൽ സം‌കല്പിച്ച ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്നു വിഘ്നം വരാതെ ഗ്രന്ഥസമാപ്തി വരെണ്ടുന്നതിന തനിക്ക അഭീഷ്ട ദെവതയായിട്ടുള്ള നരസിംഹസ്വാമിയെ വന്ദിക്കുന്നൂ ഭക്തന്മാൎക്ക അനുഗ്രഹം ചെയ്യുന്നവനായും ജനനമില്ലാത്തവനായും ലൊകാനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട അനെക അവതാരങ്ങളൊടും കൂടിയവനായും ലൊകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയും രക്ഷയും സംഹാരത്തെയം ചെയ്യുന്നവനായും നരസിംഹ സ്വരൂപനായിരിക്കുന്ന അങ്ങെക്കായിക്കൊണ്ട നമസ്കാരം

മൊത്തം 380ത്തോളം ഇതളുകൾ ഉള്ള വലിയ ഒരു താളിയോലക്കെട്ടാണിത്. ഓല ആർ എഴുതി എന്നതിന്റെ വിവരം ഇതിൽ കാണുന്നില്ല.

ഈ താളിയോല രേഖയെ വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള ഗ്രേ സ്കെയിൽ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി  ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്. അതിനാൽ അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക.

Comments

comments