ജന്തുലോകം – കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്

കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥിന്റെ രചനകൾ സ്വതന്ത്രലൈസൻസിൽ ആക്കി ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്തുലോകം എന്ന രചനയുടെ  മൂന്നു പതിപ്പുകളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകളാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഈ മൂന്നു പതിപ്പുകളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട്ടുള്ള പൂർണ്ണപബ്ലിക്കേഷസ് ആണ്. ഈ പുസ്തകത്തിലെ ലേഖനങ്ങൾ കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ് പലപ്പോഴായി പത്രങ്ങളിലും ബാലമാസികകളിലും എഴുതിയ ശാസ്ത്രലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരം ആണ്.

 

ജന്തുലോകം - കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്
ജന്തുലോകം – കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്

കടപ്പാട്

പുസ്തകത്തിന്റെ ലൈസൻസ് സ്വതന്ത്രമാക്കുകയും ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തതിനു കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥിന്റെ മക്കളായ ശ്രീലത, ശ്രീകുമാർ എന്നിവർക്ക് നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ ഓരോ പതിപ്പിന്റെയും മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

1990ലെ പതിപ്പ്

 • പേര്: ജന്തുലോകം 
 • രചന: കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1990
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 62
 • പ്രസാധകർ: പൂർണ്ണ പബ്ലിക്കേഷൻസ്, കോഴിക്കോട്
 • അച്ചടി: ക്രിസ് പ്രിന്റേഴ്സ്, കോട്ടയം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

2007ലെ പതിപ്പ്

 • പേര്: ജന്തുലോകം 
 • രചന: കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 2007
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 72
 • പ്രസാധകർ: പൂർണ്ണ പബ്ലിക്കേഷൻസ്, കോഴിക്കോട്
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

2014ലെ പതിപ്പ്

 • പേര്: ജന്തുലോകം 
 • രചന: കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 2014
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 72
 • പ്രസാധകർ: പൂർണ്ണ പബ്ലിക്കേഷൻസ്, കോഴിക്കോട്
 • അച്ചടി: കെ.ടി.സി ഓഫ്സെറ്റ് പ്രിന്റേഴ്സ്, കോഴിക്കോട്
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments