1992 – മഹാന്മാരുടെ കൂടെ – കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്

ആമുഖം

ശ്രദ്ധേയരായ കുറച്ചു വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ് എഴുതിയ ലേഖനങ്ങൾ സമാഹരിച്ച പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മഹാന്മാരുടെ കൂടെ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ഈ പൊതുരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: മഹാന്മാരുടെ കൂടെ
  • രചന: കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1992
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 146
1992 - മഹാന്മാരുടെ കൂടെ - കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്
1992 – മഹാന്മാരുടെ കൂടെ – കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്

പുസ്തക ഉള്ളടക്കം, കടപ്പാട്

പത്തൊൻപതോളം ശ്രദ്ധേയരായ ആളുകളെ പറ്റി ഉള്ള ലേഖനങ്ങൾ ആണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. മുൻപ് പലയിടങ്ങളിൽ എഴുതിയ ലേഖനങ്ങൾ സമാഹരിച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പുസ്തകമായി പ്രസിദ്ധികരിക്കുക ആണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ് തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്.

പുസ്തകത്തിന്റെ ലൈസൻസ് സ്വതന്ത്രമാക്കുകയും ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തതിനു കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥിന്റെ മക്കളായ ശ്രീലത, ശ്രീകുമാർ എന്നിവർക്ക് നന്ദി. കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ.

  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി
  • ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി: കളർ സ്കാൻ (14 MB)

 

Comments

comments

One comment on “1992 – മഹാന്മാരുടെ കൂടെ – കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്

Comments are closed.