1949 – കൃഷിശാസ്ത്രപാഠങ്ങൾ – രണ്ടാം ഭാഗം – രണ്ടാം ഫാറത്തിലേക്ക്

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ.

രണ്ടാം ഫാറത്തിലെ ഉപയോഗത്തിനായി തിരുവിതാം‌കൂർ സർക്കാർ തയ്യാറാക്കിയ കൃഷിശാസ്ത്രപാഠങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകം.

ഈ രേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: കൃഷിശാസ്ത്രപാഠങ്ങൾ – രണ്ടാം ഭാഗം – രണ്ടാം ഫാറത്തിലേക്ക്
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1949
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 98
  • പ്രസാധകർ: തിരുവിതാം‌കൂർ സർക്കാർ
  • അച്ചടി: ശ്രീവിലാസ് പ്രസ്സ്, തിരുവനന്തപുരം 
1949 - കൃഷിശാസ്ത്രപാഠങ്ങൾ - രണ്ടാം ഭാഗം - രണ്ടാം ഫാറത്തിലേക്ക്
1949 – കൃഷിശാസ്ത്രപാഠങ്ങൾ – രണ്ടാം ഭാഗം – രണ്ടാം ഫാറത്തിലേക്ക്

കടപ്പാട്

കൊച്ചിക്കാരനായ ശ്രീ ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പലിന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ പുസ്തകം എന്റെ സുഹൃത്തായ ശ്രീ കണ്ണൻഷണ്മുഖം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിച്ചു തന്നു. അവർക്കു രണ്ടു പേർക്കും നന്ദി.

ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ.

  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി
  • ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി: കളർ സ്കാൻ (11 MB)

Comments

comments