ആദ്യക്രിസ്തുസഭയുടെ ജീവദശ – 1928 – Rev. Ch.Renz

ആമുഖം

ഇത് ബാസൽമിഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു ക്രൈസ്തവദൈവശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥമാണ്.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

പേര്: ആദ്യക്രിസ്തുസഭയുടെ ജീവദശ
പതിപ്പ്: ഒന്നാം പതിപ്പ്
താളുകൾ: 138
രചയിതാവ്: Rev. Ch.Renz
പ്രസാധകൻ: Basel Mission
പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1928
പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, മംഗലാപുരം

ആദ്യക്രിസ്തുസഭയുടെ ജീവദശ
ആദ്യക്രിസ്തുസഭയുടെ ജീവിതദശ

ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ആദ്യകാലത്തെ ക്രിസ്തുസഭയെ കുറിച്ചുള്ള ചെറിയ ലേഖനങ്ങൾ ആണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. മലയാളരാജ്യത്തിലെ ക്രിസ്തീയസഭകളെ ശുശ്രൂഷിപ്പാനും ആത്മീയജീവതത്തെ വർദ്ധിപ്പാനും വേണ്ടിയാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയതെന്ന് ഗ്രന്ഥകർത്താവ് മുഖവുരയിൽ പറയുന്നുണ്ട്.

ഗ്രന്ഥകർത്താവായ Rev. Renz മലബാർ പ്രദേശത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു ബാസൽ മിഷൻ മിഷനറി ആയിരുന്നെന്ന് വിവിധ ഓൺലൈൻ ലിങ്കുകളിലൂടെ പോയതിൽ നിന്ന് കാണുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഇവിടെ കാണാം.  ഗ്രന്ഥകർത്താവിനെ പറ്റി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ തപ്പിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.  കൂടുതൽ വിശകലനത്തിനും ഉപയോഗത്തിനുമായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവരം

ബൈജു രാമകൃഷ്ണണൻ ഫൊട്ടോ എടുക്കാനും മറ്റും സഹായിച്ചു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരം

https://archive.org/details/life-in-early-churches1928Rev-Renz

Comments

comments