1908 – യാകോബായ സുറിയാനി സത്യവിശ്വാസ സഭയിലെ മതോപദേശ സാരങ്ങൾ

ആമുഖം

യാകോബായ സുറിയാനി സത്യവിശ്വാസ സഭയിലെ മതോപദേശ സാരങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: യാകോബായ സുറിയാനി സത്യവിശ്വാസ സഭയിലെ മതോപദേശ സാരങ്ങൾ
  • രചയിതാവ്: മല്പാൻ വട്ടശ്ശേരിൽ ഗീവറുഗീസു കത്തനാർ
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 64
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1908
  • പതിപ്പ്: മൂന്നാം പതിപ്പ്
  • പ്രസ്സ്: മാർ തോമ്മസ് അച്ചുകൂട്ടം, കോട്ടയം
1908 - യാകോബായ സുറിയാനി സത്യവിശ്വാസ സഭയിലെ മതോപദേശ സാരങ്ങൾ
1908 – യാകോബായ സുറിയാനി സത്യവിശ്വാസ സഭയിലെ മതോപദേശ സാരങ്ങൾ

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

പേർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ യാകോബായ സുറിയാനി സത്യവിശ്വാസ സഭയിലെ ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരമാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. ഏതാണ്ട് 34 വിഷയങ്ങളിലുള്ള വിവിധ സംഗതികൾ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഇതിൽ കൂടുതൽ ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി എഴുതാൻ ജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഞാനതിനു മുതിരുന്നില്ല.

പുസ്തകത്തിൽ ഇത് മൂന്നാം പതിപ്പാണെന്ന് കാണുന്നു. ഇതിനു മുൻപുള്ള പതിപ്പുകൾ എന്ന് ഇറങ്ങി എന്നതിനെ പറ്റി എനിക്ക് ധാരണയില്ല.

പുസ്തകം സ്കാൻ ചെയ്യാനായി നേരിട്ടു എന്റെ കൈയ്യിൽ കിട്ടിയില്ല. മറ്റൊരാൾ എടുത്ത ഫോട്ടോ ആണ് കൈയ്യിൽ കിട്ടിയത്. അതിനാൽ ഗുണനിലവാരപ്രശ്നം ഉണ്ട്. എങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് 2 പേജുകൾ ഔട്ട് ഓഫ് ഫൊക്കസ് ആയി പൊയതും 2 പെജുകൾ പകുതിയായി മുറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതും ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കി എല്ലാ പേജുകളുടേയും ഉള്ളടക്കം പൂർണ്ണമായി വായിക്കാം. ഫോട്ടോ എടുത്ത് കിട്ടിയ പേജുകൾ പ്രോസസ് ചെയ്ത് ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പണി മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

 

 

Comments

comments

One comment on “1908 – യാകോബായ സുറിയാനി സത്യവിശ്വാസ സഭയിലെ മതോപദേശ സാരങ്ങൾ

Comments are closed.