1905ലെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സ് പാഠപുസ്തകം

ആമുഖം

1905-ാം ആണ്ടിലെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സ് പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത് . ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിലുള്ള ഒരു അച്ചടി പുസ്തകമാണ്. ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 58-ാമത്തെ  പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: ഒന്നാം പാഠപുസ്തകം
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 65
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1905
  • പതിപ്പ്: ഏഴ്
  • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, മംഗലാപുരം
1905ലെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സ് പാഠപുസ്തകം

1905ലെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സ് പാഠപുസ്തകം

പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഉള്ളടക്കം

മദ്രാസ് പാഠപുസ്തക കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ച ഈ പാഠപുസ്തകം അക്കാലത്ത് മദ്രാസ് സംസ്ഥാനത്തിനു കീഴിൽ മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ (പ്രധാനമായും ഇപ്പൊഴത്തെ മലബാർ) രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പഠനത്തിനായി  ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പാഠ പുസ്തകമാണ് ഇതെന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഏഴാം പതിപ്പാണ് ഇത് എന്നതിനാൽ അതിനു മുൻപ് കുറച്ചധികം വർഷങ്ങൾ ഈ പാഠപുസ്തകം ഉപയോഗത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതാണ്.

ഈ പുസ്തകം ആദ്യം നിർമ്മിച്ചത് മദ്രാസ്സ് ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ട്യൂട്ടർ ആയിരുന്ന ജോസഫ് മൂളിയിൽ ആണ്. എന്നാൽ 1905ലെ ഈ പതിപ്പ് പുതുക്കി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് മദ്രാസ്സ് സർക്കാറിലെ ഔദ്യോഗിക മലയാളപരിഭാഷകൻ ആയ എം. കൃഷ്ണൻ ആണ്.

അനുസരണത്തെ പറ്റിയുള്ള കഥകൾ, ഉത്സാഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ, സത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ, സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ, സന്മര്യാദ്യയെ കുറിച്ചുള്ള പാഠങ്ങൾ, സാധനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പാഠങ്ങൾ എന്നീ ഗദ്യപാഠങ്ങൾ ആണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. ഓരോ പാഠം കഴിഞ്ഞും ആ പാഠത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രധാനവും ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് പുതിയതുമായ വാക്കുകൾ എടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണാം.

പക്ഷെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിലെ പാഠങ്ങൾ അല്പം കട്ടിയല്ലേ എന്നു എനിക്കു സംശയം തോന്നുന്നു.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഇതിൽ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ പുസ്തകത്തിലെ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

കൂടുതൽ വിശകലനത്തിന്നും പഠനത്തിനുമായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

Comments

comments

Google+ Comments

This entry was posted in Gundert Legacy Project. Bookmark the permalink.

One Response to 1905ലെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സ് പാഠപുസ്തകം

  1. Pingback: 1904 – ശിശുപാഠപുസ്തകം | ഗ്രന്ഥപ്പുര

Leave a Reply