1951 – കേരളപാഠാവലി – നാലാം ഫാറത്തിലേക്ക്

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ. നാലാം ഫാറത്തിലെ ഉപയോഗത്തിനായി തിരുവിതാം‌കൂർ കൊച്ചി സർക്കാർ തയ്യാറാക്കിയ കേരളപാഠാവലി എന്ന പുസ്തകം.

ഈ രേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: കേരളപാഠാവലി – നാലാം ഫാറത്തിലേക്ക്
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1951
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 184
  • പ്രസാധകർ: തിരുവിതാം‌കൂർ കൊച്ചി സർക്കാർ
  • അച്ചടി: സർക്കാർ പ്രസ്സ്, തിരുവനന്തപുരം
1951 - കേരളപാഠാവലി - നാലാം ഫാറത്തിലേക്ക്
1951 – കേരളപാഠാവലി – നാലാം ഫാറത്തിലേക്ക്

കടപ്പാട്

കൊച്ചിക്കാരനായ ശ്രീ ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പലിന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ പുസ്തകം എന്റെ സുഹൃത്തായ ശ്രീ കണ്ണൻഷണ്മുഖം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിച്ചു തന്നു. അവർക്കു രണ്ടു പേർക്കും നന്ദി.

ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ.

  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി
  • ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി: കളർ സ്കാൻ (18 MB)

 

Comments

comments