ഒരു എബ്രായ-മലയാളകൃതിയുടെ കൈയെഴുത്തുപ്രതി-1892

ആമുഖം

The Jewish Theological Seminaryയുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്ന് തപ്പിയെടുത്ത മലയാളവുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരു രേഖയാണ് ഇന്ന് പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇതുവരെ പങ്കുവെച്ച മറ്റു പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇത് അച്ചടി പുസ്തകം അല്ല. ഇത് ഒരു ഒരു എബ്രായ-മലയാളം കൈയെഴുത്തുപ്രതിയാണ്. പുസ്തകത്തെപറ്റിയുള്ള മെറ്റാഡാറ്റയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ വിവരങ്ങൾ താഴെ.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

  • പേര്: Pirḳe avot, Shir ha-shirim, Ekhah u-fiyuṭim, im targum maleyalami.
  • ഉള്ളടക്കം: Ethics of the Fathers, Lamentations, Song of Songs and liturgical poems, Hebrew text with Malayalam translation, phrase by phrase, in parallel columns
  • താളുകൾ: 226
  • വർഷം: ഏകദേശം 1892
  • രചയിതാവ്: Ḥaligoʾah, Eliyah Ḥayim
ഹീബ്രു-മലയാളം കൈയെഴുത്ത് പ്രതി - 1892
ഹീബ്രു-മലയാളം കൈയെഴുത്ത് പ്രതി – 1892

ഉള്ളടക്കം

ജൂതമതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എബ്രായ കൃതികളുടെ മലയാളപരിഭാഷ ആണ് ഉള്ളടക്കം. മെറ്റാഡാറ്റയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് Ethics of the Fathers, Lamentations, Song of Songs and liturgical poems എന്നാണ്. ഇതിൽ വിലാപങ്ങൾ (Lamentations), ഉത്തമഗീതം (Song of Songs) എന്നിവ ബൈബിളിലെ പുസ്തകങ്ങൾ ആണല്ലോ. ഉള്ളടക്കത്തെ പറ്റി കൂടുതൽ വിശകലനം അറിവുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ

ഡൗൺലൊഡ്

Comments

comments