1872 – മലയാളത്തുള്ള സുറിയാനി സഭയെയും സമൂഹത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രകരണം – റെവറണ്ട ജി. കുരിയൻ

ആമുഖം

1872ൽ കേരളത്തിലെ സുറിയാനി സഭയെക്കുറിച്ചും ജനങ്ങളെ കുറിച്ചും എഴുതപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഇന്നു പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി ലഭ്യമാക്കിയത് ശ്രീ. ജോയ്‌സ് തോട്ടയ്ക്കാടാണ്. ഇതിനു മുൻപ് 1889ലെ റോയൽ കോടതി വിധി, 1920ലെ ആത്മപോഷിണി തുടങ്ങി ചരിത്രപ്രാധാന്യമുള്ള മറ്റു പൊതുസഞ്ചയ രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി ലഭ്യമാക്കിയതും ജോയ്‌സ് തോട്ടയ്ക്കാടാണ്. ഇപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ പെട്ട ഒരു മലയാളപൊതുസഞ്ചയപുസ്തകം കൂടി ലഭ്യമാക്കിയതിൽ അദ്ദേഹത്തിനു വളരെ നന്ദി. പുസ്തകത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

  • പേര്: മലയാളത്തുള്ള സുറിയാനി സഭയെയും സമൂഹത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രകരണം/An
    Essay On The Malabar Syrian Church And Community
  • താളുകൾ: 98
  • രചയിതാവ്: റെവറണ്ട ജി. കുരിയൻ
  • പ്രസ്സ്: സി.എം.എസ്സ്. പ്രസ്സ്, കോട്ടയം
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1872
മലയാളത്തുള്ള സുറിയാനി സഭയെയും സമൂഹത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രകരണം
മലയാളത്തുള്ള സുറിയാനി സഭയെയും സമൂഹത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രകരണം

ഉള്ളടക്കം

പുസ്തകത്തിന്റെ പേരു സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ കേരളത്തിലെ സുറിയാനി സഭകളേയും സമൂഹത്തേയും കുറിച്ചുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണിത്. ആ സമൂഹത്തിൽ പെട്ട ഒരാൾ എഴുതി എന്നതിനാൽ ആ വീക്ഷണകോണിലാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം വികസിക്കുന്നത്. സഭാ പരമായും സാമൂഹ്യപരമായും സുറിയാനി ക്രൈസ്തവരുടെ പ്രത്യേകതകൾ ഡോക്കുമെന്റ് ചെയ്യാൻ പുസ്തകത്തിൽ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ധാരാളം അവലംബവും അടിക്കുറിപ്പുകളും മറ്റും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ വലിയ പ്രത്യേകതയായി എനിക്കു തോന്നുന്നത്. പഴയ രേഖകൾ തപ്പുമ്പോൾ ഇത്തരം സംഗതികൾ വലിയ സഹായമായി വരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇന്നു നമുക്ക് പ്രാപ്യമല്ലാത്ത പല രേഖകളും അന്നു അവർക്ക് പ്രാപ്യമായിരുന്നു. അവർ അതൊക്കെ ഈ വിധത്തിൽ ഡോക്കുമെന്റ് ചെയ്തതിനാൽ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള മെറ്റാ ഡാറ്റയെങ്കിലും നമുക്കു ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നു.

1872ൽ അന്നത്തെ മറ്റു സി.എം.എസ്. പുസ്തകങ്ങൾ പോലെ തന്നെ ചന്ദ്രക്കല സംവൃതോകാരത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നു കാണാം. മിക്കവാറും ഒക്കെ അകാരമായിട്ടു തന്നെയാണ് അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഗ്രന്ഥകർത്താവായ കുരിയൻ സി.എം.എസ് സഭയിലെ (ഇന്ന് സി.എസ്.ഐ. സഭയുടെ ഭാഗം) ഒരു പുരോഹിതൻ ആയിരുന്നെന്ന് പുസ്തകത്തിലെ കുറിപ്പുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടത്തിന്റെ വിശകലനം ഈ വിഷയത്തിൽ ഗ്രാഹ്യം ഉള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

കൂടുതൽ വിശകലനത്തിനും ഉപയോഗത്തിനുമായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഈ പുസ്തകത്തിനു ഗ്രേസ്കെയിൽ ഔട്ട്പുട്ടും ബ്ലാക്ക് ആന്റ് വൈറ്റ് ഔട്ട് പുട്ടും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടൂണ്ട്. ഇനി പറ്റുന്നിടത്തോളം പുസ്തകങ്ങൾ ഈ തരത്തിൽ ലഭ്യമാക്കണം എന്നു കരുതുന്നു.

Comments

comments