കേരള നാടകം – തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ – ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട് – കൈയെഴുത്തുപ്രതി

ആമുഖം

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ എഴുതിയതെന്നു കരുതപ്പെടുന്ന കേരളനാടകം എന്ന കൃതി ഗുണ്ടർട്ട് പകർത്തി എഴുതിയതിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 54-മത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖയും 21-മത്തെ കൈയെഴുത്ത് പ്രതിയുമാണ് ഇത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: കേരള നാടകം (ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ നോട്ടുപുസ്തകം)  
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 55
  • എഴുതപ്പെട്ട കാലഘട്ടം: 1840കൾ 
കേരള നാടകം - തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ - ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട്
കേരള നാടകം – തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ – ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട്

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

കേരളം നാടകം തുഞ്ചത്ത് രാജ്യത്തിലുള്ള രാമാനുജൻ എഴുതിയതാണെന്ന സൂചന  ഗുണ്ടർട്ട് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.  ഈ കൃതിയെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഡോ:സ്കറിയ സക്കറിയയുടെ വിവിധ ലേഖനങ്ങളിൽ കാണാം.

എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളടക്കം വിശകലനം ചെയ്ത് മലയാള സര്‍വകലാശാല ഡീനും പരീക്ഷാ കണ്‍ട്രോളറുമായ ഡോ. എം. ശ്രീനാഥന്‍ 2017 മാർച്ചിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അതിനെപറ്റിയുള്ള 3 വാർത്തകൾ ഇവിടെ( ഒന്ന്, രണ്ട്, മൂന്ന്). ഡോ. എം. ശ്രീനാഥന്‍ ആണ് ഇത് ട്യൂബിങ്ങനിൽ നിന്നു കണ്ടെത്തിയത് എന്ന മട്ടിലുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ചില വാർത്തകളിൽ കാണുന്നു. എന്നാൽ അത് ശരിയല്ല. മുകളിൽ പരാമർശിച്ച പോലെ ഡോ:സ്കറിയ സക്കറിയയുടെ വിവിധ ലേഖനങ്ങളിൽ ഇതിനെ പറ്റി പരാമർശം കാണാം. ആദ്യം ആരു കണ്ടെത്തി എന്നതല്ല, ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ച് കൂടുതൽ ഗവേഷണഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പൊഴാണ് ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖകൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉപകാരപ്പെടുക.

ഈ കൈയെഴുത്ത് രേഖയെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല. മുകളിൽ പരാമർശിച്ച പുസ്തകം വാങ്ങി വായിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയും.   ഈ കൈയെഴുത്ത് രേഖയുടെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

Comments

comments