ബാലമിത്രം – 1942 ജനുവരി ലക്കം

ആമുഖം

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബാലമിത്രം എന്ന ബാലകീയ മാസികയുടെ 1941 ഡിസംബർ ലക്കം പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നല്ലോ. ആ പൊസ്റ്റിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്ന പോലെ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി ഞങ്ങളുടെ കൈയ്യിൽ കിട്ടിയത് ഈ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ വിവിധ ലക്കങ്ങൾ കൂട്ടി ചേർത്ത് ബൈന്റ് ചെയ്ത ഒരു വലിയ പുസ്തകമാണ്. അതിലെ 2 ലക്കങ്ങൾ മാത്രമാണ് തൽക്കാലം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി ഫോട്ടോ എടുത്തത്. ആദ്യ ലക്കം മുൻപത്തെ പൊസ്റ്റിൽ പങ്കുവെച്ചിരുന്നല്ലോ. രണ്ടാമത്തെ ലക്കം 1942 ജനുവരി ലക്കത്തിന്റെ സ്കാൻ ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നു.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

പേര്: ബാലമിത്രം
പതിപ്പ്: 1942 ജനുവരി ലക്കം
താളുകൾ: 28
പ്രസ്സ്: സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ്, കോട്ടയം

ബാലമിത്രം-1942-ജനുവരി – കവർ പേജ്
ബാലമിത്രം-1942-ജനുവരി – കവർ പേജ്

ഉള്ളടക്കം

മുൻ ലക്കത്തിലെ പോലെ തന്നെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ഉള്ള ചെറു ലേഖനങ്ങൾ കാണുന്നു. ഈ ലക്കത്തിൽ പ്രത്യെകതയായി തോന്നിയത് ടി.കെ. ജോസഫ് നക്ഷത്ര ശാസ്ത്രത്തെ പറ്റിയുള്ള ലേഖനവും വൈക്കം എൻ.എസ്. പൈയുടെ ഹിന്ദി പാഠമാലയും ആണ്. കൂടുതൽ വിശകലനത്തിനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഈ കൃതി ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചത് പതിവുപോലെ ബൈജു രാമകൃഷ്ണൻ ആണ്.

ഡൗൺലോഡ്

ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി

 

 

Comments

comments