1942 – രണ്ടാംപാഠം – ശ്രീചിത്തിരതിരുനാൾ പാഠാവലി

തിരുവിതാം‌കൂർ സർക്കാർ കൊല്ലവർഷം 1117ൽ (1942) രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഉപയോഗത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയ രണ്ടാംപാഠം (ശ്രീചിത്തിരതിരുനാൾ പാഠാവലി) എന്ന പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പൊസ്റ്റ് കാണുക.

1942 - രണ്ടാംപാഠം - ശ്രീചിത്തിരതിരുനാൾ പാഠാവലി
1942 – രണ്ടാംപാഠം – ശ്രീചിത്തിരതിരുനാൾ പാഠാവലി

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പാഠപുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: രണ്ടാംപാഠം – ശ്രീചിത്തിരതിരുനാൾ പാഠാവലി
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1942
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 106
 • പ്രസാധനം: തിരുവിതാം‌കൂർ സർക്കാർ
 • അച്ചടി: തിരുവിതാം‌കൂർ സർക്കാർ പ്രസ്സ്, തിരുവനന്തപുരം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

1989 – എറണാകുളം ജില്ല സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരതായജ്ഞം – അധ്യാപക സഹായി

എറണാകുളം ജില്ല സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരതാ യജ്ഞത്തോടനുബന്ധിച്ച്  1989ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നല്ലനാളെ, മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനായ കഥ, വികസനവും ജനങ്ങളും എന്നീ മൂന്നു അധ്യാപനസഹായിയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

നല്ല നാളെ
നല്ല നാളെ

കടപ്പാട്

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയ കാല രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയ പരിഷത്തിന്റെ കേന്ദ്രനിര്‍വാഹക സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ രേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

സ്കാൻ ഒന്നു്

 • പേര്: നല്ലനാളെ – അധ്യാപനസഹായി – എറണാകുളം ജില്ല സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരതായജ്ഞം
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1989
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 98
 • പ്രസാധകർ: Ernakulam District Total Literacy Programme
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

സ്കാൻ രണ്ടു്

 • പേര്: മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനായ കഥ – അധ്യാപനസഹായി – എറണാകുളം ജില്ല സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരതായജ്ഞം
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1989
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 92
 • പ്രസാധകർ: Ernakulam District Total Literacy Programme
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

സ്കാൻ മൂന്നു്

 • പേര്: വികസനവും ജനങ്ങളും – അധ്യാപനസഹായി – എറണാകുളം ജില്ല സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരതായജ്ഞം
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1989
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 144
 • പ്രസാധകർ: Ernakulam District Total Literacy Programme
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

1956 – നമ്മുടെ ആഘോഷങ്ങൾ – എൻ. കൃഷ്ണപിള്ള – സ്റ്റാൻഡേർഡ് 7

1956ൽ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ഉപയോഗത്തിനായി എൻ. കൃഷ്ണപിള്ള തയ്യാറാക്കിയ നമ്മുടെ ആഘോഷങ്ങൾ എന്ന പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ കേരളത്തിലെ വിവിധ ആഘോഷങ്ങൾ ഡോക്കുമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. വിദ്യോദയ പബ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സർക്കാരിനു സമാന്തരമായി പാഠപുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന പ്രസിദ്ധീകരണ ശാല ആണെന്ന് തോന്നുന്നു വിദ്യോദയ.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പൊസ്റ്റ് കാണുക.

1956 - നമ്മുടെ ആഘോഷങ്ങൾ - എൻ. കൃഷ്ണപിള്ള
1956 – നമ്മുടെ ആഘോഷങ്ങൾ – എൻ. കൃഷ്ണപിള്ള

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പാഠപുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: നമ്മുടെ ആഘോഷങ്ങൾ – സ്റ്റാൻഡേർഡ് 7
 • രചന: എൻ. കൃഷ്ണപിള്ള
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1956
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 50
 • പ്രസാധനം: വിദ്യോദയ പരസിദ്ധീകരണം
 • അച്ചടി: സർക്കാർ പ്രസ്സ്, തിരുവനന്തപുരം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി