1920 – ആത്മപോഷിണി മാസിക – പുസ്തകം 10 – ലക്കം 9

ആമുഖം

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യപാദത്തിൽ കുന്നുകുളം അക്ഷരരത്നപ്രകാശിനി (ARP) പ്രസ്സിൽ നിന്ന് പുലിക്കോട്ടിൽ യൗസേഫ് ശേമ്മാശൻ മാനേജറായും സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള, വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോൻ തുടങ്ങിയവർ വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിലായി പത്രാധിപരായും ഒക്കെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന ഒരു സാഹിത്യ മാസിക ആയിരുന്നു ആത്മപോഷിണി. ഈ ആദ്യകാലമാസിക ഭാഷാഗ്ദ്യ സാഹിത്യശാഖകൾക്ക് വളർച്ചയേകി. പല യുവ സാഹിത്യകാരന്മാർക്കും ഈ മാസിക കളരിയായിരുന്നു.

ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ ആത്മപോഷിണി എന്ന മാസികയുടെ 1920ലെ ഒരു ലക്കമാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഈ പുസ്തകം നമുക്ക് ജോയിസ് തോട്ടയ്ക്കാടിന്റെ സ്വകാര്യ ശേഖരത്തിൽ നിന്നാണ് ലഭ്യമായത്. അദ്ദേഹത്തിനു നന്ദി.

വള്ളത്തോൾ  ഏറെക്കാലം ആത്മപോഷിണിയുടെ പത്രാധിപരായിരുന്നു. ഈ മാസികയുടെ പത്രാധിപർ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം മഗ്ദലമറിയം ഖണ്ഡകാവ്യം രചിക്കുന്നത്.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

  • പേര്:  ആത്മപോഷിണി  പുസ്തകം ൧൦ (10) ലക്കം  ൯ (9)
  • താളുകൾ: 56
  • പ്രസ്സ്: അക്ഷരരത്നപ്രകാശിനി (ARP) പ്രസ്സ്, കുന്നംകുളം
  • മാനേജർ: പുലിക്കോട്ടിൽ യൗസേഫ് ശെമ്മാശൻ
  • പത്രാധിപർ: വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോൻ (ഈ ലക്കത്തിന്റെ പത്രാധിപർ)
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1920 
ആത്മപോഷിണി മാസിക - പുസ്തകം 10 - ലക്കം 9
ആത്മപോഷിണി മാസിക – പുസ്തകം 10 – ലക്കം 9

ഉള്ളടക്കം

വിവിധ സാഹിത്യ സൃഷ്ടികൾ ഈ ലക്കത്തിൽ കാണാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ ഉപയോഗത്തിനും വിശകലനത്തിനുമായി പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

Comments

comments

Comments are closed.