മൂകാം‌ബി മാഹാത്മ്യം — താളിയോല പതിപ്പ്

ആമുഖം

മൂകാം‌ബി മാഹാത്മ്യം എന്ന കൃതിയുടെ താളിയോല പതിപ്പിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു താളിയോല രേഖയാണ്. ഇത് ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 136-ാമത്തെ  പൊതുസഞ്ചയ രേഖയും 17മത്തെ താളിയോല രേഖയും ആണ്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: മൂകാം‌ബി മാഹാത്മ്യം
  • രചയിതാവ്: രചയിതാവിനെ പറ്റിയുള്ള വിവരം ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഈ താളിയോലയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയിൽ ലഭ്യമല്ല
  • താളിയോല ഇതളുകളുടെ എണ്ണം: 45
  • കാലഘട്ടം:  1000നും 1859നും ഇടയ്ക്കെന്ന് ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഈ താളിയോലയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയിൽ കാണുന്നു.
മൂകാം‌ബി മാഹാത്മ്യം — താളിയോല പതിപ്പ്
മൂകാം‌ബി മാഹാത്മ്യം — താളിയോല പതിപ്പ്

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

ഇത് മലയാളകൃതിയാണെങ്കിലും മൂലം സംസ്കൃതം ആയിരിക്കാനാണ് സാദ്ധ്യത. ആർ മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി എന്നറിയില്ല. കൃതിക്ക് വളരെ പഴക്കം ഉണ്ടായിരിക്കാം എങ്കിലും ഈ താളിയോല പതിപ്പിന് അത്ര പഴക്കമില്ല. പത്തൊമ്പറ്റാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഈ താളിയോല എഴുതപ്പെട്ടതെന്ന് ഇതിന്റെ എഴുത്ത് രീതിയിൽ നിന്ന് അനുമാനിച്ചെടുക്കാം.

൬ (6)-മത്തെ ഓല തൊട്ടാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത് എന്നതിനാൽ അതിനു മുൻപുള്ള 5 ഓലകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നു സ്പഷ്ടം. അതിനാൽ കൃതിയുടെ ആദ്യഭാഗം നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്.

ഈ താളിയോല രേഖയെ വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

Comments

comments