ശാസ്ത്രകേരളം – സയൻസു മാസിക – 1969 നവംബർ, ഡിസംബർ ലക്കങ്ങൾ

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ഹൈസ്കൂൾ, ഹയർസെക്കന്ററി തലങ്ങളിലുള്ള കുട്ടികളേയും പൊതു ജനങ്ങളേയും ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാസികയായ ശാസ്ത്രകേരളത്തിന്റെ 1969 നവംബർ, ഡിസംബർ ലക്കങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാnഉകൾ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഇതിനു മുൻപ് നമുക്ക് 1969 ജൂൺ, 1969 ആഗസ്റ്റ് ലക്കങ്ങൾ കിട്ടിയിരുന്നു.

ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പങ്കുവെക്കുന്ന 1969 നവംബർ, ഡിസംബർ ലക്കങ്ങൾ കാലപ്പഴക്കം മൂലം താളുകൾ മങ്ങി എന്ന ചെറു പ്രശ്നം ഒഴിച്ചാൽ പൊതുവെ നല്ല നിലയിൽ ഉള്ള പതിപ്പുകൾ ആണ്. ഇതിന്റെ ഉള്ളടക്ക വിശകലനത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. അത് താല്പര്യമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

ഇതു കൂടെ ചേർത്ത് 1969 വർഷത്തെ 4 ലക്കങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചു. എന്നാൽ 1969 ൽ തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 2, 3, 5 എന്നീ ലക്കങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭിച്ചില്ല. അത് കണ്ടെടുത്ത് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്.

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയകാല മാസികകളും, പുസ്തകങ്ങളും, ലഘുലേഖകളും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമിക വിവരത്തിനു ഈ പോസ്റ്റ്കാണുക.

ഈ രേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: ശാസ്ത്രകേരളം – സയൻസു മാസിക
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1969 നവംബർ (ലക്കം 6), 1969 ഡിസംബർ  (ലക്കം 7)
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 44 പേജുകൾ വീതം
 • പ്രസാധകർ: കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
 • അച്ചടി: പൂമ്പാറ്റ പ്രസ്സ്
1969 ഡിസംബർ
1969 ഡിസംബർ

കടപ്പാട്

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയ കാല രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയ പരിഷത്തിന്റെ കേന്ദ്രനിര്‍വാഹക സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും നന്ദി.

ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ.

1969 നവംബർ ലക്കം

 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി
 • ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി: കളർ സ്കാൻ (4 MB)

1969 ഡിസംബർ ലക്കം

 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി
 • ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി: കളർ സ്കാൻ (4 MB)

 

 

   • ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് രേഖകൾ: എണ്ണം – 14
   • ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത ശാസ്ത്രകേരളം മാസികകൾ: എണ്ണം – 4

Comments

comments