ജനോവ പർവ്വം – അർണ്ണോസ് പാതിരി – താളിയോല പതിപ്പ്

ആമുഖം

അർണ്ണോസ് പാതിരിയുടെ രചന എന്നു കരുതപ്പെടുന്ന ജനോവ പർവ്വം എന്ന കൃതിയുടെ  താളിയോല പതിപ്പിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇത് താളിയോലയിലുള്ള മലയാള കാവ്യമാണ്.

ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു താളിയോല രേഖയാണ്. ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 115മത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖയും  അഞ്ചാമത്തെ താളിയോല രേഖയും ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: ജനോവ പർവ്വം
  • താളിയോല ഇതളുകളുടെ എണ്ണം: 35
  • എഴുതപ്പെട്ട കാലഘട്ടം: 1704നും 1859നും ഇടയ്ക്കെന്ന് ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയിൽ കാണുന്നു.
  • രചയിതാവ്: അർണ്ണോസ് പാതിരി
ജനോവ പർവ്വം – അർണ്ണോസ് പാതിരി – താളിയോല പതിപ്പ്
ജനോവ പർവ്വം – അർണ്ണോസ് പാതിരി – താളിയോല പതിപ്പ്

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

ജനോവ പർവ്വം അർണ്ണോസ് പാതിരി രചിച്ച ഒരു മലയാളകാവ്യം ആണെന്ന് മിക്ക റെഫറസുകളിലും കാണുന്നു. പക്ഷെ ഈ കൃതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ റെഫറസുകൾ ഒന്നും ഇതുവരെ കണ്ടില്ല. ഈ പ്രത്യേക പേർ (ജനോവ പർവ്വം) ഈ കൃതിക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണവും അറിയില്ല.

ഈ താളിയോല രേഖയെ  വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

Comments

comments