1840 – ഒന്നാം ചൊദ്യൊത്തരങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും

ആമുഖം

1840കളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് (അഞ്ച് വയസ്സിന്നു താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്)  ഉപയോഗിക്കാനായി ഉണ്ടാക്കിയ മലയാളം കാറ്റിസം  പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഇന്നു പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഇത് സി.എം.എസ്. സഭയുടെ (ഇപ്പോൾ സി.എസ്.ഐ. സഭ) മതപ്രബോധന പുസ്തകം ആയിരുന്നെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാൻ കോപ്പി കൈയിൽ കിട്ടിയിട്ട് ദീർഘനാളായെങ്കിലും ബ്ലാക്ക് ആന്റ് വൈറ്റ് കോപ്പി മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ എന്നതിനാൽ പങ്കു വെക്കാതിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഗ്രേ സ്കെയിൽ വേർഷനു കുറേ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും എല്ലാ യൂണിവേർസിറ്റികളും ട്യൂബിങ്ങൻകാരെ പോലെ വിശാല ഹൃദയർ അല്ലാത്തതിനാൽ അതു നടന്നില്ല. അതിനാൽ ഇനി കാത്തിരിക്കാതെ സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുകയാണ്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: ഒന്നാം ചൊദ്യൊത്തരങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും നാല അഞ്ച വയസ്സിനകം ഉള്ള പൈതങ്ങൾക്ക ഉപകാരത്തിന്നായി പട്ടക്കാരൻ വത്സ ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെ പരിഭാഷ
  • രചയിതാവ്: പട്ടക്കാരൻ വത്സ (മലയാള പരിഭാഷ ആരെന്ന് ഉറപ്പില്ല, ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലിയോ, ജോസഫ് പീറ്റോ ആയിരിക്കാം)
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 32
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1840
  • പ്രസ്സ്: സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ്, കോട്ടയം  
1840 - ഒന്നാം ചൊദ്യൊത്തരങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും
1840 – ഒന്നാം ചൊദ്യൊത്തരങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും

സ്കാനിന്റെ വിവരം

ഇതു ലഭിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നാണ്. പക്ഷെ അവർ പബ്ലിക്കായി ബ്ലാക്ക് ആന്റ് വൈറ്റ് വേർഷൻ മാത്രമേ ലഭ്യമാക്കിയുള്ളൂ. ഓൺലൈൻ വായനക്കായി മാത്രം ഒരു ഗ്രേസ്കെയിൽ വേർഷൻ ഉണ്ട് എന്നത് മാത്രമാണ് സമാധാനം. മുൻപ് ഇതേ പോലെ പീയൂഷസംഗ്രഹം എന്ന പുസ്തകം കിട്ടിയിരുന്നു. (അതിന്റെ ഗ്രേ സ്കെയിൽ വേഷൻ ബ്രിട്ടീഷ് യൂണിവേർസിറ്റി സൈറ്റിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കാൻ സഹായിക്കാം എന്ന് ചിലർ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും അവർ പിന്നെ സഹായിച്ചില്ല.)

ഉള്ളടക്കം

ടൈറ്റിൽ പേജിൽ കാണുന്ന പോലെ അഞ്ച് വയസ്സിന്നു താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മതപഠന പുസ്തകമാണിത്. ചെറിയ ചോദ്യങ്ങളും അതിനു യോജിച്ച ഉത്തരങ്ങളുമായാണ് ഈ പുസ്തകം.

പുസ്തകത്തിന്റെ അച്ചടി വിന്യാസം, ലിപിവിന്യാസം തുടങ്ങിയവ 1840കളിൽ രീതി തന്നെ. ഏ/ഓ കാരങ്ങളോ അവരുടെ ചിഹ്നമോ ഉപയ്യൊഗത്തില്ല. അതെ പോലെ സംവൃതോകാരത്തിനായി ചന്ദ്രക്കലയും ഇല്ല.

ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഉള്ളടക്കം വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു. (ഗ്രേ സ്കെയിൽ വേർഷൻ ഡൗൺലൊഡ് ചെയ്യാനായി ലഭ്യമല്ല എന്ന കുറവ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ രൂപത്തിൽ എങ്കിലും കിട്ടി എന്നതിൽ സമാധാനിക്കാം.)

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

Comments

comments