1936 – തിരുവിതാംകൂർ ഭൂമിശാസ്ത്രം – രണ്ടാം ഭാഗം – നാലാം ക്ലാസ്സിലേയ്ക്കു് – സി. ആർ. കൃഷ്ണപിള്ള

തിരുവിതാംകൂർ പ്രദേശത്തെ സ്കൂളുകളിൽ നാലാം ക്ലാസ്സുകളിലെ ഉപയോഗത്തിനായി 1936ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തിരുവിതാംകൂർ ഭൂമിശാസ്ത്രം – രണ്ടാം ഭാഗം – നാലാം ക്ലാസ്സിലേയ്ക്കു് എന്ന പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. സി. ആർ. കൃഷ്ണപിള്ള എന്ന ഒരാളാണ് ഇതിന്റെ രചയിതാവ്.

ഈ പുസ്തകം എനിക്കു 2010 ജൂൺ 8നാണ് ലഭിച്ചത്. അക്കാലത്ത് അത് എവിടെ നിന്നു കിട്ടിയെന്നു കൃത്യമായി ഓർക്കുന്നില്ല. എന്തായാലും കിട്ടിയ ഉടൻ തന്നെ അത് മലയാളം വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിൽ ചേർത്തിരുന്നു (അക്കാലത്ത് ഞാൻ മലയാളം വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിൽ സജീവമായിരുന്നു‌). പക്ഷെ അക്കാലത്ത് ഞാൻ ഈ ബ്ലോഗിലൂടെ പുസ്തകങ്ങൾ പങ്കു വെക്കുന്നത് ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഈ പുസ്തകം ഗ്രന്ഥശാലയിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. സ്കാൻ ചെയ്ത പതിപ്പ് എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടെ ലഭ്യമാക്കുന്നു.

1936 - തിരുവിതാംകൂർ ഭൂമിശാസ്ത്രം - രണ്ടാം ഭാഗം - നാലാം ക്ലാസ്സിലേയ്ക്കു് - സി. ആർ. കൃഷ്ണപിള്ള
1936 – തിരുവിതാംകൂർ ഭൂമിശാസ്ത്രം – രണ്ടാം ഭാഗം – നാലാം ക്ലാസ്സിലേയ്ക്കു് – സി. ആർ. കൃഷ്ണപിള്ള

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

  • പേര്: തിരുവിതാംകൂർ ഭൂമിശാസ്ത്രം – രണ്ടാം ഭാഗം – നാലാം ക്ലാസ്സിലേയ്ക്കു്
  • രചന: സി. ആർ. കൃഷ്ണപിള്ള
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1936 (മലയാളവർഷം 1111)
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 94
  • പ്രസാധകർ: എസ്സ്.ആർ. ബുക്കുഡിപ്പോ, തിരുവനന്തപുരം
  • അച്ചടി: വി.വി. പ്രസ്സ്, കൊല്ലം
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

 

Comments

comments