ദേവിമാഹാത്മ്യം — താളിയോല പതിപ്പ്

ആമുഖം

ദേവിമാഹാത്മ്യംഎന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഒരു താളിയോല പതിപ്പിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു താളിയോല രേഖയാണ്. ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 128-ാമത്തെ  പൊതുസഞ്ചയ രേഖയും  ഒൻപതാമത്തെ താളിയോല രേഖയും ആണ്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: ദേവിമാഹാത്മ്യം
  • താളിയോല ഇതളുകളുടെ എണ്ണം: 101
  • എഴുതപ്പെട്ട കാലഘട്ടം: 1600നും 1859നും ഇടയ്ക്കെന്ന് ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഈ താളിയോലയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയിൽ കാണുന്നു.
ദേവിമാഹാത്മ്യം — താളിയോല പതിപ്പ്
ദേവിമാഹാത്മ്യം — താളിയോല പതിപ്പ്

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

ദേവിമാഹാത്മ്യം എന്ന പ്രാചീന കൃതിയെ പറ്റി മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ ഒരു ലേഖനം ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഖേദകരമാണ്.   അതു മൂലം അതിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറയാൻ ഞാൻ അശക്തനാണ്.

ഈ താളിയോല രേഖയെ  വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

 

Comments

comments