1880 – ശീലാവതി പാട്ട

ആമുഖം

ശീലാവതി പാട്ട (ശീലാവതി പാട്ട് എന്നു വായിക്കണം) എന്ന പൊതുസഞ്ചയ രേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പൊസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിലുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ്. ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന എട്ടാമത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖയാണ് ഇത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: ശീലാവതി പാട്ട
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 35
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം പുസ്തകത്തിനകത്ത് അച്ചടിച്ച് കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ പുസ്തകത്തിന്നു പുറത്ത് കൈകോണ്ട് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവെർസിറ്റി അധികൃതർ 1880 എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നു.
  • പ്രസ്സ്: എവിടെ അച്ചടിച്ചു എന്ന് പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നില്ല. ചന്ദ്രക്കലയുടെ ഉപയോഗം കാണാത്തതിനാലും, ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അച്ചിന്റെ പ്രത്യെകതകൾ മൂലവും ഇത് കോട്ടയം സി.എം.എസ്. പ്രസ്സിൽ അച്ചടിച്ചതാവാൻ സാദ്ധ്യതയൂണ്ട്. എന്നാൽ പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഒന്നും വ്യക്തമായി പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല.
ശീലാവതി പാട്ട

ശീലാവതി പാട്ട

ശീലാവതി പാട്ട എന്ന കൃതിയെപറ്റി

ഇത് ഒരു കാവ്യമാണ് എന്നതിനു അപ്പുറം ഒന്നും എനിക്ക് ഈ കൃതിയെ പറ്റി അറിയില്ല. ഗൂഗിൾ സേർച്ചിലും വിവരം ഒന്നും തന്നെ ലഭിച്ചില്ല.

പുസ്തകത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ PRINTED AS MANUSCREPT FOR SCHOLARS എന്നു കാണുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ പഠനാവശ്യത്തിനു ഇറക്കിയതാവും ഈ പുസ്തകം. ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും തന്നെ പുസ്തകത്തെ പറ്റി എനിക്കു അറിയില്ല.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ പുസ്തകത്തിലെ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

കൂടുതൽ വിശകലനത്തിന്നും പഠനത്തിനുമായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

Comments

comments

Google+ Comments

This entry was posted in Gundert Legacy Project. Bookmark the permalink.

Leave a Reply