1904 – പ്രിയവിലാപം – എം. രാജരാജവർമ്മാ

എം. രാജരാജവർമ്മ രചിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പ്രിയവിലാപം എന്ന കൃതിയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ രചയിതാവ് എം. രാജരാജവർമ്മ തിരുവിതാംകൂറിൽ പള്ളിക്കൂടം മദ്ധ്യറേഞ്ച് ഇൻസ്പക്ടർ ആയിരുന്നെന്ന് കാണുന്നു.

1904 - പ്രിയവിലാപം - എം. രാജരാജവർമ്മാ
1904 – പ്രിയവിലാപം – എം. രാജരാജവർമ്മാ

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

  • പേര്: പ്രിയവിലാപം
  • രചന: എം. രാജരാജവർമ്മാ
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: കൊല്ലവർഷം 1079 (ഏകദേശം 1904)
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 94
  • അച്ചടി: വിദ്യാഭിവർദ്ധിനി അച്ചുകൂടം, കൊല്ലം
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments