1861 – വിഭക്ത പദസംഗ്രഹം – റവ. ജെ. ഹോക്സ്‌വർത്ത്

ആമുഖം

2019ലെ ആദ്യത്തെ പുരാരേഖ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് റവ. ജെ. ഹോക്സ്‌വർത്ത് രചിച്ച/സമാഹരിച്ച വിഭക്ത പദസംഗ്രഹം എന്ന പുസ്തകമാണ്.

മനൊജേട്ടന്റെ (മനോജ് എബനേസർ) സഹായത്തോടു കൂടെ ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പാണിത്. മനോജേട്ടന്റെ സഹായം മൂലം ലഭ്യമായ മറ്റു പുസ്തകങ്ങൾ പിറകാലെ വരുന്നു.  ഇതിനായി പ്രയ്ത്നിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്നു നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്:  വിഭക്ത പദസംഗ്രഹം – A Collection of terms in English and Malayalim
  • രചയിതാവ്: റവ. ജെ. ഹോക്സ്‌വർത്ത്, സി.എം.എസ്. മിഷനറി
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1861
  • താളുകളുടെ എണ്ണം:  22
  • പ്രസ്സ്: സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ്, കോട്ടയം
1861 – വിഭക്ത പദസംഗ്രഹം - റവ. ജെ. ഹോക്സ്‌വർത്ത്
1861 – വിഭക്ത പദസംഗ്രഹം – റവ. ജെ. ഹോക്സ്‌വർത്ത്

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 1860കളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാങ്കേതിക പദങ്ങളും (ഇംഗ്ലീഷിൽ) അവയുടെ തതുല്യമായ മലയാള വാക്കുകളും ആണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉള്ളത്. കുറച്ചു പദങ്ങൾ രചിയിതവായ റവ. ജെ. ഹോക്സ്‌വർത്ത് ശെഖരിച്ചത് ആവാം എങ്കിലും വേറെ കുറേയെണ്ണത്തിന്നു അദ്ദേഹം തന്നെ പദനിർമ്മാണവും നടത്തിക്കാണും എന്നു തോന്നുന്നു.  പദങ്ങളുടെ വിഷയം അനുസരിച്ച് വിഭജിച്ച് അടുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഈ കൃതിയുടെ ഉള്ളടക്കം വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

Comments

comments