1829 – ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലി – നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവും ആയ യെശുക്രിസ്തുവിന്റെ പുതിയ നിയമം

ആമുഖം

ഒരു കാലത്ത് കേരളത്തിൽ അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ മലയാളപുസ്തകം എന്നു കരുതപ്പെട്ടിരുന്നതും, ട്യൂബിങ്ങൻ ഗ്രന്ഥശേഖരത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള അച്ചടിപുസ്തകവും, ബൈബിളിലെ  പുതിയ നിയമം ആദ്യമായി സമ്പൂർണ്ണമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതും ഒക്കെയായ, ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലിയുടെ മലയാളം ബൈബിൾ പരിഭാഷയായ നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവും ആയ യെശുക്രിസ്തുവിന്റെ പുതിയ നിയമം  എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ  പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അച്ചടി രേഖയാണ്. ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 168-ാമത്തെ  പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവും ആയ യെശുക്രിസ്തുവിന്റെ പുതിയ നിയമം, മലയായ്മയിൽ പരിഭാഷയാക്കപ്പെട്ടത
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 653 
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1829
 • പ്രസ്സ്: ചർച്ച് മിശൊൻ അച്ചുകൂടം, കൊട്ടയം ( സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ്, കോട്ടയം)
1829 - ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലി - നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവും ആയ യെശുക്രിസ്തുവിന്റെ പുതിയ നിയമം
1829 – ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലി – നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവും ആയ യെശുക്രിസ്തുവിന്റെ പുതിയ നിയമം

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

1824-ലാണ് കേരളത്തിൽ അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ മലയാളപുസ്തകം ആയ (എന്ന് ഇന്നു കരുതപ്പെടുന്ന) ചെറു പൈതങ്ങൾ വരുന്നത്. കെ.എം. ഗോവി 1988ൽ എഴുതിയ ആദിമുദ്രണത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന വിധം നിരീക്ഷിക്കുന്നു:

ജോർജ്ജ് ഇരുമ്പയം ചെറുപൈതങ്ങൾ എന്ന ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ട് എന്ന്  ഉപന്യസിക്കുന്നത് വരേയും 1829-ൽ അച്ചടിച്ച ബൈബിൾ പുതിയ നിയമത്തെയാണ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അച്ചടിപുസ്തകമായി കണക്കായിരുന്നത്

ജോൺ ഇരുമ്പയത്തിന്റെ ലേഖനം വരുന്നത് 1986ൽ ആണ്. ചുരുക്കത്തിൽ 1986 വരെ കേരളത്തിൽ അച്ചടിച്ച  ആദ്യത്തെ മലയാള പുസ്തകം എന്നു കരുതിയ ഗ്രന്ഥം ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ സ്കാൻ.

ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലി 1823-1824ൽ കോട്ടയത്ത് പ്രസ്സ് സ്ഥാപിച്ച് അതിൽ മലയാളപുസ്തകങ്ങൾ അച്ചടിച്ചു തുടങ്ങി.  തുടക്കത്തിൽ ചെറുപൈതങ്ങൾ, മലങ്കര മെത്രാപോലീത്തയുടെ ഇടയലേഖനം, ക്രൈസ്തവ മതപ്രചരണ ലഘുലേഖകകൾ തുടങ്ങിയ സംഗതികൾ അച്ചടിച്ചു. തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ബൈബിളിലെ പുതിയനിയമ പുസ്തകങ്ങൾ ഓരോന്നും പരിഭാഷ തീരുന്ന മുറയ്ക്ക് അച്ചടിച്ചു. 1829 ആയപ്പോഴേക്കും പുതിയ നിയമ പരിഭാഷ പൂർണ്ണമായി. അതോടു കൂടെ പുതിയ നിയമപുസ്തകങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ആദ്യമായി നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവും ആയ യെശുക്രിസ്തുവിന്റെ പുതിയ നിയമം എന്ന പേരിൽ അത് അച്ചടിച്ചു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.  അതിന്റെ സ്കാനാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാനിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ:

 • ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലി സ്വയം നിർമ്മിച്ച അച്ചാണ്.
 • 650 ൽ പരം താളുകൾ
 • മത്തായി മുതൽ അറിയിപ്പ (ഇന്ന് വെളിപാട് പുസ്തകം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു) വരെ പുതിയ നിയമത്തിലെ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും അടങ്ങിയ പതിപ്പ്.
 • പൂർണ്ണവിരാമത്തിനു ✱ ചിഹ്നനം ഉപയൊഗിച്ചിരിക്കുന്നു.
 • സംവൃതോകാരത്തിനായി ചന്ദ്രക്കല ഇല്ല.
 • ഏ, ഓ കാര ചിഹ്നങ്ങൾ ഇല്ല. അപൂർവ്വമായി ഓ എന്ന സ്വരാക്ഷരം കാണാം.
 • ഈ എന്ന സ്വരത്തിന്നു  ൟ () എന്ന രൂപം
 • മലയാള അക്കങ്ങളുടെ ഉപയോഗം
 • ന്റ, റ്റ ഇതു രണ്ടും അക്കാലത്തെ ഉപയോഗം പോലെ തന്നെ വേറിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു
 • സ്ഥാനവില അനുസരിച്ച് മലയാള അക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച ആദ്യത്തെ അച്ചടി പുസ്തകം ഇതാണെന്നു തോന്നുന്നു.
 • ഇന്നത്തെ ബൈബിൾ പരിഭാഷയുമായി താരതമ്യം ചെയ്താൽ മലയാളഗദ്യത്തിന്റെ ശൈശവകാലം ഇതിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാം.
 • സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ ചേരാത്ത വ്യജ്ഞനാക്ഷരങ്ങൾ ഒക്കെ കൂട്ടക്ഷരം ആയാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത്. അച്ചടി ആയിട്ടു പോലും കൂട്ടക്ഷരങ്ങളുടെ ബാഹുല്യം എടുത്ത് പറയണം.

ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലിയുടെ മലയാളം ടൈപ്പോഗ്രഫിപരീക്ഷണത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം പൂർണ്ണമായി ദർശിക്കാവുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയം.

മലയാള ഗദ്യപരിണാമ/ലിപിപരിണാമ/അച്ചടി പരിണാമ ഗവേഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ തീർച്ചയായും പരിശോധിക്കേണ്ട പുസ്തകമാണിത്.

ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലിയെ ഈ പരിഭാഷയിൽ നിരവധി പേർ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിയാൻ മലയാളബൈബിൾ പരിഭാഷാ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുക.

ട്യൂബിങ്ങൻ ശെഖരത്തിലെ എറ്റവും പഴയ മലയാളം അച്ചടി പുസ്തകമാണ്  ഇത് എന്നത് ഗുണ്ടർട്ട് ലെഗസി പദ്ധതിയെ സംബന്ധിച്ച് പ്രാധാന്യമുള്ള സംഗതിയാണ്

ഇതിൽ കൂടുതൽ  ഈ കൃതിയുടെ ഉള്ളടക്കം വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ വിഷയത്തിൽ ജ്ഞാനമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള കളർ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ സ്കാനുകളുടെ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്. അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്.

ട്യൂബിങ്ങൻ ലൈബ്രറി സൈറ്റിൽ നിന്നും ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ നിന്നും വിക്കിമീഡിയ കോമൺസിൽ നിന്നും ഈ രേഖ പരിശോധിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടൂണ്ട്. രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ archive.orgൽ സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താളിന്റെ കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONS എന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. PDF എന്ന ലിങ്കിലൂടെ കർസർ ഓടിച്ചാൽ ആ ഫയലിന്റെ സൈസ് എത്രയെന്ന് അവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും കാണാവുന്നതാണ്.

(മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഫയൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആയതിനാൽ മൊബൈലിലെ ഡൗ‌ൺലോഡിങിനു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്)

Comments

comments

3 comments on “1829 – ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലി – നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവും ആയ യെശുക്രിസ്തുവിന്റെ പുതിയ നിയമം

Comments are closed.