ഒരു ക്രൈസ്തവ പാട്ടു പുസ്തകം – താളിയോല പതിപ്പ്

ആമുഖം

മോക്ഷം (രക്ഷ) എന്ന വിഷയം ആസ്പദമാക്കി രചിച്ച കുറച്ചു ക്രൈസ്തവപാട്ടുകളുടെ താളിയോല പതിപ്പിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു താളിയോല രേഖയാണ്. ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 114മത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖയും നാലാമത്തെ താളിയോല രേഖയും ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: ക്രൈസ്തവ പാട്ടു പുസ്തകം
  • താളിയോല ഇതളുകളുടെ എണ്ണം: 19
  • എഴുതപ്പെട്ട കാലഘട്ടം: 1850കൾക്ക് ശെഷം എന്നത് ഏകദേശം ഉറപ്പാണ്.
  • രചയിതാവ്: അജ്ഞാതം (ഗുണ്ടർട്ടോ മറ്റു ബാസൽ മിഷൻ മിഷനറിമാറൊ ആവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്)
ഒരു ക്രൈസ്തവ പാട്ടു പുസ്തകം  – താളിയോല പതിപ്പ്
ഒരു ക്രൈസ്തവ പാട്ടു പുസ്തകം – താളിയോല പതിപ്പ്

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

മോക്ഷം എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ക്രൈസ്തവ പാട്ടുകൾ എന്നതിനു അപ്പുറം ഈ രേഖയെ പറ്റി യാതൊന്നും അറിവില്ല. ആകെ 19 ഇതളുകൾ മാത്രമുള്ള ഈ പതിപ്പ് 1850കൾക്ക് ശെഷമുള്ളത് ആണെന്ന് കൃതിയിലെ എഴുത്ത് രീതിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഉറപ്പിക്കാം.

ഈ താളിയോല രേഖയെ  വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

Comments

comments