യുറീക്ക – കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്രമാസിക – 1970 ജൂൺ – വാല്യം 1 ലക്കം 1

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ കുട്ടികൾക്കുള്ള ശാസ്ത്രമാസികയായ യുറീക്ക മാസികയുടെ ആദ്യ ലക്കത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. യുറീക്കയുടെ ആദ്യ ലക്കം പങ്കു വെക്കുന്നതിലൂടെ കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയകാല പുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതി ആരംഭിക്കുകയാണ്.

നിരവധി ശാസ്ത്ര ലേഖനങ്ങളും മറ്റും ആദ്യപതിപ്പിൽ കാണാം. ബാലാമണിയമ്മ, കെ.ജി. അടിയോടി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരേയും കൃതികൾ ആദ്യ പതിപ്പിൽ കാണുന്നു.

കാലപ്പഴക്കം മൂലം ചില താളുകളുടെ നിറം മങ്ങുകയും മറ്റും ഉണ്ടായിട്ടൂണ്ട്. പക്ഷെ അതിനേക്കാ‍ൾ പ്രശ്നമായത് യുറീക്ക മാസികയുടെ വിവിധ ലക്കങ്ങളിൽ കൂട്ടി ബൈൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ, ബൈൻഡ് ചെയ്തവർ അരികുകൂട്ടി മുറിച്ചത് കാരണം കവർ പേജിന്റെയും ആദ്യത്തെ കുറച്ചു താളുകളുടേയും അരികു നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ്. യുറീക്ക എന്നതിലെ ക്കയുടെ ഒരു ഭാഗം പോലും അങ്ങനെ ബൈൻഡ് ചെയ്തവർ മുറിച്ചുകൊണ്ടു പോയി. ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നവരുടെ ഈ “എളുപ്പപണി ഭംഗി പിടിപ്പിക്കൽ“ കാരണം പൊതുവിൽ അനേകം പുസ്തകങ്ങൾക്ക് ഈ തരത്തിൽ നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടൂണ്ട് എന്ന് ധാരാളം പഴയ പുസ്തകം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആൾ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താനാകും.

ഈ രേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: യുറീക്ക – കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്രമാസിക
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1970 ജൂൺ ലക്കം (വാല്യം 1 ലക്കം 1)
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 34
 • പ്രസാധകർ: കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
textsയുറീക്ക - കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്രമാസിക - 1970 ജൂൺ - വാല്യം 1 ലക്കം 1
യുറീക്ക – കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്രമാസിക – 1970 ജൂൺ – വാല്യം 1 ലക്കം 1

കടപ്പാട്

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യപരിഷത്തിന്റെ പഴയ കാല രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയ പരിഷത്തിന്റെ കേന്ദ്രനിര്‍വാഹക സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും നന്ദി.

 

ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ.

 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി
 • ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി: കളർ സ്കാൻ (3 MB)

 

   • കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് രേഖകൾ: എണ്ണം – 1
   • യുറീക്ക – കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്രമാസിക: എണ്ണം – 1

Comments

comments