1839 – തിരുവിതാം‌കൂർ സർക്കാർ പഞ്ചാംഗം (1840)

ആമുഖം

1836ൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട തിരുവിതാം‌കൂർ സർക്കാർ പ്രസ്സിൽ അച്ചടിക്കപ്പെട്ട രേഖകളിൽ, നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന ആദ്യത്തെ രേഖ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഇത് 1839-ാം ആണ്ടിൽ അച്ചടിച്ച 1840-ാം വർഷത്തെ തിരുവിതാം‌കൂർ സർക്കാർ പഞ്ചാംഗത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: തിരുവിതാം‌കൊട്ടു നക്ഷത്ത്രമം‌കളാവിൽ നിന്നും കല്പന പ്രകാരം ഗണിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഇം‌കിരെസും മലയാളവും കൂടിയുള്ള പഞ്ചാംഗം/A Calendar for the leap-year 1840, adapted for the meridian of Trevandrum
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 98
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1839
  • പ്രസ്സ്: സർക്കാർ അച്ചുകൂടം, തിരുവനന്തപുരം 
തിരുവിതാം‌കൂർ സർക്കാർ പഞ്ചാംഗം (1840)
തിരുവിതാം‌കൂർ സർക്കാർ പഞ്ചാംഗം (1840)

പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഉള്ളടക്കം

നമുക്ക് (പൊതുജനങ്ങൾക്ക്) ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പഴയ പഞ്ചാംഗമാണ് 1839ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 1840ലെ തിരുവിതാം‌കൂർ സർക്കാർ പഞ്ചാം‌ഗം. മാത്രമല്ല തിരുവിതാം‌കൂർ സർക്കാർ പ്രസ്സിൽ അച്ചടിക്കപ്പെട്ട രേഖകളിൽ, നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന ആദ്യത്തെ രേഖ ആണിത്.

ഗൂഗിൾ ബുക്സിൽ നിന്നാണ് ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖ നമുക്കു കിട്ടിയത്. യൂറോപ്പിലെ ലൈബ്രറികളിലെ ലക്ഷക്കണക്കിനു പുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടയിൽ വന്നു പെടുന്നതാണ് ഇതേ പോലെ ചില മലയാളം രേഖകൾ.

1836ൽ ആണ് തിരുവിതാം‌കൂറിൽ സർക്കാർ പ്രസ്സ് സ്ഥാപിതമാകുന്നത്. കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ മലയാളമച്ചടി (അതായത് കോട്ടയം സി.എം.എസ് പ്രസ്സിന്നു ശെഷം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത്) അച്ചുകൂടമാണ് തിരുവിതാം‌കൂർ സർക്കാർ പ്രസ്സ്. സ്വാതിതിരുനാൾ ആയിരുന്നു അന്ന് തിരുവിതാം‌കൂർ മഹാരാജാവ്. പ്രസ്സ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശവുമായി സ്വാതിതിരുനാൾ മാഹാരാജാവ് LMS, CMS പ്രസ്സുകൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിന്റെ രേഖകൾ ഉണ്ട്.

മിഷനറിമാർ സർക്കാർ പ്രസ്സ് സ്ഥാപനത്തിൽ തിരുവിതാം‌കൂർ സർക്കാറിനെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിന്റെ തെളിവ് കൂടാണ് ഈ പഞ്ചാംഗം. ഈ പഞ്ചാംഗത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അച്ച് ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലിയുടെ അച്ചാണ്. (ബെയിലി അച്ചുനിർമ്മാണത്തിൽ തിരുവിതാം‌കൂർ സർക്കാറിനെ സഹായിച്ചു എന്ന്  പലരും  പലയിടത്തും എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ തെളിവുകൾ ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. ഈ രേഖ പൊതുസഞ്ചയത്തിലേക്ക് വരുന്നതോടെ ആ നിഗൂഡതയ്ക്ക് അന്ത്യമാകുന്നു).

ഉള്ളടക്കപരമായി സാധാരണ പഞ്ചാം‌ഗങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം തന്നെ ഇതിലെയും. ഇംഗ്ലീഷ് മാസങ്ങളുടേയും മലയാളമാസങ്ങളുടെയും പഞ്ചാം‌ഗം വെവ്വേറെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടൂണ്ട്. ഈ രണ്ട് എണ്ണത്തിലും ഓരോ തീയതിയിലേയും വിശെഷ ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടൂണ്ട്. അത് എല്ലാം തന്നെ ഇന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകൾ ആകുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്നു May 1ലെ പ്രധാനസംഭവമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 1807ലെ അടിമവ്യാപാരനിരോധനത്തെ കുറിച്ചാണ്.

പഴയ തീയതി മാർക്കർ, അരയ്ക്കാൽ, കാൽ, അര, മുക്കാൽ എന്നിവയുടെ ചിഹ്നം തുടങ്ങി ലിപിപരമായ പ്രത്യേകതയുള്ള പലതും ഈ പുസ്തകത്തിൽ കാണാം. അരയ്ക്കാൽ, കാൽ, അര, മുക്കാൽ എന്നിവയുടെ കാര്യം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കുറിപ്പായി കൊടുത്തിട്ടൂണ്ട്.

വേറെയും പല പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതികളും യഥാർത്ഥഗവേഷകർക്ക് ഈ രേഖയിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുക്കാവുന്നതാണ്.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ പുസ്തകത്തിലെ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

കൂടുതൽ വിശകലനത്തിന്നും പഠനത്തിനുമായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

Comments

comments

One comment on “1839 – തിരുവിതാം‌കൂർ സർക്കാർ പഞ്ചാംഗം (1840)

Comments are closed.