1993 – ബാലവേദി പ്രവർത്തകർക്കുള്ള കൈപുസ്തകം – കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്

(ഗ്രന്ഥപ്പുര കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായി ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഷാജി അരിക്കാട്)

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ പലതും ആദ്യമായി പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുന്നത് ബാലവേദികളിലൂടെയാണ്. ആ നിലക്ക് പരിഷത്തിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രവർത്തനമേഖലയാണ് ബാലവേദി. ബാലവേദി പ്രവർത്തകൾക്കു വേണ്ടി പരിഷത്ത് കാലാകാലങ്ങളിൽ പരിശീലന പരിപാടികൾ നടത്താറുണ്ട്. അതിനോടനുബന്ധിച്ച് പ്രവർത്തകർക്കാവശ്യമായ കൈപ്പുസ്തകങ്ങളും പുറത്തിറക്കാറുണ്ട്. 1993ൽ പുറത്തിറക്കിയ ബാലവേദി പ്രവർത്തകർക്കുള്ള കൈപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്.

ബാലവേദി പ്രവർത്തകർക്കുള്ള കൈപുസ്തകം
ബാലവേദി പ്രവർത്തകർക്കുള്ള കൈപുസ്തകം – കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്

കടപ്പാട്

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ്ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും മറ്റ് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഷിജു അലക്സിന് പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയ കാല രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയ പരിഷത്തിന്റെ കേന്ദ്രനിര്‍വാഹക സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും, പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

 • പേര്: ബാലവേദി പ്രവർത്തകർക്കുള്ള കൈപുസ്തകം
 • പ്രസാധകർ: കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1993
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 100
 • അച്ചടി: കെ.ടി.സി. ഓഫ്‍സെറ്റ് പ്രിന്റേഴ്‍സ്, കോഴിക്കോട്
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

ശാസ്ത്രമാസം 1993 – കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്

(ഗ്രന്ഥപ്പുര കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായി ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഷാജി അരിക്കാട്)

1993 ജൂലൈ മാസം ശാസ്ത്രമാസമായി ആചരിക്കാൻ ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി. അതിന്റെ ഭാഗമായി 30,000 ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. ഈ ക്ലാസ്സുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തകർക്കു വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ പാഠപുസ്തകമാണ് ശാസ്ത്രമാസം 1993. ശാസ്ത്രവും മനുഷ്യനും, ചരിത്രബോധവും സമകാലീന ഇന്ത്യയും, സ്വാശ്രയഭാരതവും പുത്തൻ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളും എന്നീ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കന്ന പ്രവർത്തകർക്കു വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ പഠനക്കുറിപ്പുകളാണ് ഇത് എന്ന് ആമുഖത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിലെ ഓരോ അദ്ധ്യായവും സ്വതന്ത്രമായ ലേഖനങ്ങൾ എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നവയാണ്. 

ശാസ്ത്രമാസം 1983
ശാസ്ത്രമാസം 1993 – കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്

കടപ്പാട്

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ്ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും മറ്റ് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഷിജു അലക്സിന് പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയ കാല രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയ പരിഷത്തിന്റെ കേന്ദ്രനിര്‍വാഹക സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും, പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

 • പേര്: ശാസ്ത്രമാസം 1993
 • പ്രസാധകർ: കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1993
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 96
 • അച്ചടി: കെ.ടി.സി. ഓഫ്‍സെറ്റ് പ്രിന്റേഴ്‍സ്, കോഴിക്കോട്
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

1981 – പാലക്കാട് – ഇന്ന്, നാളെ – കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്

(ഗ്രന്ഥപ്പുര കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായി ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഷാജി അരിക്കാട്)

1962 മുതൽ കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് അതിന്റെ വാർഷികങ്ങളിൽ ഓരോ പ്രത്യക വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്മരണികകൾ പുറത്തിറക്കാറുണ്ട്. 1981ൽ പാലക്കാട് വെച്ച് നടന്ന വാർഷികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുറത്തിറക്കിയ സ്മരണികയാണ് പാലക്കാട്-ഇന്ന്, നാളെ എന്നത്. ആ കാലഘട്ടത്തിലെ പാലക്കാട് ജില്ലയുടെ സമഗ്രമായ വിവരങ്ങളും ഭാവിസാദ്ധ്യതകളും ഇതിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിലും വാർഷിക സമ്മേളനങ്ങൾ നടക്കുന്ന ജില്ലയെ കുറിച്ചുള്ള ഇത്തരം പഠനങ്ങളായിരിക്കും സ്മരണികകളായി പുറത്തിറക്കുക എന്ന തീരുമാനത്തെ കുറിച്ചു ഇതിന്റെ ആമുഖത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ മറ്റു ജില്ലകളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല.

പാലക്കാട്-ഇന്ന്, നാളെ
1981 പാലക്കാട്-ഇന്ന്, നാളെ – കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്

കടപ്പാട്

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ്ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും മറ്റ് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഷിജു അലക്സിന് പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയ കാല രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയ പരിഷത്തിന്റെ കേന്ദ്രനിര്‍വാഹക സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും, പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

 • പേര്: പാലക്കാട്-ഇന്ന്, നാളെ
 • പ്രസാധകർ: കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1981
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 177
 • അച്ചടി: ശാരദാ പ്രിന്റിങ് പ്രസ്സ്, തിരുവനന്തപുരം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി