ഭാരത വിജ്ഞാൻ സമിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലഘുലേഖകൾ

ഭാരത വിജ്ഞാൻ സമിതിയൂടെ കേരളഘടകത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മൂന്ന് ലഘുലേഖകളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഈ ലഘുലേഖകളിൽ ഭാരത വിജ്ഞാൻ സമിതിയൂടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഡോക്കുമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. താഴെ പറയുന്ന ലഘുലേഖകൾ ആണ് ഈ പ്പൊസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്:

  • പേനകൾ കഥ പറയുന്നു – സംഗീത ശിൽപങ്ങളും നാടകങ്ങളും
  • കന്യാഭൂമി – സംഗീത ശിൽപങ്ങളും നാടകങ്ങളും
  • സമത വിജ്ഞാനോത്സവം – പരിശീലകർക്കുള്ള കൈപുസ്തകം

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഴയകാല മാസികകളും, പുസ്തകങ്ങളും, ലഘുലേഖകളും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമിക വിവരത്തിനു ഈ പോസ്റ്റ്കാണുക.

 

പേനകൾ കഥ പറയുന്നു - സംഗീത ശിൽപങ്ങളും നാടകങ്ങളും
പേനകൾ കഥ പറയുന്നു – സംഗീത ശിൽപങ്ങളും നാടകങ്ങളും

കടപ്പാട്

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയ കാല രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയ പരിഷത്തിന്റെ കേന്ദ്രനിര്‍വാഹക സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും, പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും നന്ദി.

ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

താഴെ ലഘുലേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് archive.orgലേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തതിന്റെ കണ്ണികൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.ലഘുലേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ archive.orgൽ സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താളിന്റെ കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

  1. പേനകൾ കഥ പറയുന്നു – സംഗീത ശിൽപങ്ങളും നാടകങ്ങളും – കണ്ണി
  2. കന്യാഭൂമി – സംഗീത ശിൽപങ്ങളും നാടകങ്ങളും – കണ്ണി
  3. സമത വിജ്ഞാനോത്സവം – പരിശീലകർക്കുള്ള കൈപുസ്തകം – കണ്ണി

Comments

comments