1954 – പള്ളിവാസൽ ഹൈഡ്റോ ഇലക്‌ട്റിക്കു് പദ്ധതി – കെ.സി. ചാക്കോ

തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി സർക്കാർ 1954ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പള്ളിവാസൽ ഹൈഡ്റോ ഇലക്‌ട്റിക്കു് പദ്ധതി എന്ന സാമാന്യവിജ്ഞാന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. കെ.സി. ചാക്കോ ആണ് ഈ വിജ്ഞാനഗ്രന്ഥം രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പുസ്തകത്തിൽ പള്ളിവാസൽ വൈദ്യുതപദ്ധതിയെ കുറിച്ച് ഡോക്കുമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ഇൻഡ്യ ഡെലപ്പ്മെന്റ് പദ്ധതിയിൽ ഇന്ത്യയിലെ പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ ബാലസാഹിത്യം സാമാന്യവിജ്ഞാനം എന്നീ വകുപ്പുകളിൽ പെടുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി സർക്കാർ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതെന്ന് ആമുഖ പ്രസ്താവനയിൽ കാണുന്നു. മാത്രമല്ല ഇത് പൊതുജനങ്ങൾക്കായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകം ആണെന്നും ആമുഖപ്രസ്താവനയിൽ നിന്നു വ്യക്തമാണ്.

1954 - പള്ളിവാസൽ ഹൈഡ്റോ ഇലക്‌ട്റിക്കു് പദ്ധതി - കെ.സി. ചാക്കോ
1954 – പള്ളിവാസൽ ഹൈഡ്റോ ഇലക്‌ട്റിക്കു് പദ്ധതി – കെ.സി. ചാക്കോ

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

 • പേര്: പള്ളിവാസൽ ഹൈഡ്റോ ഇലക്‌ട്റിക്കു് പദ്ധതി
 • രചന: കെ.സി. ചാക്കോ
 • പ്രസാധകർ: തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി സർക്കാർ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1954
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 34
 • അച്ചടി: St. Joseph’s Press, Trivandrum
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

1969 – കേരളസംസ്ഥാന യുവജനോത്സവ സ്മരണിക

കേരള സർക്കാർ 1969ൽ കേരളസംസ്ഥാന യുവജനോത്സവത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് പുറത്തിറക്കിയ കേരളസംസ്ഥാന യുവജനോത്സവം എന്ന സ്മരണികയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ യുവജനോത്സവത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഡോക്കുമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ സ്മരണിക 1969 ൽ ഇറങ്ങിയതിനാൽ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പലരും ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്.

1969 - കേരളസംസ്ഥാന യുവജനോത്സവം
1969 – കേരളസംസ്ഥാന യുവജനോത്സവം

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

 • പേര്: കേരളസംസ്ഥാന യുവജനോത്സവം
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1969
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 200
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

1936 – തിരുവിതാംകൂർ കൃഷിവ്യവസായ മാസിക – വാല്യം 16 ലക്കം 12

തിരുവിതാംകൂർ എക്കാണോമിക്ക് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ബോർഡിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തപ്പെട്ടിരുന്ന മാസികയായ തിരുവിതാംകൂർ കൃഷിവ്യവസായ മാസികയുടെ 16-ാം വാല്യം 12-ാം ലക്കത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. 1936 ഡിസംബറിലാണ് മാസികയുടെ ഈ ലക്കം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഈ ലക്കം മാത്രമാണ് ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത്. മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ കൂടുതൽ ലക്കങ്ങൾ കണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കരുതുന്നു.

 

1936 - തിരുവിതാംകൂർ കൃഷിവ്യവസായ മാസിക - വാല്യം 16 ലക്കം 12
1936 – തിരുവിതാംകൂർ കൃഷിവ്യവസായ മാസിക – വാല്യം 16 ലക്കം 12

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

 • പേര്: തിരുവിതാംകൂർ കൃഷിവ്യവസായ മാസിക – വാല്യം 16 ലക്കം 12
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1936
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 44
 • അച്ചടി: ശ്രീരാമവിലാസം പ്രസ്സ്, തിരുവനന്തപുരം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി