1903 – ബാലവ്യാകരണം – എം. കൃഷ്ണൻ – എം. ശേഷഗിരിപ്രഭു

ആമുഖം

ബാലവ്യാകരണം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. എം. കൃഷ്ണനും ശേഷഗിരിപ്രഭുവും കൂടെ ആണ് ഇതിന്റെ രചന. ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിലുള്ള ഒരു അച്ചടി പുസ്തകമാണ്. ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 61-ാമത്തെ  പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: ബാലവ്യാകരണം, എന്ന മലയാളവ്യാകരണമൂലപാഠങ്ങൾ
  • പതിപ്പ്: മൂന്നാം പതിപ്പ്
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 95
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1903
  • രചയിതാവ്: എം. കൃഷ്ണൻ, ശേഷഗിരിപ്രഭു 
  • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, മംഗലാപുരം
1903 - ബാലവ്യാകരണം - എം കൃഷ്ണൻ - ശേഷഗിരിപ്രഭു

1903 – ബാലവ്യാകരണം – എം കൃഷ്ണൻ – ശേഷഗിരിപ്രഭു

പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഉള്ളടക്കം

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ എം. കൃഷ്ണൻ, എം. ശേഷഗിരി പ്രഭു എന്നിവർ രചിച്ച ഈ പുസ്തകം മദ്രാസ് സർക്കാറിന്റെ വക പ്രാഥമിക പാഠശാലകളിലെ ഉപയൊഗത്തിനായുള്ള ഔദ്യോഗിക പുസ്തകമാണ്.  എന്നാൽ പുസ്തകത്തിന്നു അകത്തു മദിരാശി, കൊച്ചി തിരുവിതാംകൂർ സംസ്ഥാങ്ങളിലെ ഉപയോഗത്തിനായുള്ള പുസ്തകമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടൂണ്ട്.  എം. കൃഷ്ണൻ അക്കാലത്ത് മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസി കോളേജിലെ മലയാളം അദ്ധ്യാപകനും. മദ്രാസ് സർക്കാറിന്റെ ഔദ്യോഗിക പരിഭാഷകനും ആയിരുന്നു. ശേഷഗിരി പ്രഭു മംഗലാപുരം സർക്കാർ കോളേജിലെ അദ്ധ്യാപകനും.

ഈ പതിപ്പ് മൂന്നാം പതിപ്പാണ്. രണ്ടാമത്തെ പതിപ്പ് നന്നായി പരിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് രണ്ടാം പതിപ്പിന്റെ മുഖവരയിൽ സൂചന ഉണ്ട്.

കേരളപാണിനീയം, വ്യാകരണചിന്താമണി എന്നീ പുസ്തകങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള സൂചന മുഖവരയിൽ ഉണ്ട്. എന്നാൽ അക്കാലത്ത് (1917ൽ ആണല്ലോ കേരളപാണിനീയം പരിഷ്കരിച്ചത്) പരിഷ്കരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കേരളപാണിനീയത്തെ പറ്റി അത് പരിഷ്കരിച്ചാൽ ഉപയോഗപ്രദമാകും എന്ന സൂചന ഇതിൽ കാണാം.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ പുസ്തകത്തിലെ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

കൂടുതൽ വിശകലനത്തിന്നും പഠനത്തിനുമായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

Comments

comments

Google+ Comments

This entry was posted in Gundert Legacy Project. Bookmark the permalink.

One Response to 1903 – ബാലവ്യാകരണം – എം. കൃഷ്ണൻ – എം. ശേഷഗിരിപ്രഭു

  1. Pingback: 1904 – വ്യാകരണമിത്രം – എം. കൃഷ്ണൻ – എം. ശേഷഗിരിപ്രഭു | ഗ്രന്ഥപ്പുര

Leave a Reply