1879 – പതിവൃതാധർമ്മം

ആമുഖം

കല്ലിങ്ങൽ ചാത്തുണ്ണി വൈദ്യർ രചിച്ച  പതിവൃതാധർമ്മം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള അച്ചടി പുസ്തകം ആണിത്.  ട്യൂബിങ്ങൻ ലൈബ്രറിയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 234-ാമത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: പതിവൃതാധർമ്മം
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 25
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1879
  • രചന/സമാഹരണം:  കല്ലിങ്ങൽ ചാത്തുണ്ണി വൈദ്യർ
  • പ്രസ്സ്:  മിനർവ്വ അച്ചുകൂടം, കോഴിക്കോട്
1879 – പതിവൃതാധർമ്മം
1879 – പതിവൃതാധർമ്മം

പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഉള്ളടക്കം

കോഴിക്കോട് മിനർവ്വ അച്ചുകൂടത്തിൽ അച്ചടിച്ച ഒരു പുസ്തകം എന്ന നിലയിൽ ഈ പുസ്തകത്തിന്നു പ്രാധാന്യം ഉണ്ട്. കഷ്ടിച്ച് 18 പേജുകൾ മാത്രമുള്ള ചെറിയ പുസ്തകം ആണിത്.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ പുസ്തകത്തിലെ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ. കൂടുതൽ വിശകലനത്തിന്നും പഠനത്തിനുമായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള കളർ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി  ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ സൈസ് കൂടുതലാണ്. അതിനാൽ അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക. (മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഫയൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആയതിനാൽ മൊബൈലിലെ ഡൗ‌ൺലോഡിങിനു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്)

Comments

comments