2020 – ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിലെ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത മലയാള രേഖകളുടെ പട്ടിക

ഗുണ്ടർട്ട് ലെഗസി പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, ട്യൂബിങ്ങൻ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിലെ രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, പൊതുവിടത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഓരോ രേഖയെ പറ്റിയും ഞാൻ അക്കാലത്ത് പൊസ്റ്റുകൾ എഴുതിയിരുന്നു. പദ്ധതി തീർന്നതിനു ശെഷം ഈ രേഖകൾ ട്യൂബിങ്ങൻ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിക്കു പുറമെ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല, ആർക്കൈവ്.ഓർഗ് തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിൽ കൂടി അപ്‌ലൊഡ് ചെയ്തു. ഈ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഒക്കെ വിശദമായി വിശദമായി ഞാൻ ഈ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടൂണ്ട്. എന്നാൽ വിവിധ ഇടങ്ങളിലായി ചിതറിക്കിടക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ എല്ലാം കൂടി സമാഹരിച്ച് ലഭ്യമാക്കാൻ എനിക്കു കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എന്റെ കുറച്ചു സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടെ സഹായിച്ചതിനാൽ ഇപ്പോൾ ആ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു.

 

 

ഗുണ്ടർട്ട് ലെഗസിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്ത മലയാള രേഖകളുടെ വിവരങ്ങൾ എല്ലാം ചേർത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. പലയിടത്തായി ചിതറിക്കിടന്ന വിവരങ്ങൾ കോർത്തെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് നിർമ്മിക്കാനും അത് ഇന്നത്തെ നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടു വരാനും എന്നെ താഴെ പറയുന്ന മുന്നു പേർ സഹായിച്ചു.

ഈ മൂന്നു പേരോടുമുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കട്ടെ.

ഈ ഗൂഗിൾ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിൽ താഴെ പറയുന്ന അഞ്ച് വർഷീറ്റുകൾ ഉണ്ട്

 • അച്ചടി പുസ്തകങ്ങൾ – ലെറ്റർ പ്രസ്സ് – (യൂണിക്കോഡിലാക്കിയത്)
 • അച്ചടി പുസ്തകങ്ങൾ – ലെറ്റർ പ്രസ്സ് – (യൂണിക്കോഡിലാക്കാത്തത്)
 • കല്ലച്ചിൽ അച്ചടിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ
 • കൈയെഴുത്ത് രേഖകൾ
 • താളിയോലകൾ

ഓരോ രേഖയെ പറ്റിയും താഴെ പറയുന്ന മെറ്റാ ഡാറ്റ ലഭ്യമാണ്”

 • അച്ചടിച്ച/രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട വർഷം
 • പുസ്തകത്തിന്റെ പേര്
 • രേഖയുടെ ട്യൂബിങ്ങൻ കാറ്റലോഗ് ഐഡിയും ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി ലിങ്കും
 • രേഖ റിലീസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതിയ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള ലിങ്ക്
 • രേഖയുടെ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ലിങ്ക്
 • രേഖയുടെ Archive.org ലിങ്ക്

ഇതിൽ യൂണിക്കോഡിലാക്കാത്ത രേഖകൾക്ക് വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ലിങ്ക് ലഭ്യമല്ല എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ.

പട്ടിക ഗൂഗിൾ ഷീറ്റായി നേരിട്ടു ആക്സെസ് ചെയ്യാൻ ഈ ലിങ്കിൽ അമർത്തുക. ഗൂഗിൾ ഷീറ്റിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ Data > Filter Views > Create Temporary Filter Views > Click ▼ in a Column Title > Select Relevant Values എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് പല തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്കു പട്ടികയിലെ പുസ്തകങ്ങൾ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാം. ആവശ്യമെങ്കിൽ പട്ടികയുടെ കോപ്പിയെടുക്കുകയും പല തരത്തിൽ പുനരുപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം.

രേഖകൾ എല്ലാം ഒരുമിച്ചു കിട്ടാനും, അതിൽ നിന്ന് വിവിധ ഉപപട്ടികകൾ നിർമ്മിക്കാനും,  മറ്റു കാറ്റലോഗുകൾ നിർമ്മിക്കാനും, ഗവേഷണാവശ്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഈ പട്ടിക പ്രയോജനപ്പെടും. ഈ പട്ടികകൾ ഈ മാസ്റ്റർ പട്ടികയുടെ ഒരു ഉപപട്ടിക മാത്രമാണ് എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ.

Comments

comments